Veil.nr 72-0544

Generelt

Ved skift av ansvarlig foretak eller opphør av ansvarsrett, skal foretaket melde fra til ansvarlig søker som videre har ansvar for å melde fra til kommunen, jfr. plan- og bygningslovens § 23-8 og SAK10 § 12-6. I en byggesak kan det være behov for å skifte ansvarlig foretak. Ved ønske om skifte av ansvarlig foretak skal det sendes inn følgende blanketter:

  •  Melding om endring av ansvarsrett, blankett 5186
  • Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt, blankett 5183
  • Erklæring om ansvarsrett, blankett 5181
  • Revidert Gjennomføringsplan, blankett 5185
  • Ved bruk av blankettene vil både det avtroppende og påtroppende foretaket tydeliggjøre grensesnittet i ansvarsforholdet til hverandre.

I revidert gjennomføringsplan skal avtroppende foretak fortsatt stå oppført, dato for avlevert samsvarserklæring/kontrollerklæring skal påføres og man skal krysse av for at arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet.

Spesielt om foretak som går konkurs

Der foretak er konkurs, må det sikres at tilstrekkelig dokumentasjon overleveres tiltakshaver. I enkelte tilfeller vil det ikke være praktisk mulig å kontrollere alle forhold knyttet til de utførte arbeidene som konkursforetaket har utført. Overtagende foretaket bør imidlertid kontrollere arbeidende som konkursforetaket har utført så langt det lar seg gjøre. Dette forholdet bør redegjøres for i Melding om endring av ansvarsrett, blankett 5186. Videre må overtagende foretak klart definere nytt grensesnitt i Erklæring om ansvarsrett, blankett 5181.

Ved konkurs skal foretaksnavnet fortsatt stå oppført i gjennomføringsplanen men man behøver ikke påføre dato samt kryss for avsluttet arbeid. Ansvarsrett kan som hovedregel kun erklæres av foretak og ikke personer, jfr. SAK10 § 9- 2. Det er gjort særskilt unntak for selvbygger av egen bolig- og fritidsbebyggelse, jfr. SAK10 § 6- 8. Det innebærer at det ved konkurser bør vurderes om tiltakshaver kan søke om personlig ansvarsrett som selvbygger. Unntaksvis bør det vurderes om tiltaket ligger nær opp til å være en sak som kan forestås av tiltakshaver uten ansvar og kontroll, jfr. plan- og bygningslovens § 20-4. Da må det søkes om fritak fra ansvarsretten, jfr pbl § 23-1 5.ledd. Det er ansvarlig søker som har ansvar for å foreslå en løsning som er hensiktsmessig. Ytterligere informasjon fremkommer av Byggesaksforskriften med veiledning (SAK10) § 12-6.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.