Avstand til nabogrense

I følge plan- og bygningslovens (pbl) § 29-4 annet ledd skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

I henhold til teknisk forskrift (TEK17) § 6-2 nr. 3 er denne høyden gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot tilliggende nabogrense, målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå langs den fasaden som vender mot nabogrensen. Her er det ikke høyeste gesims som gjelder, men altså et gjennomsnitt av de gesimser som bygningen har mot nabogrensen.

Det vises til illustrasjoner i veiledningen til TEK17 § 6-2 nr. 3 samt i veileder H-2300 B, Grad av utnytting.

Rundskriv H-8/15 fra kommunal og moderniseringsdepartementet utdyper og presiserer det materielle innholdet i pbl § 29-4.

Pbl § 29-4 og TEK § 6-2.

Høyde i pbl § 29-4, er gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot tilliggende nabogrense, målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå langs den fasaden som vender mot nabogrensen, se eksempel.

I følge plan- og bygningslovens (pbl) § 29-4 tredje ledd kan kommunen godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter når:

  1. eier (fester) av naboeiendom har gitt skriftlig samtykke
  2. ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak

Som mindre tiltak (jfr. TEK17 § 6-4) regnes bygning hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2 og andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Dersom bygningen har mindre utspring på inntil 1 meter utstikkende fra fasadelivet (tak, karnapp eller veranda) skal avstand måles fra fasadeliv, jfr. TEK17 § 6-3. For byggverk med utstikkende bygningsdeler økes avstanden tilsvarende det bygningsdelen stikker mer ut enn 1 meter ut fra fasadelivet, dvs. ved utspring over 1 meter skal avstand fra utspring til nabogrense være minimum 3 meter, se eksempel.

Frittliggende bygning

Frittliggende bygning er i teknisk forskrift (TEK17) § 6-5 definert som følgende:

"En frittliggende bygning etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b skal plasseres minst 1,0 m fra andre bygninger på eiendommen. Avstanden måles fra bygningens fasadeliv."

Avstand til vei

Uregulert eiendom:

Avstand fra bygning til midt offentlig vei skal være minst 15 meter kommunal vei og 50 meter for fylkes-/riksvei, der annet ikke er fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan (se nærmere under rammeplan). Ved plassering av tiltak langs fylkes-/riksvei skal Viken fylkeskommune/Statens vegvesen uttale seg.

Regulert eiendom:

Noen reguleringsplaner angir egen byggegrense mot vei. Dersom reguleringsplanen selv ikke viser byggegrense mot regulert kjørevei, er det veilovens byggegrense på reguleringsplanens vedtakelsestidspunkt som gjelder:

 
Tidsrom for gjeldende lov Avstand: Avstand måles fra:
1.7.1913 - 11.8.1931 3,5 meter regulert veiformål
12.8.1931 - 27.7.1938 5,0 meter regulert veiformål
28.7.1938 - 31.12.1963 7,5 meter regulert veiformål
1.1.1964 - 31.6.1996 12,5 meter midt regulert vei
1.7.1996 - 31.12.2009 15,0 meter midt regulert vei
1.1.2010 - nå 15,0 meter midt regulert vei

Reguleringsplanens byggegrense gjelder uavhengig om selve veien er overtatt eller driftes som kommunal vei.

Rammeplan:

Kommuneplanen har en bestemmelse, § 13.1 Rammeplan, med et tilhørende kart som viser byggegrenser for riks- og fylkesveinettet.

Fra 1/1-2020 har flere veier bli omklassifisert fra fylkesveier til kommunale veier.

Imidlertid vil rammeplanen i kommuneplanens § 13.1 fortsatt være gjeldende mhp byggegrenser, da dette er en planbestemmelse og gjeldene veier er inntegnet. Hvorvidt disse veiene er omklassifiserte, har altså ingen betydning i forhold til byggegrensen vist i rammeplanen.

Dette innebærer at tiltak som plasseres i strid med byggegrensen vist i rammeplanen, fortsatt utløser behov for dispensasjonssøknad fra § 13.1. Dette gjelder både regulerte og uregulerte eiendommer.

(§ 13.1 lyder som følger:

Rammeplan for riks- og fylkesveinettet med byggegrenser og holdningsklasser for avkjørsler legges til grunn for planlegging og tiltak etter PBL § 20-1 – 20-5, jf. kart i Bærum kommunes kartdatabase. Rammeplanen gjelder foran reguleringsplaner vedtatt før 1.3.1996.)

Felles avkjørsel:

For adkomstvei som er regulert til Felles avkjørsel hvor formålsgrensen er sammenfallende med eiendomsgrensen, er avstandskravet 4 meter fra formålsgrensen/nabogrensen, jfr pbl § 29-4. Dette gjelder ikke hvis det er inntegnet egen byggegrense. Da vil byggegrensen gjelde foran avstandskravet.

Hvor eiendomsgrensen har annen plassering i veg gjelder avstandskravet på 4 meter fra denne, jfr pbl § 29-4.
Kommunen kan for øvrig anvise annen plassering etter pbl §29-4 første ledd.

Byggegrense mot vei:

Byggegrenser mot vei må overholdes, dvs. at heller ikke utkragede bygningsdeler (f.eks. balkonger) og utspring på 1 meter kan gå over byggegrensen.

Avstand til bane

Avstand til nærmeste spormidte for jernbane/trikk/t-bane skal være 30 meter, jf. Jernbaneloven. Dispensasjon for plassering av tiltak nærmere bane må søker/tiltakshaver selv innhente. Dette gjelder selv om evt. reguleringsplan har fastsatt en byggegrense nærmere spormidte enn 30 meter.

Avstand til sjø og vassdrag i kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel har følgene bestemmelser om avstand til sjø og vassdrag:

§ 11.4 Vassdrag

Følgende bredder for byggeforbudssonene målt fra elve- eller bekkekant er:

 
Områder Bredder
I LNF-områder 30 meter
Lomma 30 meter
Øverlandselva fra Åsterud til Rønne elv 20 meter
Alle øvrige elver, bekker og dammer 10 meter

For Lysakerelva, Isielva og Sandvikselva gjelder kommunedelplanene.

I byggeforbudssonene langs vann, elvestrekninger, bekker og dammer med årssikker vannføring, er det ikke tillatt å sette i verk tiltak, jfr. pbl § 1-8.

Langs vassdragene skal det opprettholdes og utvikles en vegetasjonssone på minst 10 meter.

§ 11.5 Strandsonen (pbl §§ 1-8 og 11-11 nr. 3 og 5)

Bebyggelse og tiltak skal lokaliseres minst 30 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvannstand. (Dette gjelder også små tiltak som ellers er fritatt fra lovens søknadsplikt.)

Henvisninger