Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Gjerde, levegg og støyskjerm - søknadsskjema

Før du søker, se her.

Gjerde, levegg eller støyskjerm

 • Gjerde har en lett og åpen konstruksjon og kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller lignende.
 • Levegg er en tett konstruksjon som begrenser innsyn og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med en bygning.
 • Støyskjerm er en tett konstruksjon som har til hensikt å redusere støy og har lyddempende materialer.

Dette trenger du ikke å søke

 • Gjerde med maks høyde 1,2 meter i nabogrense eller mot vei, hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan.
 • Leveggen med høyde inntil 1,8 meter lengde inntil 5,0 meter plassert i nabogrensen må ikke i strid med byggrensen mot vei.
 • Leveggen med høyde inntil 1,8 meter med lengde inntil 10 meter, plassert inntil 1 meter fra nabogrensen og med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei.

Viktige forutsetninger

 • Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.
 • Du kan ikke plassere et gjerde mot vei i frisiktsonen ved veikryss eller hindre sikten ved avkjørsel.
 • I regulert område må et gjerde plasseres utenfor regulert veiområde. (se kart)
 • I uregulert område må et gjerde plasseres iht. avstanden gitt i Veinormaler - Bærum kommune.
 • En levegg kan ikke plasseres i strid med byggrenser mot vei, bane eller annen byggrense fastsatt i plan.
 • Ev. port må stå minst 6 meter fra kjørebanekant og slå innover.

Dette kan du søke selv

Gjerde og levegg - søknadsskjema

 • Gjerde med høyde 1,2 - 1,5 meter krever dispensasjon for høydeoverskridelsen, men er ellers unntatt søknadsplikt.
 • Gjerde over 1,5 meter krever dispensasjon og byggesøknad.
 • Gjerde som er høyere enn tillatt i reguleringsplanen krever dispensasjon.
 • Andre levegger enn nevnt i første avsnitt må du søke om.

Gjerder i nabogrensen følger  lov om grannegjerde.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

 • du skal sette opp eller rive en støyskjerm.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.