Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunene sørger for fylkesveier og staten for riksveiene. Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Melding om midlertidig stenging av vei

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 30.11.2023 til 01.12.2023.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 01.12. 2023 til 08.12 2023.

Tidligere vedtak

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 22.11. 2023 til 01. 12 2023.

 

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 30.10.2023 til 30.11.2023.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 24.11.2023 til 04.12.2023.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 14.11.2023 til 08.12.2023.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 24.11.2023 til 08.12.2023.

Tidligere 

På grunn av tilkobling for VA vil Ekeberglia være stengt fra 21.11. 2023 til 24. 11 2023.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 12.10.2023 til 01.01.2024.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 24.11. 2023 til 15.01 2024

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 19.09.2023 til 26.04.2024.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 12.10.2023 til 01.06.2024.

I forbindelse med arbeid ved eller i veien fattes det midlertidig skiltvedtak. Skiltingen gjelder fra 14.11.2023 til 31.12.2024.

I forbindelse med arbeid på eller ved vei vil veien være stengt fra 20.11. 2023 til 31. 12 2025.

Tiltak nær kommunal vei

Selv om du eier en eiendom, kan du ikke grave eller fylle igjen en grøft, plante trær eller asfaltere på kommunal veigrunn, selv om det er på din tomt. Du må søke hvis du ønsker å gjøre tiltak nær kommunal vei. Det er entreprenør som sender søknaden via Geomatikk kundeportal som ligger lenger ned på denne nettsiden.

Generelt er det lyktestolpene som viser hvor grensen for kommunal veigrunn går fra asfaltkanten. Ifølge gravereglementet i Bærum er veiarealet minimum 1,5 meter fra asfaltkanten. Denne linjen kalles reguleringslinjen. Bildet under viser hvor grensen for kommunal veigrunn går.

Les mer i Vei- og gatenormalen (veinormalen). (pdf)

Kart som viser minimumskrav til drift- og vedlikeholdsareal

 

Se hvor kommunen planlegger og utfører veiarbeid i vår gravekalender.

Se kart som beskriver veityper i Bærum kommune.

Søknad om graving i offentlig vei

Kommunen bruker elektronisk behandling av søknader om graving i kommunal vei.

Geomatikk AS utfører følgende tjenester for Asker kommune og Bærum kommune:

  • Gravemeldingsmottak
  • Gi informasjon om kommunenes ledningsnett og infrastruktur.
  • Motta, kontrollere og videreformidle søknader om graving i kommunal vei. Saksbehandlingen skal fortsatt utføres av de respektive kommuner.
  • KGrav – Samordning av gravetraseen når den er lengre enn 40 m i offentlig vei.

For å søke grave-/arbeidstillatelse logger man inn på Geomelding kundeportal Geomatikk AS.

For graving på riks- og fylkesvei samt gangvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen.

For graving i private veier, se veilovens kapittel 7 - private veier.

Gebyr ved graving

Gebyr for graving i kommunal vei består av et behandlingsgebyr som belastes alle gravesaker. Dersom ferdigmelding ikke er mottatt innen 14 dager etter angitt sluttdato vil entreprenøren automatisk bli belastet nytt gebyr. Jf. gravereglement pkt. 1.5.2. Etter at tillatelsen er gått ut faktureres nytt behandlingsgebyr på grunn av at oppfølgingsrutinene er satt i gang. Krav om ferdigmelding gjelder ikke bestillinger gjort av Vei og trafikk.

ved graving i vei
(gebyrene er ikke mva-pliktig)
2021 2022 2023 fra dato
Gravetillatelse - avgift pr søknad* 4585 3922 4070 01.01.2022
Arbeidstillatelse - avgift pr søknad* 3057 3115 3233 01.01.2022
Kontrollavgift   750,- timen 780,- timen 01.01.23

* I henhold til Ledningsforskriften er det ikke lengre lov til å kreve behandling og forringelses gebyr, dette erstattes av ett administrasjons- og kontrollgebyr.

 §18. Dekning av kostnader for søknadsbehandling mv.: 
Vegmyndigheten kan i den enkelte sak kreve å få dekket kostnadene til saksbehandling av søknad om tillatelse og utført kontroll i anleggsperioden, i samsvar med selvkostprinsippet.

Kostnader for andre oppgaver enn nevnt i første ledd som utføres av vegmyndigheten for ledningseier, dekkes etter avtale mellom partene. 

 

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no