Dette informasjonsskrivet omhandler søknadsplikt, dokumentasjonskrav samt diverse forhold knyttet til etablering av nedgravde avfallscontainere/ avfallsløsninger.

Søknadsplikt

Etablering av nedgravde avfallscontainere eller avfallsløsninger er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 a), jamfør § 20-2 1.ledd.

Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningslovgivningen og forestås av en ansvarlig søker (arkitekt, ingeniør, byggmester etc.). Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller krav i
eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Før du søker, se her

Søknaden

Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:

 • søknadsskjema
 • nødvendige målsatte tegninger av tiltaket
 • situasjonskart hvor antall nedgravde avfallscontainere er inntegnet og hvor relevante avstander til for eksempel eiendomsgrenser, regulert veiformål etc. er målsatt. Ved liten plass kan større målestokk benyttes.
 • nabovarsling
 • kort redegjørelse for tiltaket
 • begrunnelse for dispensasjon hvis dette er nødvendig

Dispensasjon

Dispensasjon må søkes hvis tiltaket kommer i strid med bla følgende:

 • tiltaket er i strid med lov, forskrift, kommuneplan eller reguleringsplan
 • tiltaket ikke ligger i område hvor arealformålet i kommuneplan/reguleringsplan er avsatt som "byggeområde"
 • tiltaket blir liggende innenfor byggegrense mot offentlig vei
 • tiltaket forhindrer frisiktsonen mot vei
 • tiltaket plassers nærmere nabogrense enn 4 meter, jamfør plan- og bygningslovens 29-4
 • tiltaket ligger i strandsonen (da gjelder byggeforbudet i 30 meters-sonen) eller i strid med avstandskravet for bekk/elv som fremkommer av kommuneplanens arealdel § 11.4

Avklaring i forhold til andre tjenestesteder

Det anbefales at ansvarlig søker selv avklarer med andre tjenestesteder om ønsket plassering av tiltaket er akseptabelt før søknaden innsendes for behandling. Dette vil kunne lette behandlingen av søknaden, da de kan ha egne krav til for eksempel avstander og plassering.

Relevante tjenestesteder er bla:

 • Forurensning- og renovasjon
 • Vei- og trafikk
 • Vann- og avløp

Ansvarsrett i byggesaken

Søknaden skal forestås av en ansvarlig søker (SØK). Bygningssjefen kan for øvrig unnta for krav om ansvarsrett der dette er klart unødvendig, jamfør plan- og bygningslovens § 23-1. Dette vil være relevant for funksjonene for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) så lenge man benytter standardiserte/prefabrikkerte løsninger. Imidlertid blir dette vurdert i den enkelte sak, blant annet ut fra
stedlige forhold.

Nyttige linker

Byggesak

Forurensning- og renovasjon

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.