Veil.nr. 72-0591

Generelt

Tegning som vedlegges en søknad om tiltak bør utarbeides i målestokk 1:100 eller 1:200. Tegningens målestokk vurderes ut fra hva som er mest hensiktsmessig, sett i forhold til tiltakets størrelse.

Tegning skal være fagmessig utført og leveres i 1 eksemplar

Følgende opplysninger gis i tegningenes tittelfelt:

 • gnr. og bnr.
 • adresse, postnummer, poststed
 • tiltakets art
 • tegningsnummer. og revisjonsnummer.
 • målestokk, dato og eventuell revisjonsdato
 • signatur

 

På plantegninger vises:

 • alle etasjeplan med etasjenummer påført
 • plassering av snitt
 • bygningens yttermål, og yttermål for for eksempel tilbygg
 • yttervegger med riktig tykkelse
 • planløsning med angivelse av rombetegnelser
 • separate bruksenheter

Når tiltaket omfatter innvendig endring i eksisterende bygning, innleveres plantegning av hele etasjen der endring skal skje.

På en fasadetegning vises:

 • tiltaket i sin helhet (bygningen skal være uttegnet i sin helhet)
 • bygningens eksteriørkarakter og materialvalg
 • ved nybygg og tilbygg skal terrenglinjer av eksisterende og framtidig planert terreng alltid vises
 • ved tilbygg og påbygg skal alle fasader der endringen er synlig innsendes

Forskjellen mellom eksisterende og fremtidig planert terreng må tydelig fremgå, og terrenglinjene skal ha høydeangivelse etter kotene på kartet og vises frem til skjæringspunktet mellom eksisterende og fremtidig planert terreng. Eiendomsgrense skal også vises der
tiltaket/terrengendringer ligger nær grensen.

NB!

Kommunens situasjonskart fritar ikke ansvarlige foretak fra ansvaret for å gjøre seg kjent med terrengforholdene på stedet i forbindelse med prosjektering av terreng/høydeplassering.

På en snittegning vises:

 • fri høyde i etasjene med angitte mål
 • yttervegger og tak med riktig tykkelse
 • takvinkel med angitt helningsgrad
 • møne- og gesimshøyde inkl. taktekking
 • beregnet gjennomsnittlig terrengnivå (ferdig planert terreng)
 • kotehøyder der reguleringsplanen angir høydekrav i meter over havet
 • høydeplasseringen i meter over havet, for eksempel sokkelhøyde. Høydeplassering defineres tydelig og beregnes ut fra forholdene på stedet. Ved enkelte tiltak f.eks. tilbygg er det ikke nødvendig å vise sokkelhøyde, da høydeplasseringen er gitt ut fra referanse til eksisterende bygning på snitt-/fasadetegninger.

Dersom fasade- eller snitt-tegningen ikke i tilstrekkelig grad viser tiltakets høydeplassering i forhold til omkringliggende bebyggelse, naboeiendom, vei og lignende, vises dette på egen tegning i samsvar
med situasjonsplanen.