Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tilknytning for fotgjengere.

Av plan- og bygningslovens § 27-4 fremkommer det følgende:
Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43.

Søknadsplikt

Etablering av ny avkjørsel, flytting, endret utforming eller endret bruk av eksisterende avkjørsel er søknadspliktig etter veglovens § 40. Det regnes som endret bruk dersom en ny bolig/boenheter knytter seg til eksisterende avkjørsel eller når bygning eller anlegg bruksendres til et formål som skaper mer trafikk.

Etablering, flytting eller endret utforming av avkjørsel kan medføre tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-2 slik som opparbeidelse av vei, parkeringsplass, støttemurer, terrengendringer etc. Det kan søkes om avkjørsel som egen søknad om avkjøringstillatelse eller som del av et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.

Før du søker, se her

Dokumentasjon

Ved søknader om avkjøringstillatelse skal avkjørsel tegnes inn på situasjonskartet. Hvis avkjøringen innebærer noe terrengendring kreves det en særskilt tegning av avkjørselen, såkalt avkjørselsplan.
Det skal være tilstrekkelig frisikt der avkjørselen munner ut i offentlig vei. Dersom frisiktsonen slår inn over naboeiendommen må det legges ved samtykke fra eieren av denne eiendommen som gir søker anledning til å fjerne vegetasjon eller terreng som hindrer frisikt.

Avkjørsel fra offentlig veg må godkjennes av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven §§ 40 .

Det er kommunen som er veimyndighet for kommunale veier, Viken fylkeskommune for fylkesvei og Statens vegvesen for riksveier.

Ved byggetiltak på eiendom som medfører etablering, flytting, endret utforming eller endret bruk av avkjørsel mot fylkesvei og riksvei, kan søker selv innhente tillatelse fra fylkeskommunen eller Statens vegvesen.

Foreligger det ingen tillatelse fra vedkommende veimyndighet vil kommunen oversende søknaden for uttalelse/godkjennelse, jfr plan- og bygningslovens § 21-5.

Selv om søker ikke omtaler avkjørselen spesielt i sin byggesak anses søknaden å være fremsatt ved at den er inntegnet.

Saksbehandlingstid

Etter forvaltningsloven skal søknaden avgjøres snarest mulig. For søknad om avkjørselstillatelse som behandles etter vegloven gjelder ikke de tidsfristene som er satt i plan- og bygningsloven. Når avkjørselen inngår i en byggesøknad vil avkjøringstillatelse bli gitt samtidig med tillatelse til tiltak med de frister som gjelder i plan- og bygningsloven.

Utforming av avkjørselen

Avkjørsel fra offentlig vei må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer/veinormaler gitt av staten og eller kommunen.

Hvis området ikke er regulert, eller reguleringsplanen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden om avkjøringstillatelse etter veglovens bestemmelser.

Avkjørsel skal bygges og vedlikeholdes etter forskrifter til vedtatte veinormaler, jfr veglovens §§ 40-43.

Avkjørsel i regulerte strøk

I regulert strøk må reguleringsplanen tolkes for å finne ut om planen er bestemmende for avkjørselens plassering. Det kan være vist hvor det ikke er lov til å ha avkjørsel, hvor avkjørselen skal være eller avkjørselsforholdene kan være prinsipielt bestemt.

Avkjørsel kan være regulert på følgende måter:

  • vist med pil
  • det er tegnet felles avkjørsler som skal benyttes
  • de regulerte tomtene har fasade mot vei og det må underforstås at avkjørselen lovlig skal legges her
  • eksisterende avkjørsler til en veistrekning er regulert stengt (ved stengetegn), og det er i mot planens intensjon å godkjenne nye avkjørsler. Det vil vanligvis være innregulert en bakenforliggende vei
  • det er skrevet i reguleringsbestemmelsene hvor avkjørselen skal være.

I regulert strøk skal avkjørsel anlegges som avmerket på reguleringsplanen. Ellers skal planens anvisninger følges mht valg av atkomstvei.

Hvor reguleringsplanen ikke angir noen bestemt plassering, gis søknad om avkjøringstillatelse en trafikksikkerhetsmessig vurdering. Det kan tenkes at det ikke er ønskelig med flere avkjørsler langs den aktuelle veistrekning. Det skal alltid legges vekt på om det er mulig å samle avkjørsler. Dette kan gjøres ved at eksisterende avkjørsel vedtas stengt når man gir tillatelse til en ny, jfr veglovens § 41.

Dersom det søkes om en avkjørsel som må anses å være i strid med reguleringsplanen kan det enten søkes om mindre endring av reguleringsplanen eller om dispensasjon fra reguleringsplanen, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 19. Merk at søknad om endring av reguleringsplan eller søknad om dispensasjon må nabovarsles særskilt, med mindre søknaden fremmes samtidig med søknad om tillatelse til tiltak eller det er åpenbart at naboens interesser ikke berøres.

Avkjørsel i uregulert strøk

I uregulert strøk gis søknaden om avkjøringstillatelse en trafikksikkerhetsmessig vurdering. Det kan tenkes at det ikke er ønskelig med flere avkjørsler langs den aktuelle veistrekning. Det skal alltid legges vekt på om det er mulig å samle to eller flere avkjørsler. Dette kan gjøres ved at eksisterende avkjørsel vedtas stengt når man gir tillatelse til en ny, jfr veglovens § 41.

Vedtak om avkjøringstillatelse

En avkjøringstillatelse er knyttet til situasjonskartet/
avkjørselsplanen, som er benyttet og det stilles vilkår om den tekniske utformingen, jfr veilovens § 40. Et avslag om avkjøringstillatelse vil være hjemlet i reguleringsplan, reguleringsbestemmelser eller veglovens § 40.

Det er klageadgang på vedtaket.