Søknadsplikt

Oppdeling eller sammenføyning bruksenheter/boenheter i boliger omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan- og bygningsloven § 20-1 g), samt plan- og bygningsloven § 31-6, og er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-3. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jamfør SAK10 kap 5) og forestås av en ansvarlig søker. I søknaden må også nødvendige fagområder ansvarsbelegges for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) der hvor det er relevant.

I noen tilfeller kan prosjekteringen konkludere med at det ikke er behov for å utføre bygningsmessige arbeider. I de tilfellene vil det ikke være nødvendig å søke om ansvarsrett for utførende. Dette må i så fall fremkomme i dokumentasjonen som innsendes med søknaden.

I de tilfeller hvor man skal omdanne en 2-mannsbolig til enebolig (typisk fra 50-tallet og fremover) og hvor der ikke er nødvendig å foreta noen endringer eller byggetekniske arbeider, kan det søkes om unntak fra kravet om ansvarsrett, jfr. pbl § 23-1 5.ledd.

Nærmere om enkelte forhold:

Bebygd areal (BYA)

Dersom en enebolig gjøres om til tomannsbolig vil utnyttelsen øke ved at det er behov for flere biloppstillingsplasser/garasjeplasser. For beregning av antall biloppstillingsplasser se veilederen

Tomtestørrelse, grad av utnytting

For konsentrert bebyggelse er det gjerne egne krav i reguleringsbestemmelsene.

Uteoppholdsareal:

Krav til størrelse på uteoppholdsareal (MUA) for hver bruksenhet fremkommer av reguleringsplanen eller bestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 7.5.8.a. og b. 

Behov for reseksjonering:

Når det er gitt tillatelse til oppdeling eller sammenføyning og det er eierseksjoner i bygningen, må søker/tiltakshaver sørge for reseksjonering og tinglysing av denne for at de nye eierseksjonene skal fremgå av grunnboken. Søknad om seksjonering/reseksjonering behandles av tjenestested Geodata.