Situasjonsplanen tegnes inn i situasjonskartet.

Situasjonskart

Situasjonskart er et basiskart i analogt (papir) eller digitalt format hvor offentlige rammebetingelser for plan- og byggesaksbehandlingen er inntegnet. Situasjonskart utarbeides av kommunen og benyttes av tiltakshaver/søker som prosjekteringsgrunnlag for deling av eiendom og plassering av tiltak.

Følgende opplysninger fremgår av kommunens situasjonskart:

 • gårdsnummer/bruksnummer på eiendommen og berørte nabo- og gjenboereiendommer for tiltaket
 • eiendomsgrenser
 • reguleringslinjer (plangrenser, formålgrenser, byggegrenser, senterlinje veg)
 • høydekurver påført kotehøyde
 • nordpil
 • målestokk og
 • rutenett med koordinater

Sammen med situasjonskartet følger et tilleggskart som viser miljødata og offentlig ledningsnett i nærhet av eller over eiendommen. Private stikkledninger er ikke tatt med på tilleggskartet. Tilleggskartet er ment som hjelp ved plassering av tiltak og skal også benyttes for å vise ny eller endret tilknytning til offentlig VA-nett i forbindelse med tiltaket. Tilleggskartet, eventuelt forenklet situasjonskart fra VA-plan, som viser ny/endret ledningstilknytning skal legges ved byggesøknad ved behov.

Situasjonsplan

Situasjonskart benyttes som grunnlag for situasjonsplan som skal ligge ved alle bygge- og delesaker. Situasjonsplan utarbeides av tiltakshaver eller søker og skal vise hele tiltaket nøyaktig inntegnet, påført utvendige mål og avstander. Det skal - i den grad det er relevant for behandlingen av byggesaken – påføres opplysninger om tiltakets planlagte plassering og minste avstand i forhold til:

 • nabogrenser
 • nærliggende bygninger
 • senterlinje veg
 • høyspentlinjer (luftstrekk/kabel)

For øvrig skal situasjonsplanen også vise:

 •  atkomst/avkjørsel
 • areal for parkering og oppholdsareal ute
 • takflate
 • fasadeliv
 • møneretning
 • tilknytning til vann og avløpsnett (kan vises på tilleggskartet)

Situasjonskartet som ligger til grunn for utarbeidelse av situasjonsplanen skal ikke være eldre enn 1 år.

Det gjøres oppmerksom på at situasjonskartets informasjon ikke må endres eller fjernes ved utarbeidelse av situasjonsplan. Kommunens situasjonskart fritar ikke ansvarlige foretak fra ansvaret for å gjøre seg kjent med terrengforholdene på stedet i forbindelse med prosjektering av terreng eller høydeplassering.

NB! Ved utarbeiding av søknaden eller situasjonsplan på digitale kart må hele kartgrunnlaget være med (for eksempel eksisterende situasjon, reguleringslinjer, eiendomsgrenser, rutenett med mer). For at ikke alle linjer skal se like ut, må de ulike reguleringslinjer og eiendomsgrenser skilles i presentasjonen.

Bestilling av situasjonskart

Bestilling av situasjonskart er gebyrbelagt, jamfør gebyrregulativet i Bærum kommune. Situasjonskartet sendes ut fortløpende.

Du kan kjøpe situasjonskart her

Digitale kartdata kan kjøpes her