Veil.nr. 72-0592

Situasjonskart

Situasjonskart er et basiskart i analogt (papir) eller digitalt format hvor offentlige rammebetingelser for plan- og byggesaksbehandlingen er inntegnet. Situasjonskart utarbeides av kommunen og benyttes av tiltakshaver/søker som prosjekteringsgrunnlag for deling av eiendom og plassering av
tiltak.

Følgende opplysninger fremgår av kommunens situasjonskart:

 • gnr/bnr på eiendommen og berørte nabo- og gjenboereiendommer for tiltaket
 • eiendomsgrenser
 • reguleringslinjer (plangrenser, formålgrenser, byggegrenser, senterlinje veg)
 • høydekurver påført kotehøyde
 • nordpil
 • målestokk og
 • rutenett med koordinater.

Sammen med situasjonskartet følger et tilleggskart som viser miljødata og offentlig ledningsnett i nærhet av eller over eiendommen. Private stikkledninger er ikke tatt med på tilleggskartet. Tilleggskartet er ment som hjelp ved plassering av tiltak og skal også benyttes for å vise ny/endret tilknytning til offentlig VA-nett ifm. tiltaket. Tilleggskartet, evt. forenklet situasjonskart fra VA-plan, som viser ny/endret ledningstilknytning skal legges ved byggesøknad ved behov.

Situasjonsplan

Situasjonskart benyttes som grunnlag for situasjonsplan som skal ligge ved alle bygge- og delesaker. Situasjonsplan utarbeides av tiltakshaver/søker og skal vise hele tiltaket nøyaktig inntegnet, påført utvendige mål og avstander. Det skal - i den grad det er relevant for behandlingen av byggesaken – påføres opplysninger om tiltakets planlagte plassering og minste avstand i forhold til:

 • nabogrenser
 • nærliggende bygninger
 • senterlinje veg
 • høyspentlinjer (luftstrekk/kabel)

For øvrig skal situasjonsplanen også vise:

 •  atkomst/avkjørsel
 • areal for parkering og oppholdsareal ute
 • takflate
 • fasadeliv
 • møneretning m.v.
 • tilknytning til vann og avløpsnett (kan vises på tilleggskartet)

Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1 år

Det gjøres oppmerksom på at situasjonskartets informasjon ikke må endres/fjernes ved utarbeidelse av situasjonsplan. Kommunens situasjonskart fritar ikke ansvarlige foretak fra ansvaret for å gjøre seg kjent med terrengforholdene på stedet i forbindelse med prosjektering av terreng/høydeplassering.

NB! Ved utarbeiding av søknaden/situasjonsplan på digitale kart må hele kartgrunnlaget være med (f.eks. eksisterende situasjon, reguleringslinjer, eiendomsgrenser, rutenett m.m.). For at ikke alle
linjer skal se like ut, må de ulike reguleringslinjer og eiendomsgrenser skilles i presentasjonen.

For øvrige detaljer om krav til innhold, se NBR Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan - endelig utgave vedtatt 10.10.2002.

Bestilling av situasjonskart

Situasjonskart i analogt og/eller digitalt format kan rekvireres via nettssiden karttjenester.

Du kan kjøpe situasjonskart her

Bestilling av situasjonskart er gebyrbelagt, jfr. gebyrregulativet i Bærum kommune. Situasjonskartet utstedes og sendes i løpet av 2-3 arbeidsdager etter at bestillingen er mottatt.

NB! Ved bestilling av digitale kartdata, må det i tillegg til opplysninger om område, også oppgis ønsket filformat, som er SOSI eller DXF. Kartdataene leveres i koordinatsystemet Euref89, UTM sone 32. Høydene refererer seg til Bærums lokale høydegrunnlag. Telefonnummer på kontaktperson, samt eventuelt fakturaadresse må også oppgis.