Situasjonsplanen tegnes inn i situasjonskartet.

Situasjonskart

Situasjonskartet er et basiskart som benyttes av tiltakshaver/søker som prosjekteringsgrunnlag for deling av eiendom og plassering av tiltak.

Følgende opplysninger fremgår av situasjonskartet:

 • gårdsnummer/bruksnummer på eiendommen og berørte nabo- og gjenboereiendommer for tiltaket
 • eiendomsgrenser
 • reguleringslinjer (plangrenser, formålsgrenser, byggegrenser, senterlinje veg)
 • høydekurver påført kotehøyde
 • nordpil
 • målestokk
 • rutenett med koordinater

Kartpakke for søknad etter Plan- og bygningsloven

Kartpakke for søknad etter plan og bygningsloven skal brukes som grunnlag og skal ligge ved alle bygge- og delesøknader. Situasjonskart benyttes videre som grunnlag for situasjonsplan. Tiltakshaver eller søker utarbeider en situasjonsplan som skal vise hele tiltaket nøyaktig inntegnet, påført utvendige mål og avstander. Det skal - i den grad det er relevant for behandlingen av byggesaken – påføres opplysninger om tiltakets planlagte plassering og minste avstand i forhold til:

 • nabogrenser
 • nærliggende bygninger
 • senterlinje veg
 • høyspentlinjer (luftstrekk/kabel)

For øvrig skal situasjonsplanen også vise:

 • atkomst/avkjørsel
 • areal for parkering og oppholdsareal ute
 • takflate
 • fasadeliv
 • møneretning
 • tilknytning til vann og avløpsnett (kan vises på kart for VA-ledninger)

Situasjonskartet som ligger til grunn for utarbeidelse av situasjonsplanen skal ikke være eldre enn 1 år.

Det gjøres oppmerksom på at situasjonskartets informasjon ikke må endres eller fjernes ved utarbeidelse av situasjonsplan. Situasjonskart fritar ikke ansvarlige foretak fra ansvaret for å gjøre seg kjent med terrengforholdene på stedet i forbindelse med prosjektering av terreng eller høydeplassering.

Vær oppmerksom på følgende

NB! Ved utarbeiding av søknaden eller situasjonsplan på digitale kart må hele kartgrunnlaget være med (for eksempel eksisterende situasjon, reguleringslinjer, eiendomsgrenser, rutenett med mer). For at ikke alle linjer skal se like ut, må de ulike reguleringslinjer og eiendomsgrenser skilles i presentasjonen.

Bestilling av situasjonskart

Bestilling av situasjonskart er gebyrbelagt, jamfør gebyrregulativet i Bærum kommune. Situasjonskartet sendes ut fortløpende.

Du kan kjøpe kartpakke til søknad etter Plan- og bygningsloven og digitale kartdata her