Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Frittliggende bygning - søknadsskjema

Før du søker, se her.

Eksempler på frittliggende bygninger

 • uthus
 • verksted
 • hobbybod
 • skrivestue
 • veksthus
 • grillhytte/lysthus
 • dukkestue
 • sykkelskur
 • søppelskur etc.
 • garasje/carport (se egen veiledning)

Du trenger ikke søke

 • Når frittliggende bygning ligger på bebygd eiendom og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m².

Viktige forutsetninger

 • Bygningen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan ikke være underbygget med kjeller.
 • Avstand fra nabogrense må være minimum 1 meter.
 • Avstand til en annen bygning på tomten må være minimum 1 meter.
 • Maksimal mønehøyde er 4 meter og gesimshøyde 3 meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.
 • Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger. Til orientering er det restriksjonsbelte på 4 m til offentlige ledninger, jfr. KP § 27.5. 
 • Tiltaket må ikke plasseres i strid med byggrense mot vei eller bane.
 • I uregulert småhusområde skal tiltaket oppføres med saltak med minimum 15 graders hellning, jfr. § . KP 7.4.3.d.

Nærmere om plassering i strid med byggegrense

 • Ved plassering nærmere vei/bane enn byggegrensen tilsier må du søke om dispensasjon (regulert eiendom) eller samtykke (uregulert eiendom).
 • Søknad om dispensasjon/samtykke fra byggegrense mot vei må begrunnes på eget ark. Videre må tiltaket inntegnes og målsettes på kommunens situasjonskart. Både begrunnelsen og situasjonsplanen må varsles til naboer før innsendelse til kommunen for behandling.

Om forholdene ligger til rette kan kommunen tillate plassering inntil 2 m fra regulert veiformål/gjerdelinje ved plassering parallelt med vei.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.