Definisjon: Ildsted omfatter bl.a., ovner for vedfyring eller annet fast brensel, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle, kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming. Også murte ildsteder omfattes. Skorstein/pipe er den vertikale delen av røykkanalen.

Ildsteder

Nybygg:

Installasjon av ildsted som del av nybygg vil alltid være  søknadspliktig, men da som en del av byggesøknaden. Arbeidet skal ansvarsbelegges og kontrolleres som annet søknadspliktig arbeid.

Eksisterende bygg:

Installering av nytt ildsted i eksisterende bygg, nødvendig vedlikehold/reparasjon og reinstallering av ildsted er fritatt fra søknadsplikt.

Dette inkluderer arbeider slik som:

 • oppføring av brannmur
 • frilufttilførsel
 • fundamentering av peis og lignende

Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) § 2-4 foreligger det en meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted. Feiervesenet er tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. FOBTOT § 7-2 .

Eventuell feilmontering skal avdekkes ved tilsyn. (Utdrag hentet fra veiledning til SAK § 4-1 bokstav d nr.5)

Piper/Skorstein

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke piper/skorstein, verken oppføring, endring eller reparasjon. Piper/skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) ; ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner”.

Dokumentasjonskrav ved ny pipe/skorstein:

Søknad om ny pipe/skorstein omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker.

Dette innebærer at søknaden må inneholde følgende:

 • søknadsskjema
 • situasjonskart/kartutsnitt
 • plan- og fasadetegninger
 • erklæring om ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF)
 • gjennomføringsplan
 • nødvendighet av nabovarsling avgjøres i det enkelte tilfellet, jfr pbl § 21 - 3
  .

Dokumentasjonskrav ved reparasjon/rehabilitering av pipe/skorstein:

Søknad om reparasjon/rehabilitering må inneholde følgende:

 • søknadsskjema
 • erklæring om ansvarsrett for utførelse (UTF)
 • gjennomføringsplan

Ved bygninger med flere pipeløp må det innsendes kartutsnitt samt plantegning som identifiserer det aktuelle pipeløpet. Ansvarlig utførende (UTF) vil kunne stå som ansvarlig søker (SØK). Kommunen vil videre kunne gjøre unntak etter pbl § 23-1 for krav om ansvarlig prosjekterende (PRO), når patenterte (preaksepterte løsninger) benyttes.

Utdypende dokumentasjon

Forskrift om byggesak med veiledning, SAK10 § 4-1 bokstav d nr 5. Forskrift om byggesak med veiledning, SAK10 § 4-1 bokstav d nr 2. Tekniske forskrift med veiledning, TEK10, Kap.15.

Feieren i Bærum: Se nettside til brannvesenet i Asker og Bærum.

Forskriftstekstene:

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.

Julen 2023

I romjulen 2023 er Kundesenteret tilgjengelige på telefon fra
kl 09.00-15.00. Byggesaksvakt og Planvakt er stengt.