Definisjon: Ildsted omfatter bl.a., ovner for vedfyring eller annet fast brensel, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle, kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming. Også murte ildsteder omfattes. Skorstein/pipe er den vertikale delen av røykkanalen.

Pipe/skorstein - søknadsplikt

Oppføring ny skorstein og rehabilitering av eksisterende skorstein er begge deler søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 f. oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner. Arbeidet skal ansvars belegges, både prosjektering og utførelse. Ved nybygg blir skorstein behandlet om en del av byggesøknaden.

Krav om skorstein

I TEK17 § 14-4. (4) stilles det krav om at boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. For evt. unntak vises til forskriften.

Ildsted

Installering av nytt ildsted, nødvendig vedlikehold/reparasjon og reinstallering av ildsted er fritatt fra søknadsplikt, jfr. SAK10 § 4-1 e) punkt 5.

Ved montering av nytt ildsted skal dette meldes til brannvesenet. Melding om montering av nytt ildsted | Asker og Bærum brann og redning IKS (abbr.no)

Dokumentasjonskrav ved ny pipe/skorstein:

 • søknadsskjema
 • situasjonskart/kartutsnitt
 • plan- og fasadetegninger
 • erklæring om ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF)
 • gjennomføringsplan
 • nabovarsling

Dokumentasjonskrav ved reparasjon/rehabilitering av pipe/skorstein:

 • søknadsskjema
 • situasjonskart/kartutsnitt
 • plantegning som identifiserer det aktuelle pipeløpet
 • erklæring om ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF)
 • gjennomføringsplan
 • det er ikke nødvendig med nabovarsling

Utdypende dokumentasjon

Forskrift om byggesak med veiledning, SAK10 § 4-1 bokstav e nr 5.
Tekniske forskrift med veiledning, TEK17, §§ 14-4 og 15-3.
Feieren i Bærum: Se nettside til brannvesenet i Asker og Bærum

Forskriftstekstene:

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.