Beregning av høyder er nærmere definert i plan- og bygningsloven (pbl) samt teknisk forskrift (TEK17). I tillegg til teknisk forskrift har også veilederen Grad av utnytting H-2300 nærmere beregningsregler og eksempler på høydefastsettelse, spesielt i forhold til beregning av gesimshøyder. Forøvrig har også kommuneplanens arealdel 2017-2035 supplerende bestemmelser om høydefastsettelse i forhold til reguleringsplaner.

Plan- og bygningsloven:

Plan og bygningsloven § 29-4 sier følgende om høyder: Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Mønehøyde:

Mønehøyden er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. Mønehøyden måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jfr TEK17 § 6-2.

Gesimshøyde:

Gesimshøyden er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget eller parapetet. Gesimshøyden måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jfr TEK17 § 6-2.

Høyder i reguleringsplaner og kommuneplan: I reguleringsplanen angis det vanligvis hva som er gjeldende høydebestemmelser for området. I tillegg har kommuneplanens arealdel (2017-2035) flere bestemmelser som klargjør/supplerer fortolkningen av høydebestemmelser i forhold til regulerte områder:

  • § 2.2 f) Høyder: Maksimal gesimshøyde på frittliggende småhusbebyggelse kan være inntil 9 meter, målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs den enkelte fasade.
  • § 2.2 g) Der reguleringsplanen ikke angir høyder kan gesimshøyde i planer før 1.1.1979, kan gesimshøyde være maksimalt inntil 7 m og mønehøyde maksimalt inntil 9 m, målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs den enkelte fasade.
  • § 2.2 h) Der planen angir bebyggelse i 1 etasje, eventuelt med underetasje, tillates gesimshøyden inntil 4 meter og mønehøyde inntil 6 meter, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • § 2.2 i) Der planen angir bebyggelse i 2 etasjer/ 2 fulle etasjer, tillates gesimshøyde inntil 8 meter og mønehøyde inntil 9 meter, dog slik at gesimshøyde kan vær inntil 7 meter i planer fra før 1.1.1979, målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Mønehøyde, gesimshøyde og sokkelhøyde Side 2 av 2 Kvalitetsgruppa Byggesak 25.8.2020

Videre har kommuneplanen for uregulerte områder følgende supplerende bestemmelse:

  • § 27.2 e) Høyder: Maksimal gesimshøyde på frittliggende småhusbebyggelse kan være inntil 9 meter, målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs den enkelte fasade.

Begreper:

  • Planert terrengs gjennomsnittsnivå er den gjennomsnittlige høyden på terrenglinjen rundt bygningen. Gjennomsnittsnivået skal fastsettes for hele bygningen under ett, jf. TEK10 TEK17 §5-9 og § 6-2.
  • Sokkelhøyden er høyden på overkant ferdig grunnmur, som er lik underkant av første bjelkelag.

Henvisninger: