Beregning av høyder er nærmere definert i plan- og bygningsloven (pbl) samt teknisk forskrift (TEK17). I tillegg til teknisk forskrift har også veilederen Grad av utnytting H-2300 nærmere beregningsregler og eksempler på høydefastsettelse, spesielt i forhold til beregning av gesimshøyder. Forøvrig har også kommuneplanens arealdel 2017-2035 supplerende bestemmelser om høydefastsettelse i forhold til reguleringsplaner.

Plan- og bygningsloven:

Plan og bygningsloven § 29-4 sier følgende om høyder: Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Mønehøyde:

Mønehøyden er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. Mønehøyden måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jfr TEK17 § 6-2.

Gesimshøyde:

Gesimshøyden er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget eller parapetet. Gesimshøyden måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jfr. TEK17 § 6-2.

Høyder i reguleringsplaner og kommuneplan:

I reguleringsplanen angis det vanligvis hva som er gjeldende høydebestemmelser for området. I tillegg har kommuneplanens arealdel (2022-2042) flere bestemmelser som klargjør/supplerer fortolkningen av høydebestemmelser i forhold til regulerte områder:

28.2.4. Høyder

  • a. I regulerte småhusområder: I tillegg til det generelle høydekravet som følger av pbl § 29-4 og gjeldende plan kan den enkelte fasades gesimshøyde ikke overstige 9 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs den enkelte fasade.
  • b. Der reguleringsplanen ikke angir høyder i planer før 1.1.1979, kan gesimshøyde være maksimalt inntil 7 m og mønehøyde maksimalt inntil 9 m, målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • c. Der planen angir bebyggelse i 1 etasje, eventuelt med underetasje, erstattes etasjetallet av gesimshøyden inntil 4 meter og mønehøyde inntil 6 meter, målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • d. Der planen angir bebyggelse i 2 etasjer/ 2 fulle etasjer, erstattes etasjetallet av gesimshøyde inntil 8 meter og mønehøyde inntil 9 meter, dog slik at gesimshøyde kan være inntil 7 eter i planer fra før 1.1.1979, målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Videre har kommuneplanen for uregulerte områder følgende supplerende bestemmelse:

  • e. I uregulerte småhusområder: I tillegg til det generelle høydekravet som følger av pbl kan den enkelte fasades gesimshøyde ikke overstige 8 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs den enkelte fasade.

Begreper:

Planert terrengs gjennomsnittsnivå er den gjennomsnittlige høyden på terrenglinjen rundt bygningen. Gjennomsnittsnivået skal fastsettes for hele bygningen under ett, jf. TEK17 § 6-2. Sokkelhøyden er høyden på overkant ferdig grunnmur, som er lik underkant av første bjelkelag.

Henvisninger: