Søknadsplikt

Oppføring av virksomhetsskilt i form av fasadeskilt, uthengsskilt, frittstående skilt eller annet, samt skilt med produktreklame eller lignende, foliering, bannere og reklameflagg er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-3, pbl 30-3, vedtekt til tidl. pbl § 107, samt veilovens § 33. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i pbl med forskrifter (jf. SAK10 kap 5) og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av pbl.

Før du søker, se her

Fritak fra ansvar og kontroll

Oppføring av mindre skilt kan behandles som søknad om mindre tiltak etter pbl § 20-4 som kan forestås av tiltakshaver. Med mindre menes: Skilt og reklame inntil 6,5 m² montert på vegg, eller frittstående på terreng med bredde x høyde inntil 1,5 x 3,5 m. Det forutsettes at fasaden ikke har skilt og reklameinnretninger fra før samt at plasseringen av skiltet ikke utgjør fare for personsikkerhet. Skilt over inngangsparti må ansvarsbelegges (pbl. § 20-3).

Skilt og reklame - søknadsskjema

Unntak fra søknadsplikt:

Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.

NB! Oppsetting av skilt på byggeplass følger vanlige saksbehandlingsregler.

Aktuelle bestemmelser

Tiltaket skal tilfredsstille lovpålagte estetiske krav iht. pbl § 30-3, jf. også pbl § 29-1 og 29-2. Det er utarbeidet estetiske retningslinjer for Bærum kommune hvor skilt er et eget tema (se veileder til estetiske retningslinjer).

For Fornebu gjelder egne estetiske retningslinjer som også omfatter oppføring av skilt. I sentra, ved større byggetiltak og langs større samferdselsårer, skal det redegjøres særskilt for skilting og reklame. Det kan kreves at skiltplan skal inngå i beskrivelsen av bygningers fasader.

Reguleringsplanen for området kan også inneholde bestemmelser om skilt.

På bygninger eller i områder fredet etter kulturminneloven eller regulert til bevaring, godkjennes ikke skilt og reklame med mindre det inngår i godkjent skiltplan. Dette gjelder også ved kirker og forsamlingshus, samt for bygninger eller områder som etter kommunens skjønn åpenbart har antikvarisk, miljømessig eller kulturhistorisk interesse.

Definisjoner:

Virksomhetsskilt

Med virksomhetsskilt menes utendørs innretninger som ved sin utførelse eller på annen måte annonserer for stedlig virksomhet, eller som er innrettet for montering eller oppklebing av folie eller annet medium for formidling av opplysning om stedlig virksomhet, herunder også logofarger og designelementer o.l., og som ikke inneholder reklamebudskap. Dette gjelder også samme type innendørs innretninger der budskapet er rettet mot utsiden.

Plateskilt

Med plateskilt menes tett plate/kasse/søyle for montering av fast eller utskiftbart skiltbudskap.

Lysskilt

Med lysskilt menes direkte eller indirekte belyst eller lysende skilt, lyskasser, fristilte symboler/bokstaver, bilder og andre innretninger.

Reklame

Med reklame menes utendørs innretninger som ved sin utførelse eller på annen måte annonserer for varer, tjenester eller arrangementer, eller som er innrettet for montering eller oppklebing av  folie eller annet medium for formidling av reklamebudskap, herunder også logofarger og designelementer o.l. Dette gjelder også samme type innendørs innretninger der reklamebudskapet er rettet mot utsiden.

Reklametavle

Med reklametavle menes tett plate/kasse/søyle for montering av fast eller utskiftbart reklamebudskap.

Lysreklame

Med lysreklame menes direkte eller indirekte belyst eller lysende reklame, lyskasser, symboler, bilder og andre innretninger.

Vurder og ta spesielt hensyn til følgende:

Omfanget av allerede oppsatt virksomhetsskilt og reklame på bygningen/eiendommen

Eksisterende forhold kan tilsi at det er behov for en generell opprydding av virksomhetsskilt og/eller reklame før tillatelse til tiltaket kan gis. Uensartet skilt og reklame vil ofte virke skjemmende og være i strid med lov og vedtekt. I de fleste tilfeller kan forskjellige tiltakshaveres logoskrift og farger tillates, men bør koordineres når det gjelder størrelse og plassering. Plassering av virksomhetskilt og evt. reklameskilt bør inngå i en samlet skiltplan.

Plasseringen av tiltaket på bygningen/eiendommen

 • I utgangspunktet tillates kun oppsetting av ett skilt pr. virksomhet pr. fasade. Ved oppsetting av flere virksomhetskilt kan det stilles krav om en samlet skiltplan for hele bygningen.
 • Virksomhetsskilt i senterområder bør som en hovedregel plasseres mellom første og annen etasje som fasadeskilt og/eller evt. uthengsskilt der det er tillatt, som hovedregel ett fasadeskilt og ett uthengsskilt pr. virksomhet pr. fasade.
 • Virksomhetsskilt på fasade bør følge fasadens struktur og arkitektoniske elementer, og plasseres hensiktsmessige i forhold til vinduenes lysåpning.
 • Uthengsskilt bør plasseres i god avstand fra hjørner. Underkant uthengsskilt må være minimum 2,5m over fortau/gate og ikke stikke lenger ut enn 1m. Uthengsskilt skal ikke strekke seg over flere etasjer og er kun tillatt plassert på første etasje. Uthengsskilt skal ikke komme i konflikt eller dekke gatenavnskilt og andre trafikkskilt.
 • Frittstående skilt-/reklameinnretninger skal fremgå av en skilt-/reklameplan. Det er spesielt viktig å ha innhentet veimyndighetenes tillatelse i slike situasjoner. Frittstående skilt-/reklameinnretninger skal plasseres i nærheten av virksomhetens inngangsdør eller atkomst.
 • I boligområder, parker og grøntområder er det generelt reklameforbud. Stedlig virksomhet (kiosker, dagligvarebutikker) kan i svært begrenset omfang reklamere for tilbud, aktiviteter og/eller varer. I blandede strøk stilles det særlige krav til reklame. Slike krav kan for eksempel gjelde størrelse, mengde og/eller utførelse.
 • Bruk av ID-master og, skilt-/reklamepyloner bør unngås.
 •  Ved fjerning av skilt og reklame skal også stativ/festeanordninger fjernes.

Utforming og størrelse

Virksomhetsskilt og reklameskilt skal tilpasse seg bygningens arkitektur og områdets egenart. På bygninger med flere leietakere bør det tilstrebes en ensartet utførelse på skiltene. Dette kan sikres gjennom utarbeidelse av en helhetlig skilt-/reklameplan for bygningen/eiendommen. Tilpasning er således et nøkkelbegrep mht utforming av skilt og reklame. Det skal tas hensyn til arkitektoniske elementer på fasaden som gesimser, søyler, pilaster, etc... Karakteristiske fasadeelementer skal holdes fri for skilt og reklame, og det skal sikres avstand fra slike elementer. Skilt- og reklameinnretninger skal i størst mulig grad videreføre og forsterke dominerende rytme og linjer i byggenes fasader. Der oppsetting av skilt og reklame kommer etter at bygget er ferdig, kan kravet til bygningstilpasning ofte løses ved å bruke transparente løsninger, mao fristilte bokstaver, konturskårne logoer osv på fasader. Slike løsninger vil sjelden dekke til fasadene og bygningstekniske detalj. Størrelsen på skilt og reklame vil kunne variere fra bygning til bygning, og område til område. En variert bygningsmasse og store geografiske forskjeller gjør det umulig å gi detaljerte retningslinjer for størrelsen på skilt og reklame.

Man skal likevel merke seg følgende:

 • Skilt knyttet til virksomheter i første etasje bør i sentrumsgater ikke være høyere enn 40-60 cm.
 • Uthengsskilt kan stikke max 1 m ut fra fasadeliv og skal ikke strekke seg over flere etasjer.
 • Plateskilt plassert i naturlige nisjer i bygget kan også tilfredsstille kravene til bygningstilpasning. Lyskasser anbefales generelt ikke (Ev. lyskasser bør utformes med tett front, der bare bokstavene/logoen er utskåret i denne og gjennomlyst.) Bakgrunnsfargen på plateskilt og lyskasser bør uansett være nøytral og underordne seg byggets farger.
 • Logofarger vil kunne godkjennes. I spesielle miljøer kan det bli stillet krav til materialbruk og fargevalg tilpasset stedets visuelle profil uavhengig av andre krav til tiltakets logobestemte farger og utforming.
 • Markiser med reklame skal avgrenses til vindus- og døråpninger, og utforming skal være tilpasset bygningens arkitektur. Markiser kan ha virksomhetens logo/navn på markisens forkant. Utførelsen skal ta hensyn til byggets form og farger. Det tillates ikke reklame på markiser og annen avskjerming.
 • Gesims utformet som lysende kasse tillates ikke.
 • Roterende, blinkende, flimrende eller på annen måte bevegelige reklame- innretninger tillates normalt ikke.
 • Reklameboards på fasadene tillates ikke.
 • Foliering på vindusflater kan maks dekke 1/3 av vindusflaten. Plakater og lignende like innenfor vindusflaten vurderes på samme måte som foliering.
 • Vindusreklame bør i hovedsak unngås.
 • Reklame/virksomhetsskilt på tak, eller over hovedgesims tillates ikke.

Belysning

 • Belysning av skilt og reklame kan som en hovedregel tillates. På samme bygning bør det tilstrebes en ensartet belysning.
 • Lyssettingen skal ikke blende eller være urimelig sjenerende for trafikanter eller beboere.
 • Skilt og reklame med blinkende lys tillates ikke.
 • Det anbefales bruk av frittstående bokstaver med tette fronter og Corona-effekt

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.