Det finnes to typer solenergianlegg:

Solfanger gir varme

Disse gir varme ved at strålingsenergi fra solen varmer opp en væske eller en gass. Varmen kan brukes til oppvarming av rom, tappevann, i et vannbårent system i bygninger, eller i en industriell prosess.

Solceller gir elektrisitet

Disse gir elektrisitet. Solceller omdanner strålingsenergien fra solen direkte til elektrisk strøm. Strømmen kan brukes direkte i bygget eller sendes ut på strømnettet.

Må du søke?

  1.  Solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, er å anse som bygningsteknisk installasjon som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav f.
  2. UNNTATT fra søknadsplikt er installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, veiledning til Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 1. ledd e. nr. 4
  3. I praksis vil det AVGØRENDE for søknadsplikten (også for solenergianlegg innenfor en bruksenhet/branncelle) være hvorvidt etablering av solenergianlegg er en søknadspliktig fasadeendring etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 bokstav c. Viktige forhold vil her være:  solenergianleggets størrelse, hvor det plasseres, bygningens «vernestatus»/SEFRAK, enhetlig boligområde (for eksempel rekkehus) mv.
  1. Ved nybygg vil solenergianlegg inngå som del av byggesøknaden etter pbl § 20-1 bokstav a.

Kan det godkjennes?

Hvis en fasadeendringen er søknadspliktig, skal kommunen vurdere om solenergianlegget gir en fasadeendring som kan godkjennes,  slik at tiltaket «innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering», i henhold til plan- og bygningsloven § 29-2.

Det er viktig at søknaden om solenergianlegg i tillegg til tegninger mv, klargjør hvorvidt solenergianlegget er tilpasset bygningen og hvordan det vil påvirke omgivelsene, slik som solenergianleggets størrelse, hvor det plasseres, bygningens «vernestatus»/SEFRAK, annen bebyggelse, enhetlig boligområde mv.

Dersom bygningen er regulert til bevaring, vil etablering av solenergianlegg som oftest kreve søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.  

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

På telefon alle dager kl. 08.00-15.30.

 

Ønsker du å hente ut dokumenter fra arkivet kan du besøke oss i Kundesenteret, Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

 

Bemannet veiledning: mandag, onsdag og fredag kl. 08.00-15.00

Selvbetjening: tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.30.

 

 

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, tirsdag kl. 12.00-14.00. 

Planvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, onsdag kl. 12.00-14.00.