Det finnes to typer solenergianlegg:

Solfanger - gir varme

Disse gir varme ved at strålingsenergi fra solen varmer opp en væske eller en gass. Varmen kan brukes til oppvarming av rom, tappevann, i et vannbårent system i bygninger, eller i en industriell prosess.

Solceller - gir elektrisitet

Disse gir elektrisitet. Solceller omdanner strålingsenergien fra solen direkte til elektrisk strøm. Strømmen kan brukes direkte i bygget eller sendes ut på strømnettet.

Må du søke?

 1.  Solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, er å anse som bygningsteknisk installasjon som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav f.
 2. UNNTATT fra søknadsplikt er installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, se veiledning til Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 1. ledd e. nr. 4
 3. I praksis vil det avgjørende for søknadsplikten være hvorvidt etablering av solenergianlegg er en søknadspliktig fasadeendring etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 bokstav c.
 1. Forutsetninger for unntak om søknadsplikt:
  • Unntaket gjelder kun for eneboliger, jf. uttalelsene fra departementet 4-1 Departementet svarer på spørsmål om søknadsplikt ved installering av solenergianlegg - regjeringen.no
  • Tiltaket kan etableres på tak og flukte med takflaten. Tiltaket kan ikke være ruvende eller oppføres skråstilt
  • Tiltaket kan plasseres på vegg
  • Solenergianleggets størrelse
  • Tiltaket må ikke etableres på "signalbygg"
  • Bygget må ikke være regulert til bevaring/spesialregulert eller være SEFRAK-registrert
  • Tiltaket må ikke komme i strid med evt. bestemmelser i reguleringsplanen
 2. Ved søknadspliktige solenergianlegg eller ved nybygg hvor solenergianlegg skal inngå som del av byggesøknaden, skal solenergianlegget tegnes inn på fasadetegninger og situasjonsplan.

Kan det godkjennes?

Hvis en fasadeendring er søknadspliktig, skal kommunen vurdere om solenergianlegget gir en fasadeendring som kan godkjennes, slik at tiltaket «innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering», i henhold til plan- og bygningsloven § 29-2.

Det er viktig at søknaden om solenergianlegg i tillegg til tegninger mv, klargjør hvorvidt solenergianlegget er tilpasset bygningen og hvordan det vil påvirke omgivelsene, slik som solenergianleggets størrelse, hvor det plasseres, bygningens «vernestatus»/SEFRAK, annen bebyggelse, enhetlig boligområde mv.

Dersom bygningen er regulert til bevaring, vil etablering av solenergianlegg som oftest kreve søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.  

Økonomisk tilskudd

Enova gir økonomisk støtte til etablering av solceller i private hjem. Les mer på Enova sine nettsider.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.