Generelle krav til søknad og dokumentasjon er omhandlet i saksbehandlingsforskriften (SAK10) kapittel 5. Denne veilederen konkretiserer dokumentasjonskravet. Del 1 og del 2 i denne veiledningen omhandler en alminnelig søknad om tiltak i ett-trinn. Ønsker du bare å søke om rammetillatelse gjelder del 1. Del 3 omhandler søknader for noen spesielle tiltak med spesielle krav til dokumentasjon i tillegg til den alminnelige dokumentasjonen nevnt i del 1 og 2.

Dokumenter skal grupperes slik som angitt isøknadsskjema irubrikken ”beskrivelse av vedlegg” og tydelig merkes A‐1, A‐2, B‐1, B‐2 og så videre. Behovet fordokumentasjon vil variere ut fra tiltakets art. Dersom det holdes forhåndskonferanse, kan spesielle dokumentasjonskravet avtales nærmere. En del tiltak kan utføres av tiltakshaver selv uten krav om ansvar og kontroll, se pbl § 20‐4. I så
fall trengs ikke dokumentasjon som nevnt i del 1, gruppe F og i del 2 nedenfor.

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider:

1. Søknad om rammetillatelse

Skjemaer (gruppe A)

 • Søknadsskjema Byggblankett 5174 og 5175 utførlig utfylt overalt hvor det er aktuelt og relevant, datert og signert av tiltakshaver og ansvarlig søker. Det skal være krysset av for riktig sakstype.(Forsøknad om tiltak uten ansvarsrett benyttes byggblankett
  5153).

Dispensasjoner (gruppe B)

 • Søknad om dispensasjon(er)skal avmerkes særskilt og avmerkes mht.til aktuelle bestemmelser i plan, lov‐ og regelverk (både på søknadsskjema og nabovarsel).
 • Følgebrev (II), vedrørende søknad om dispensasjon ‐ med nærmere begrunnelse for hvorfor hensynet bak regelen som fravikes, ikke tilsidesettes vesentlig og hvorfor fordelene er klart større enn ulempene

Nabovarsel, naboprotester (Gruppe C)

 • Gjenpart av nabovarselskjema (Byggblankett 5155) utfylt, datert og signert av ansvarlig søker eller tiltakshaver
 • Naboprotester og merknader
 • Redegjørelse fra søker for hvordan naboprotestene er behandlet, om de er tatt hensyn til

Kart, situasjonsplan m.v. (gruppe D)

 • Krav til tegningsmateriell tilpasses tiltakets art. Det er viktig med målsetting på tegninger.
 • Situasjonskart med tiltaket tydelig inntegnet og målsatt til vei og naboeiendom; vist med foreslått atkomstløsning, parkering og uteoppholdsareal.
 • Eventuell utomhusplan for den ubebygde del av tomten, jfr. pbl. § 28‐7 med vedtekter. Utomhusplan erbl.a. egnet til å belyse hvordan kravet til universell utforming vil bli ivaretatt eventuell detaljtegning av avkjørselsområde (avkjørselsplan)
 • Ledningskart med inntegnet forslag til trasé for private stikkledninger og tilknytningspunkt til offentlige vann‐ og avløpsledninger
 • Mer om innsendelse av situasjonsplan:

Tegninger (Gruppe E)

 • Plantegninger overalle aktuelle plan/etasjer i byggetiltaket
 • Snitt‐tegninger
 • Fasadetegninger, samtlige som oppføres nye, og/eller de som endres
 • Eventuelt gateoppriss, som viser tiltaket sett i sammenheng med nabobebyggelse fra gate/vei
 • Eventuelt terrengsnitt, som viser eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse med innbyrdes høydeplassering
 • Eventuell fotodokumentasjon (spesielt ved riving)
 • Eventuelle tegninger fortekniske innretninger

Redegjørelser/kart (Gruppe F)

Skriftlige redegjørelser i følgebrev eller vedlegg:

 • Tiltakets bakgrunn, innhold og forutsetninger
 • Arkitektonisk utforming: valg av planløsninger, fasadeuttrykk (estetisk redegjørelse), volum‐ ogmasseoppbygging, konstruksjoner,materialbruk, fargesetting
 • Hvordan krav til universell utforming og tilgjengelighet er løst
 • Forhold som vedrører andre fagetater; evt. innhenting av uttalelser
 • Miljøforhold ‐trafikkstøy, grunnforhold, rasfare, flomfare
 • Eventuell tiltaksplan ved forurensning i grunnen
 • Eventuell aksept for byggeavstand nærmere eiendomsgrenser enn fastsatt i pbl § 29‐4.
 • Eventuell dokumentert rett til privat vei eventuell tinglysning av ny veirett
 • Eventuell dokumentert rett til ledninger over annen manns grunn
 • Eventuelt dokumenter kapasistet på felles private ledninger
 • Ved fellesledninger tinglysning av felles vedlikeholdsplikt

Erklæring omansvarsrett/gjennomføringsplan (Gruppe G)

Ved to‐trinns søknad

 • Erklæring om ansvarsrett (Byggblankett 5181)
 • Gjennomføringplan med oppgave over ansvarlige foretak og angivelse av kontrollform. (Byggblankett 5185)

Ved ett‐trinnssøknad

 • Erklæring om ansvarsrett fra hvertforetak (Byggblankett 5181)
 • Gjennomføringplan med oppgave over ansvarlige foretak og angivelse av kontrollform. Angivelse av om samsvarserklæring foreligger for prosjektering og kontroll av prosjektering (Byggblankett 5185)

Boligspesifikasjon GAB (Gruppe H)

 • Forlanges ikke.

Forholdet til andre myndigheter (Gruppe I)

 • Oppgi hvilke andre myndigheter tiltaket er avklart i forhold til. Aktuelle myndigheter er oppgitt i SAK 10 § 6‐2. Vedlegg kopi av eventuelle uttalelser.
 • For avstand til jernbane/sporvei gjelder Jernbanelovens § 10

2. Søknad om igangsetting

Skjemaer

 • Søknad om igangsettingstillatelse (Byggblankett 5151) utførlig utfylt overalt hvor det er aktuelt og relevant i forhold til tiltaket, datert og signert
 • Erklæring om ansvarsrett fra hvert foretak (Byggblankett 5181)
 • Ajourført gjennomføringsplan med oppgave over samsvarserklæringer fra ansvarlig prosjekterende

Hvis det har skjedd prosjektering etter rammetillatelsen ved nytt foretak

 • Erklæring om ansvarsrett fra hvert foretak
 • Ajourført gjennomføringsplan med oppgave over samsvarserklæringer fra ansvarlig prosjekterende

Reviderte tegninger

 • Nye tegninger dersom endringersiden rammetillatelse
 • Ved søknadspliktige endringer i forhold til godkjent tiltak i rammetillatelsen må det søkes om endring. Benytt Byggblankett 5168 Søknad omendring av tillatelse med tilhørende vedlegg.

Dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket.

 • Se SAK10 § 5‐5
 • Husk: Avfallsplan i utfylt stand signert av utførende/søkerog tiltakshaver (bare ved tiltak over 300 m² bruksareal, riving/rehab. over 100 m², eller hvis total avfallsmengde er over 10 tonn, jfr TEK 10 § 9‐6). Evt. miljøsaneringsrapport ved rive‐og rehab.arbeider, jfr. TEK 10 § 9‐ 7.

Skjema avfallsplan/sluttrapport finnes på

3. Særskilte søknadstyper

Spesielt for bruksendringer

 • Ved bruksendringer må det redegjøresspesielt forendringens virkning for trafikkforhold, parkering, antall arbeidsplasser, miljø‐ og nabokonsekvenser, nye installasjoner m.v.
 • Ajourførte, målriktige tegninger som viser dagens situasjon ‐ før nye tiltak
 • Eventuelle fotografier,tilsvarende
 • Dersom det ikke skal foretas ombygging: Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at lokalene er tilfredsstillende i forhold til den nye bruk, for eksempel brannsikring.

Spesieltfor veianlegg

Med tanke på kommunal overtakelse av veianlegg utført av private, kan kommunens tjenestested Vei og trafikk kreve dokumentasjon ut over det som er nødvendig for å få byggetillatelse. Dersom Statens vegvesen eller Viken Fylkeskommune er tiltakshaver for veianlegg, gjelder ikke dokumentasjonskravene for ansvar og kontroll.

Tegninger

 • Lengde‐ og tverrprofiler i målestokk 1:500
 • Eventuelle tegninger av bruer, kulverter / underganger, støttemurer,  støyskjermer
 • Plan (én tegning) som viser planlagt belysning, beplanting og skilting (kan evt. utsettestil IG)
 • Eventuell slukplan
 • Eventuelle avvik fra Veinormalene må beskrives i redegjørelsen

Beskrivelse av anlegget og detaljtegninger i henhold til. Veinormalene, herunder beskrivelse av eventuelt avvik fra Veinormalene, skal sendes av søker direkte til Vei og trafikk.

Spesielt for VA-anlegg

Med tanke på kommunal overtakelse av VA‐anlegg utført av private, kan kommunenstjenestested Vann og avløp kreve dokumentasjon ut over det som er nødvendig for å få byggetillatelse

 • Plan og lengdeprofil, lengdemålestokk 1:1000, høydemålestokk 1:200
 • Grøftesnitt, eventuell detaljtegninger av kum/konstruksjoner

Dokumentasjon for rørleggeranmeldelsen, behandles bare av kommunens tjenestested Vann og avløp

 • Eget anmeldelsesskjema: “Søknad om sanitærabonnement” nr. 5401.
 • Situasjonskart (tilleggskart) for VA tegninger i M 1:100 utført etter NS 8340. Plantegning av kjeller samt berørt etasje og snitt (oppleggskjema).

Spesieltforskilt

Tegninger og kart/planer

 • Kart som viser plassering av skiltet.
 • Illustrasjon, ved fasadetegning eller fotomontasje,som viser skiltets plassering og utforming på fasaden. Illustrasjonen skal vise hele fasaden.
 • Eksisterende tegninger av fasaden eller foto. Dokumentasjonen skal vise hele fasaden.
 • Illustrasjon som viser natteffekt ved belysning av skilt.
 • Detaljbeskrivelse av skiltet (høyde, bredde,tykkelse, belysning, materialer, farger,etc…).

Skriftlige redegjørelser ifølgebrev eller vedlegg:

 • Søknadsskjema, nabovarsel, ansvarsretter og gjennomføringsplan
 • Tiltakets bakgrunn, innhold og forutsetninger
 • Egen skiltplan for bygget
 • Kopi av nødvendig tillatelse fra annen myndighet, vegmyndighet etter veglovens § 33 og/eller naturvernmyndigheter etter naturvernlovens § 15.

 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Saksbehandlerne på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.

 

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: 12.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00