Du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge av støttemur ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.

Før du søker, se her.

Du trenger ikke å søke om:

 • Støttemur med høyde inntil 1 meter og plassering minst 1 meter fra nabogrensen
 • Støttemur med høyde inntil 1,5 meter og plassering minst 4 meter fra nabogrensen
 • Støttemur med høyde inntil 0,5 meter i nabogrensen. Se mer informasjon nedenfor

Det er ingen lengdebegrensning for ovennevnte tilfeller

Du må likevel søke dersom:

 • Tiltaket er i strid med lov, forskrift, kommuneplan eller reguleringsplan
 • Tiltaket ligger i strandsonen (da gjelder byggeforbudet i 30 meters-sonen)
 • Tiltaket ikke ligger i område hvor arealfomålet i kommuneplan/reguleringsplan er avsatt som "byggeområde"
 • Tiltak som ligger i frisiktsone mot vei
 • Tiltak som kommer i strid med byggrense mot vei
 • Tiltak som plasseres i restriksjonsbelte mot offentlige vann- og avløpsledninger (4 meter) jf. kommuneplanens § 27.5

Søke selv eller bruke fagfolk?

 • Støttemur med høyde inntil 2,0 meter og lengde på inntil 20 meter kan behandles som søknad uten ansvarsrett (§ 20-4 - tiltak)
 • Større støttemur må du søke om med hjelp av fagfolk
 • Kommunen vil imidlertid vurdere vanskelighetsgraden og søknadstype i hvert enkelt tilfelle

Nærmere om støttemur mot nabogrense og vei:

Kommunen kan godkjenne mindre støttemurer (utover ovennevnte unntak) nærmere nabogrense enn 4 meter dersom muren ikke henger sammen med andre konstruksjoner. Vi vurderer konkret hvilke murer som kan anses som mindre tiltak.

Dersom muren ikke anses som mindre tiltak må du søke om dispensasjon fra 4 meters-regelen eller innhente nabosamtykke.
Mur inntil 0,5 meters høyde kan oppføres i nabogrense da dette ikke er søknadspliktig og ligger utenfor tiltaksbegrepet etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1.

Mur med høyde inntil 0,5 meter mot vei vil heller ikke være søknadspliktig såfremt den ikke plasseres på regulert veiformål eller areal benyttet til offentlig veiformål. For uregulerte områder må ikke muren plasseres i strid med gjerdelinje mot vei. Videre kan muren plasseres i frisiktsone forutsatt at denne ikke forhindres og innenfor byggrense mot vei uten behov for dispensasjon.

Plassering

Kommunen anbefaler at du skaffer et foretak med oppmålingsteknisk kompetanse som påviser murens plassering.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.