Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge av støttemur ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.

Før du søker, se her.

Du trenger ikke å søke om:

 • Støttemurer med inntil 1 meter høyde og plassering minst 1 meter fra nabogrensen. 
 • Støttemurer med inntil 1,5 meter høyde og plassering minimum 4 meter fra nabogrensen.
 • Støttemurer med høyde inntil 0,5 meter i nabogrense. Se mer informasjon lenger ned på siden. 
 • Støttemur med høyde inntil 0,5 meter mot vei. Se mer informasjon lenger ned på siden. 

Det er ingen lengdebegrensning for ovennevnte tilfeller.

Du må likevel søke dersom:

 • Tiltaket er i strid med lov, forskrift, kommuneplan eller reguleringsplan.
 • Tiltaket ligger i strandsonen (da gjelder byggeforbudet i 30 meters-sonen)
 • Tiltaket ikke ligger i område hvor arealformålet i kommuneplan/reguleringsplan er avsatt som "byggeområde".
 • Tiltaket forhindrer frisiktsonen mot vei.
 • Tiltaket kommer i strid med byggrense mot vei

Støttemur - søknadsskjema

Søke selv eller bruke fagfolk?

 • Støttemurer med høyde inntil 3,0 meter og en lengde på inntil 20 meter kan behandles som søknad om mindre tiltak uten ansvarsrett (§ 20-4 – tiltak).
 • Større støttemurer må du søke med hjelp fra fagfolk dvs foretak med ansvarsrett (§ 20-3 - tiltak).
 • Kommunen vil imidlertid vurdere vanskelighetsgraden og søknadstype i hvert enkelt tilfelle.

Nærmere om støttemur mot nabogrense og vei:

Kommunen kan godkjenne mindre støttemurer (utover ovennevnte unntak) nærmere nabogrense enn 4 m dersom muren ikke henger sammen med andre konstruksjoner. Vi vurderer konkret hvilke murer som kan anses som mindre tiltak.

Dersom muren ikke anses som mindre tiltak må du søke om dispensasjon fra 4 meters-regelen eller innhente nabosamtykke.

Mur inntil 0,5 meters høyde kan oppføres i nabogrense da dette ikke er søknadspliktig og ligger utenfor tiltaksbegreper etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1.

Mur med høyde inntil 0,5 meter mot vei vil heller ikke være søknadspliktig såfremt den ikke plasseres på regulert veiformål eller areal benyttet til offentlig veiformål. For uregulerte områder må ikke muren plasseres i strid med gjerdelinje mot vei. Videre kan muren plasseres i frisiktsone forutsatt at denne ikke forhindres og innenfor byggegrense mot vei uten behov for dispensasjon.

Plassering

Kommunen anbefaler at du skaffer et foretak med oppmålingsteknisk kompetanse som påviser murens plassering.

 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.