Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge av terrasse, veranda og balkong ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, herunder gjeldende planer, utnyttelsesgrad, byggegrenser eller annet regelverk. Dette kan påvirke om du må søke eller ikke. Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.

Før du søker, se her.

Platting, terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold. Definisjonene fremkommer hovedsakelig fra teknisk forskrift §§ 5-4 og 6-2.

Terrasse/platting

Terrasse er høyere enn 0,5 meter over terreng.

En platting/terrasse kan ha direkte adkomst til terreng. Kan også være en planert avsats i skrånende terreng. Terrasse må ikke forveksles med takterrasse.

Veranda

Bygningsdel som er understøttet til bakken, for eksempel på søyler.

Balkong

Utkraget eller opphengt bygningsdel som ikke er understøttet til bakken.

Takterrasse/altan

Takterrasse kan også benevnes som altan. Det er uteoppholdsareal på et flatt tak eller det kan være terrasse på taket til et tilbygg som er lavere enn resten av bygning eller i en skrå takflate.
I småhusområder er det ikke tillatt å bygge takterrasser, jfr. kommuneplanens arealdel § 7.5.5.

Du trenger ikke å søke

  • Platting med høyde under 0,5 m i områder med arealformål byggeområde. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser. Den kan i tillegg oppføres med ordinært åpent rekkverk med høyde inntil 1,2 meter.
  • Terrasser som har en høyde på inntil 1,0 m fra eksisterende terreng, er forbundet med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 m. Slike terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygde.
  • Husk at alle konstruksjoner/bygningsdeler med høyde over 0,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng rundt konstruksjonen/bygningsdelen inngår i eiendommens utnyttingsgrad, jfr. Grad av utnytting kap 2.

Nærmere om unntaket fremkommer av SAK10 § 4-1 d).

Det oppfordres til alltid å informere naboer ved oppstart, selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.