Ferdigattest markerer den formelle avslutningen av byggesaken og skal vise at arbeidet er utført i tråd med tillatelsen og regelverket.

Søknad om ferdigattest (skjema nummer 5167)

I. Generelt 

Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at nødvendig kontroll er utført. Ferdigattest markerer den formelle avslutningen av byggesaken.

Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Dersom det kun gjenstår mindre vesentlig arbeid ved tiltaket, kan det søkes om midlertidig brukstillatelse.

Ferdigattest kan ikke utstedes for tiltak som er søkt om før 1. januar 1998.

Ansvarsrettssystemet ble endret 1. januar 1998, slik at tiltakshaver og ansvarlige foretak fikk ansvaret for tiltaket, fra søknad om byggetillatelse til ferdigattest. Før dette var det kommunen som kontrollerte tiltaket med bl.a. ferdigbefaring. 1. januar 1998 gir derfor et skjæringspunkt for reglene om ferdigattest.

Ferdigattest mangler i eldre byggetiltak: Bygningsloven ble gjort gjeldende for sentrale deler av kommunen ved kgl. resolusjon av 15. november 1912, og for hele kommunen først fra 25. januar 1951. Det innebærer at for store deler av kommunen var det ikke søknadsplikt frem til 1951. Dette er grunnen til at mange eldre bygninger ikke har midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Det skal ikke foreligge ferdigattest for eldre meldingssaker, tiltak som er unntatt søknadsplikt og andre tiltak som er unntatt ved forskrift.

II. Tiltak søkt om etter 1.1.1998

1.Hovedregel - tiltak søkt om etter 1.7.2010

1) Ferdigattest

Det skal søkes om ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak, jf plan- og bygningsloven § 21-10 og SAK(10) § 8-1.

Det er unntak (krever ikke ferdigattest) for:

a) Opprettelse av ny eiendom, festegrunn eller arealoverføring

b) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke er til varig opphold

c) Skilt- og reklameinnretninger der tillatelse er gitt for et bestemt tidsrom.

I søknad om ferdigattest skal det foreligge nødvendig sluttdokumentasjon.

Kommunen plikter etter søknad å utstede ferdigattest innen 3 uker, forutsatt at korrekt dokumentasjon er innsendt. Dersom kommunen oversitter fristen kan bygget lovlig tas i bruk, men det betyr ikke at ferdigattest anses som gitt, jf plan- og bygningsloven § 21-7 syvende ledd.

2) Hva gjør jeg dersom ansvarlige foretak har gått konkurs eller jeg ønsker nytt foretak?

Dersom ett eller flere foretak har gått konkurs før det ble søkt om ferdigattest, må nytt foretak erklære ansvar når det skal ta over. Grensesnitt mellom tidligere og nytt foretak må beskrives, slik at det klart fremgår hvor det nye foretaket overtar ansvar. Revidert gjennomføringsplan må innsendes. For mer informasjon, se veiledning Skifte av ansvarlig foretak (veil.nr: 72-0544).

3) Midlertidig brukstillatelse

Ved søknad om midlertidig brukstillatelse skal det redegjøres for gjenstående arbeid, sikkerhetsnivå og tidspunkt for ferdigstillelse.
Kommunen kan gi midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket, når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig. Det skal i tillatelsen fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan gi pålegg om at arbeidene ferdigstilles dersom fristen ikke overholdes.

4) Ferdigstillelse av ikke-søknadspliktige tiltak

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. For registrering brukes skjema Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

2.Unntak - tiltak søkt om i perioden fra 1.1.1998 – 30.6.2010

1) Der midlertidig brukstillatelse foreligger

Kommunen skal utstede ferdigattest på nærmere angitte vilkår for tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, når tiltaket har midlertidig brukstillatelse, jf SAK10 § 8-1 femte ledd.

Det er her som regel kun mindre mangler. Hvor foretak fortsatt eksisterer skal disse avgi erklæring.

I tilfeller hvor foretaket ikke eksisterer, vil det ofte være tilstrekkelig at eier/tiltakshaver erklærer at manglene er rettet og at tiltaket er utført i samsvar med tillatelse og gjeldende regelverk.

2) Der midlertidig brukstillatelse mangler (tiltaket er tatt ulovlig i bruk)

I disse tilfellene vil det foreligge byggetillatelse og igangsettingstillatelse, slik at også ansvarlige foretak er godkjent. Tiltaket er senere tatt ulovlig i bruk uten midlertidig brukstillatelse.

 1.  Det kan søkes om ferdigattest vedlagt kontrollerklæringer fra foretakene som hadde ansvarsrett for utførelsen og kontroll av utførelsen.
 2. For eneboliger og mindre søknadspliktige tiltak må et nytt ansvarlig foretak søke om ferdigattest. Har tiltakshaver nødvendige kvalifikasjoner, kan han søke om å bli godkjent som selvbygger.

  Søknad om ferdigattest skal klargjøre:
 • Hvorvidt bygget er i overensstemmelse med den tidligere gitte tillatelsen, herunder sjekke at godkjente tegninger er fulgt. Er det gjort søknadspliktige endringer, må endringene søkes om etter gjeldende regler.
 • Avklare om det foreligger det forhold/avvik fra tekniske krav som gjaldt da tiltaket ble godkjent som har betydning for liv og helse. I så tilfelle er det ikke adgang til å gi ferdigattest før dette er rettet opp i.
 1. Hjemmel: I henhold til plan- og bygningsloven § 34-4 fjerde ledd siste punktum, gis ferdigattest i medhold av plan- og bygningsloven 1985 § 99 nr. 1.

3) En rammetillatelse faller bort etter 3 år.

Er det ikke gitt igangsettingstillatelse, må det søkes om tiltaket på nytt etter dagens regelverk.

4) Meldingssaker (frem til juni 2010)

En del mindre tiltak som f.eks. garasjer, uthus og mindre tilbygg ble behandlet som meldingssaker (§86a – tiltak i 1985-loven). I disse sakene skulle det ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

III. Tiltak søkt om før 1.1.1998

For disse tiltakene vil det foreligge byggetillatelse og igangsettingstillatelse, slik at også ansvarlige foretak er godkjent.

1) Ferdigattest skal ikke utstedes

 • Plan- og bygningsloven bestemmer at ferdigattest ikke skal utstedes for tiltak som er søkt om før 1.1.1998, jf § 21-10 femte ledd.
 • Tiltaket vil lovlig kunne brukes uten ferdigattest, dersom kommunen har gitt midlertidig brukstillatelse.
 • Søknad om ferdigattest i slike saker, skal avvises i eget vedtak.

2) Der midlertidig brukstillatelse mangler (tiltaket er tatt ulovlig i bruk)

 1. Tiltaket er tatt ulovlig i bruk uten midlertidig brukstillatelse. Det kan søkes om midlertidig brukstillatelse, dersom det foreligger byggetillatelse (approbasjon) og tillatelse til å igangsette byggearbeidene. Kommunen har ikke anledning til å gi ferdigattest i disse tilfellene, jf punkt 1) over.
 2. For eneboliger og mindre søknadspliktige tiltak kan foretak med tilstrekkelig og relevant fagkunnskap (tilsvarende som for ansvarsrett), søke om midlertidig brukstillatelse.

Dersom tiltakshaver har nødvendige kvalifikasjoner, kan han selv søke.

Med søknaden skal det fremlegges en fagkyndig redegjørelse, som skal klargjøre:

 • Hvorvidt bygget er i overensstemmelse med den tidligere gitte tillatelsen, herunder sjekke at godkjente tegninger er fulgt. Er det gjort søknadspliktige endringer, må endringene søkes om etter gjeldende regler.
 • Avklare om det foreligger det forhold/avvik fra tekniske krav som gjaldt da tiltaket ble godkjent som har betydning for liv og helse. I så tilfelle er det ikke adgang til å gi midlertidig brukstillatelse før dette er rettet opp i.
 1. Hjemmel:

I henhold til plan- og bygningsloven § 34-4 fjerde ledd siste punktum, gis midlertidig brukstillatelse i medhold av plan- og bygningsloven 1985 § 99 nr. 2.

3) Meldingssaker

Mindre tiltak som f.eks. garasjer, uthus og mindre tilbygg ble behandlet som meldingssaker (§86a – tiltak). I disse sakene var/er det ikke krav midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Kommunal- og distriktdepartementets tolkningsuttalelse 17/1486-2.

Skjema "Meld fra om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" her

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.