Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten.

 • Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggeteknisk forskrift, kommuneplan og reguleringsplan. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk (for eksempel veiloven).
 • Tiltaket må ligge i område hvor arealformålet i kommuneplan/reguleringsplan er avsatt som "byggeområde" (ikke veggrunn, grøntareal, friluftsområdet etc). Videre må tiltaket ikke plasseres i strid med byggrense mot vei, bane eller annen byggegrense fastsatt i planen.
 • Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen.  (dette skjemaet kan benyttes: Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². For eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.

 • Bygningen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan ikke være underbygget med kjeller.
 • Avstand fra nabogrense må være minimum 1 meter.
 • Avstand til en annen bygning på tomten må være minimum 1 meter.
 • Maksimal mønehøyde er 4 meter og gesimshøyde 3 meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.
 • Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.
 • Tiltaket må ikke plasseres i strid med byggrense mot vei eller bane

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket meldes til kommunen. 

Skjema "Meld fra om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" her

Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m​2.

 • Tilbygget må være understøttet, ha eget bæresystem og settes opp inntil eksisterende bygg.
 • Tilbygg til bolig kan for eksempel inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
 • Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.
 • Avstand fra nabogrensen må være minimum 4 meter og utnyttelsesgrad for eiendommen må overholdes.
 • Tiltaket må ikke komme i strid med plan- og bygningsloven (planformål, plankart eller planbestemmelser).
 • Tiltaket må ikke plasseres i strid med byggrense mot vei, bane eller annen byggegrense fastsatt i planen.
 • Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.
 • Unntaket omfatter ikke andre utvidelser som påbygging (utvidelser som ikke har eget bæresystem, men blir bygd på tak eller hengende på en vegg) eller underbygging (kjeller).

Nærmere om unntaket fremkommer av SAK10 § 4-1 b).

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket meldes til kommunen. 

Skjema "Meld fra om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" her

 1. Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.
 2. Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 3. Installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 4. Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.

For mer informasjon om arbeid på eksisterende bygg se nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

 1. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m.
 2. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.
 3. Innhegning(gjerde) mot veg med inntil 1,2 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 4. Gjerde i nabogrensen kan ifølge kommuneplanens arealdel ha høyde inntil 1,2 m. Mot nabo gjelder lov om grannegjerde, og dette er et privatrettslig forhold.
 5. Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.
 6. Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m. Det tillates maksimalt 2 parabolantenner per bygning, og antennen skal kun tjene bebyggelsens behov.
 7. Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 8. Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. Med unntak av LNF-områder som ikke ligger i marka, er Bærum tettbygd strøk.
 9. Graving for kabler.
 10. Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd.
  Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m.
 • Innsetting eller fjerning av vindu/kjellervindu/dør, og utskifting av eksisterende vinduer og dører.
 • Nye vinduer bør følge type, størrelse, inndeling og materialbruk som finnes på fasaden fra før.
 • Innsetting av takvindu/ Skifte av tak. Må ikke bryte med byggets utseende og karakter.
 • Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse. Tidligere utførelse som velges må være en utførelse som ivaretar bygningens dominerende opprinnelige karakter eller senere hovedombyggingsfase.
 • Bytte ytterkledning med lik ytterkledning.

 • Bytte takstein, takpapp, takplater eller lignende likt mot likt.

For mer informasjon om arbeid på eksisterende bygg se nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Viktige forutsetninger

Dersom tiltaket innebærer at SEFRAK-registrert bygning endrer karakter eller bygget er regulert til spesialområde bevaring, er tiltaket søknadspliktig.

Bruksendring av rom er søknadspliktig.

 1. Varmepumpe, klimaanlegg, og aircondition i småhusbebyggelse, som integreres arkitektonisk i bygningen.
 2. Handikaprampe i småhusbebyggelse. Rampen skal være i tilknytning til inngangsparti i 1. etasje og inntil 3 m².
 3. Utepeis og utegrill.
 4. Etablering/boring av energibrønn på egen eiendom. Forutsetning er at tiltaket ikke har en utstrekning/omfang/antall som innebærer vesentlig terrengendringer og kan karakteriseres som et anlegg etter plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav a og k

  Etablering av større anlegg (brønnpark) innebærer gjerne flere energibrønner og som oftest tilknyttes større bygg for eksempel boligkomplekser, kontorer, skoler og industrilokaler. Disse anleggene etableres gjerne i nærheten av bygningsmassen for eksempel under utearealer og parkeringsplasser. Ved nybygg kan de også etableres under selve bygningsmassen.

  Slike større anlegg vil som oftest være søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven § 20-1 a).

  Energibrønner må ikke etableres i strid med arealformål eller bestemmelser i regulerings- og kommuneplan.

  Du er selv ansvarlig for at brønnen ikke kommer i konflikt med eksisterende eller planlagte vei- eller jernbanetunneler og offentlige ledninger. I den forbindelse ber kommunen om at du tar kontakt med Vann- og avløp for nærmere informasjon om offentlige ledninger. Plan bygg og geodata kan gi deg nærmere informasjon om eksisterende eller planlagte vei- og jernbanetunneler.

  Det er pliktig registrering av brønn hos NGU
  Vann og Avløp sin side om etablering av energibrønner
 5. Bruksendring til hjemmekontor eller atelier forutsatt at rommet er godkjent for varig opphold og at det er publikumsbesøk og varetransport i lite omfang.
 6. Flaggstang uten reklame plassert på terreng på bebygd bolig/fritidseiendom.
 7. Å bytte ytterkledning eller taktekking med annet utseende kan være en fasadeendring som må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

For mer informasjon om arbeid på eksisterende bygg se nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (haller, tivoli og andre større innretninger m.m.) Tiltaket kan maksimalt stå oppført i 2 måneder og skal fjernes umiddelbart etter utløpet av denne tidsperioden.

Det gis ikke tillatelse til forlengelse. Kommunen kan bestemme plassering av tiltaket. Det er ikke krav om nabovarsel.

Tiltaket skal plasseres slik at det ikke hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. For midlertidige bygninger/byggverk som skal brukes til oppholdsrom for personer gjelder kravene i byggteknisk forskrift for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det kreves dispensasjon dersom plangrunnlaget har bestemmelser som begrenser plassering av midlertidige tiltak.

Direktoratet for byggkvalitet

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.