Etablering av energibrønn

Må du søke om å bore?

Det er i utgangspunktet ikke søknadspliktig å etablere en energibrønn på din private eiendom, men det er noen unntak. Hvis energibrønnen innebærer et vesentlig terrenginngrep eller en konstruksjon av et anlegg, kan den være søknadspliktig (etter plan- og bygningsloven § 20-1). Les mer om tiltak som ikke er søknadspliktig på Plan, bygg og geodata sine nettsider. Energibrønnen må heller ikke være i strid med gjeldene planer for din eiendom.

Les mer om søknadsplikt for brønnboring på regjeringens side.

Du er også ansvarlig for at brønnen ikke kommer i konflikt med eksisterende eller planlagte vei- eller jernbanetunneler, eller andre installasjoner under bakken. Plan, bygg og geodata i Bærum kommune kan gi deg nærmere informasjon om hva reguleringsplanen og kommuneplanen sier om dette for din eiendom.

Hvis tiltaket er søknadspliktig, må du søke om tillatelse hos Plan, bygg og geodata.

Ved behov for midlertidig tilknytning til vann i forbindelse med anleggsarbeider, enten direkte til kommunalt nett eller via privat nett, må det sendes inn en søknad om midlertidig tilknytning til Vann og avløp.

Les mer om midlertidige tilkoblinger til vann og avløp her.

Dette har du ansvar for:

  • Du er ansvarlig for ikke å bore nærmere enn tillatt avstand fra VEAS-tunellen eller offentlige vann- og avløpsledninger. Minste tillatte avstander til offentlig vann- og avløpsledninger står beskrevet i Bærum kommunes VA-norm.
  • Du er selv ansvarlig for å ha kjennskap til eventuelle private vann- og avløpsledninger på eiendommen du skal bore på.
  • Du er ansvarlig for ikke å spre boreslam som forurenser. Det er derfor viktig at du og brønnborefirmaet vet hva dere skal gjøre med slam og vann fra boringen.

Hva gjør du med vann og boreslam fra brønnboringen?

Det er tre mulige måter å håndtere vann og slam fra brønnboringen på:

Husk at brønnborer er lovpålagt å registrere brønnen hos NGU.