Påslipp til offentlig avløp fra næringsvirksomhet krever tillatelse fra Vann og avløp.

Tillatelse gis i henhold til §15 og §15A i forurensningsforskriften, og kan eventuelt komme i tillegg til en tillatelse gitt av statlig forurensningsmyndighet.

Tillatelse skal gis til både permanente og midlertidige påslipp til avløpsnettet.

Dersom avløpsanlegget der påslippet skal foregå er separert kan muligheten for påslipp på overvann vurderes. Tillatelse til utslipp i resipient fra overvann gis av Statsforvalteren i Oslo og Viken.  Kommunen vil imidlertid uttale seg i forhold til konsekvenser påslippet vil ha for ledningsnettet.

Søknadskjema for påslipp til kommunalt nett i Bærum kommune - Spillvann/overvann

Gjeldende grenseverdier for påslipp til kommunalt overvanns- og spillvannsnett i Bærum kommune

Ved spørsmål kontakt Vann og avløp på telefon 67 50 40 50, eller send e-post til post@baerum.kommune.no.