Virksomheter som har påslipp av renset lensevann, prosessvann og/eller tilsvarende til det kommunale overvann- og spillvannsnett skal alltid sende opplysninger om vannets sammensetning til Bærum kommune, Vann og avløp.

Vår målsetting er at resipienter skal tilføres så lite forurensning som mulig, at renseanleggene skal kunne driftes optimalt, og at slammet som produseres skal ha en kvalitet som tilfredsstiller kravene for jordbruksanvendelse.

Påslipp til kommunalt nett skal alltid avklares med Bærum kommune, Vann og avløp.

Stoffer som kan ha negativ effekt på ledningsnett og/eller miljø, som ikke er nevnt i tabellen, skal også tas i betraktning og avklares med Bærum kommune, Vann og avløp. Grenseverdiene skal overholdes til enhver tid.

Se også våre generelle betingelser for påslipp til avløpsnettet i  «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser 3.11».

 

Parametre Grenseverdier kommentar
Aluminium 30 mg/l  
Ammonium 60 mg/l  
Arsen 1,0 mg/l  
Bly 0,05 mg/l  
Cyanid 0,5 mg/l  
Fluorid 10 mg /l  
Jern 5 mg /l  
Kadmium 0,002 mg/l  
Klorid 2500 mg/l  
Kobber 0,2 mg/l  
Kobolt 0,005 mg /l  
Krom, 3-verdig 0,05 mg/l  
Krom, 6-verdig 0 mg/l  
Kvikksølv 0,002 mg/l  
Magnesium 300 mg/l  
Nikkel 0,05 mg/l  
Olje (”mineralolje”) 50 mg olje/l Karbonkjedelengde fra C10 – C40. For bedrifter med oljeholdig avløpsvann settes krav til oljeutskiller.
pH 6,0-10  
Sink 0,5 mg/l  
Sulfat, sulfitt 300 mg/l Tilsvarer summen av SO4+ S2O3+SO3
Sulfid 5 mg/l  
Suspendert stoff 100 mg/l Gjelder ved påslipp til spillvannsledning og overvannsledning som fører til sjø.
Suspendert stoff 50 mg/l Sårbar resipient: Ved påslipp til overvannsledning som fører til vassdrag (bekk, elv, innsjø).
Sølv 0,05 mg/l  
Temperatur 40 °C  
Tinn 1,0 mg/l