Avløpssystemet

Avløpssystemet i Bærum kommune består av mer enn 500 km avløpsledninger og mer enn 70 pumpestasjoner som fører vannet til VEAS-anlegget i Slemmestad. Her renses vannet før det slippes ut i Oslofjorden. 

Vann fra veier , husdrenering, tak o.l. skal normalt ikke ledes til avløpsnettet, men til vassdrag og fjord via overvannsnettet.

Ved kraftig regnvær kan avløpsnettet bli overbelastet og for å unngå kjelleroversvømmelser og andre skader må avløpsvannet gå i overløp til vassdrag og fjord.