Flere hundre eiendommer i Bærum kommune er ikke tilknyttet det offentlige vann- og avløpsnettet. De har vanligvis lokal vannforsyning og stedlige utslipp. Dette er primært boliger, men også et mindre antall hytter med innlagt vann. Innlagt vann krever renseløsning. For å rense avløpsvannet lokalt må du ha en utslippstillatelse fra kommunen.

Områder uten offentlig vann- og avløpsnett finnes i spredt bebygde deler av kommunen.

Renseløsninger

Godkjente private renseløsninger i Bærum kommune er:

  • Infiltrasjonsanlegg etter slamavskiller, ved gode løsmasseforhold
  • Minirenseanlegg + infiltrasjon ved mindre gode løsmasseforhold
  • Minirenseanlegg + etterpoleringsenhet ved utslipp til vann/vassdrag
  • Våtmarksfilter
  • Biofilter for gråvann
  • Tett tank for svartvann

Infiltrasjonsanlegg og minirenseanlegg er mye utbredt. Hvilken løsning som passer best for din eiendom avhenger av utslippskrav og lokale stedlige naturforhold. Det er varierende kostnader vedrørende etablering og drift av de anleggene som er nevnt over. For å lese mer om ulike renseløsninger se: Informasjonsside om mindre avløpsanlegg.

Når må det søkes om utslippstillatelse?

  • Ved alle nye utslipp av avløpsvann til grunn eller vassdrag
  • Ved vesentlig utvidelse/endring av eksisterende utslipp
  • Ved utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte

Hvordan søke om utslippstillatelse?

Ved søknad om utslippstillatelse skal du benytte følgende skjema:

Søknad om utslippstillatelse for bolig-, fritids-, og annen bebyggelse (pdf)

Kravene som stilles til utslippet vil avhenge av brukerinteresser i området og eiendommens avstand til vann- og vassdrag. Vi ønsker primært at et utslipp infiltreres til stedlige løsmasser. For mer informasjon om krav og søknadsprosedyre, se våre retningslinjer (pdf)

Som søker anbefales det at du tar kontakt med et foretak som kan stå ansvarlig for søknadsprosessen. Valg av avløpsløsning skal baseres på rapport eller beskrivelse fra et firma med dokumentert hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse.

En fullstendig søknad i samsvar med kravene til kommunen og forurensningsforskriften skal behandles av kommunen innen 6 uker.

Utførelsen av avløpsanlegg er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven kap. 23, og tiltaket må derfor søkes godkjent av Byggesak. Arbeidene kan derfor ikke starte opp før igangsettingstillatelse er mottatt fra Byggesak.