Oljeholdig avløpsvann

Med oljeholdig avløpsvann menes avløpsvann som inneholder oljeholdige produkter som for eksempel motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. 

Kapittel 15 i forurensningsforskriften regulerer utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra følgende virksomheter:

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.  Utslipp av oljeholdig avløpsvann fra disse virksomhetene er søknadspliktig og krever tillatelse. Uten tillatelse er utslippet ulovlig. Krav til søknad og søknadsprosedyre er beskrevet i forurensningsforskriftens § 15-4.

Andre virksomheter som må også søke, men vil istedenfor utslippstillatelse få et vedtak om påslippskrav:

 • parkeringshus med sluk/sandfangrenne i gulv som er tilknyttet offentlig avløpsnett.
 • garasjeanlegg med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen
 • fjernvarmesentraler
 • oppsamlingsplasser for kasserte kjøretøy, mekaniske verksteder, sorteringsanlegg, eller andre som har utslipp av oljeholdig avløpsvann
 • Bærum kommune, Vann og avløp er forurensningsmyndighet, herunder tilsynsmyndighet, og kan i enkeltvedtak gi tillatelse til og stille vilkår for påslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter til offentlig ledningsnett.

Formålet med å stille krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann er å unngå skadelige utslipp av olje til vann og grunn, samt unngå problemer med olje i ledningsnettet, pumpestasjoner og renseanlegg.

Tillatelse til påslipp av oljeholdig avløpsvann gis til ansvarshavende for virksomheten. Ansvarshaver plikter å drifte anlegget på en slik måte at alle nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver blir utført tilfredsstillende og i henhold til gjeldende lover og forskrifter, påslippstillatelse, samt eventuelle andre pålegg.

Ved søknad skal kommunens elektroniske skjema benyttes. Kommunen skal avgjøre søknaden senest 6 uker etter at fullstendig søknad er mottatt.

Rapportering og tilsyn 

Vi ønsker at tømmeoperatøren/kontrolløren skal rapportere tømming, kontroll og anaøyse fortløpende til oss. Dersom dette ikke skjer, må virksomheten selv sednde årsrapport innen 1. mars påfølgende år (se egen lenke lenger ned på siden, under skjemaer). Analyseresultater, samt dokumentasjon på tømming og kontroll av oljeutskiller skal vedlegges.

Kommunen følger opp med tilsyn etter forurensningsforskriftens § 15-2. Kommunen kan foreta tilsyn som er både uanmeldt og til avtalt tid. I forbindelse med tilsyn skal en representant for virksomheten være til stede. All dokumentasjon om siste års tømming og kontroll av oljeutskiller skal være tilgjengelig. Virksomheten vil motta skriftlig tilbakemelding dersom det er noe som må følges opp.

Søknad om påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann til kommunalt spillvannsnett

Skjema - Årsrapport for oljeutskilleranlegg

Mer informasjon