Oljeutskillere

Oljeholdig avløpsvann

Med oljeholdig avløpsvann menes avløpsvann som inneholder oljeholdige produkter som for eksempel motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. Ved påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett i Bærum gjelder blant annet følgende krav (pdf)

Kapittel 15 i forurensningsforskriften regulerer utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra følgende virksomheter:

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.  Utslipp av oljeholdig avløpsvann fra disse virksomhetene er søknadspliktig og krever tillatelse. Uten tillatelse er utslippet ulovlig. Krav til søknad og søknadsprosedyre er beskrevet i forurensningsforskriftens § 15-4.

Andre virksomheter som må også søke, men vil istedenfor utslippstillatelse få et vedtak om påslippskrav:

 • parkeringshus med sluk/sandfangrenne i gulv som er tilknyttet offentlig avløpsnett.
 • garasjeanlegg med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen
 • fjernvarmesentraler
 • oppsamlingsplasser for kasserte kjøretøy, mekaniske verksteder, sorteringsanlegg, eller andre som har utslipp av oljeholdig avløpsvann
 • Bærum kommune, Vann og avløp er forurensningsmyndighet, herunder tilsynsmyndighet, og kan i enkeltvedtak gi tillatelse til og stille vilkår for påslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter til offentlig ledningsnett.

Formålet med å stille krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann er å unngå skadelige utslipp av olje til vann og grunn, samt unngå problemer med olje i ledningsnettet, pumpestasjoner og renseanlegg.

Tillatelse til påslipp av oljeholdig avløpsvann gis til eier av virksomheten. Eier plikter å drifte anlegget på en slik måte at alle nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver blir utført tilfredsstillende og i henhold til gjeldende lover og forskrifter, pålippstillatelse, samt eventuelle andre pålegg.

Ved søknad skal kommunens elektroniske skjema benyttes. Kommunen skal avgjøre søknaden senest 6 uker etter at fullstendig søknad er mottatt.

Skjema

Mer informasjon