Alle virksomheter med storkjøkken og næringsmiddelindustri skal installere fettutskiller. 

Hva må du gjøre?

Installasjon av fettutskiller

Ansvarlig søker må sørge for at fettutskilleren blir dimensjonert og installert i henhold til Norsk Standard, NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2.

Registrering av fettutskiller

Fettutskiller skal alltid registreres hos Vann og avløp ved påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger. Dersom registrering av fettutskilleren er fullstendig vil Vann og avløp fatte et vedtak med påslippskrav (enkeltvedtak) som virksomheten plikter å følge.

Enkeltvedtaket gis til virksomheten som produserer fettholdig avløpsvann. Det er virksomheten som står ansvarlig for at påslippskravene overholdes og rapporteringen utføres i henhold til kravene.

Ved anmodning om uttalelse eller registrering av fettutskiller skal følgende sendes inn:

Skjema for førstegangsregistrering av fettutskiller.

  • Situasjonskart/ledningskart som viser fettutskillerens plassering og tilknytningspunkt til offentlig nett.

Årsrapport

Innen 1. mars hvert år skal den det sendes inn årsrapport for foregående år.

Dersom din tømmeoperatør rapporter tømminger via kommunens system når de utføres, kan årsrapport utgå.

Skjema for innsending av årsrapport

Dokumentasjon på tømming og kontroll av fettutskiller skal vedlegges.

Tilsyn

For å redusere tilførsel av fett til avløpsnettet, vil kommunen komme på tilsyn. Kommunen er tilsynsmyndighet etter forurensingsforskriftens §15A-2. Tilsyn føres hovedsakelig med fettutskilleren, men det kan også være aktuelt å besøke virksomhetens kjøkken.  Kommunen kan foreta tilsyn som er både uanmeldt og til avtalt tid. I forbindelse med tilsyn skal en representant for virksomheten være til stede. All dokumentasjon om siste års tømming og kontroll av fettutskiller skal være tilgjengelig. Virksomheten vil motta skriftlig tilbakemelding dersom det er noe som må følges opp.

Hvorfor stilles det krav?

Utslipp av fett skaper problemer både på ledningsnett og renseanlegg. Når fettholdig avløpsvann kommer ut på avløpsnettet, synker temperaturen, fettet stivner og kan forårsake gjentetting av ledningen. Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Tømming og kontroll 

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Minimumskrav for tømming er 4 ganger pr. år. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil komme frem i påslippskravene.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming. Minst en gang per år skal fettutskilleren tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk.

Frityrfett

Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett direkte i avløpet eller i fettutskilleren. Dette er fordi frityrfett stivner mye hurtigere enn annet fett. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.