Brøyteweb 

Hva er brøyteweben?

Det er utviklet en kartløsning hvor kan du se status på vinterdrift for det kommunale veinettet som driftes av Vei- og trafikkforvaltning. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at

 • turveier, smett og gangveier rundt skoler eller lignende er ikke en del av kartet (driftes av Park- og veidrift og Eiendom)
 • systemet oppdaterer veiene basert på GPS-avtrykk, og er avhengig av dekning, riktig bruk og at GPS-enheten ikke er tom for strøm eller er defekt
 • selv om din vei ikke har lik status som veier i nærheten, betyr ikke dette nødvendigvis at det ikke er eller vil bli brøytet eller strødd

Brøyteweben finner du her. 

Hvem har ansvaret for hvilken vei?

Hvis du vil finne ut hvem som har ansvaret for vedlikeholdet av en vei - kommune (kommunale veier); Akershus fylkeskommune (fylkesveier); og Statens vegvesen (riks og europaveier) - kan du gå inn på vår karttjeneste. Husk å trykke ‘Meny’ også ‘Tegnforklaring’. Her kan du søke opp veien og sjekke.

Hvordan melder du fra? 

For enkle tilbakemeldinger eller henvendelser kan du melde fra via vår app Meld en feil eller feilmeldingstjenesten. Du kan også sende e-post til post@baerum.kommune.no

For mer omfattende tilbakemeldinger, klager eller andre henvendelser, send e-post til post@baerum.kommune.no

For enkle henvendelser utenom kontortid, ring tlf. 901 93 541 og legg igjen beskjed.

Hvordan prioriterer vi brøyting og strøing av kommunale veier?

Ved snøvær skal de som ferdes på veiene tilbys et veinett som så langt som mulig oppfyller krav til framkommelighet under de til enhver tid gjeldende forhold. Veier, fortau og gang- og sykkelveier skal være uavhengig av hvem som ferdes der.

Veinettet skal ikke være så glatte at det oppstår fare når trafikantene utøver alminnelig forsiktighet for årstiden. Vi starter strøing når forholdene tilsier det: 

 • Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker etc., skal veiene helstrøs. 
 • Fortau og gangbaner skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.
 • Når friksjonskravene tilsier det, skal strøingen settes i gang straks. Trappeanlegg og tilstøtende stier skal ha samme strøstandard som adkomstveier. 

Vi starter brøyting når snødybden tilsier det. Snødybden måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner:

 • Samleveier: 3 cm (kommunale hovedveier, hovedsakelig bussruter)
 • Adkomstveier: 4 cm ved våt snø og 7 cm tørr snø (boligveier og småveier)
 • Gang- og sykkelveier: 3 cm

Hvor lang tid tar det?

 • Ved snøvær skal kommunale hovedveier og fortau være gjennombrøytet senest 6 timer etter utkalling.
 • Brøyting til full veibredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå.
 • Adkomstveger skal være gjennombrøytet senest 7 timer etter utkalling.

Hvilken standard skal vi levere?

 • Brøyting av fortau og gang- og sykkelveier skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Brøyting av disse må koordineres med brøyting av kjørebanen. Her kan du lese mer om vinterdrift av sykkelveier.
 • Gågater, trapper og torg i tettstrøk brøytes med samme standard som samleveier.
 • Trapper og stier utenfor tettstrøk har samme standard som adkomstveier.

Hva kan du bidra med?

 • Naboloven gjelder - ikke legg din snø ut i kjørebanen eller på fortau. Alle husstander må sørge for snølagring på egen grunn. Regulert veiareal skal ikke brukes til dette. Veigrunn er som en hovedregel 1,5 meter fra asfaltkant.
 • For å sikre fremkommelighet og ivareta trafikksikkerhet er det lov for kommunen å frese snø inn på privat eiendom. Dette skal utføres så skånsomt som mulig. Kommunen rydder ikke innkjørsler etter brøyting.
 • Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlig til beins med strøing og snørydding.

Parkering

 • Parkerer du langs kommunal vei, er det lurt å parkere med førerdøren ut i veibanen slik at du kommer nærmest mulig brøytekanten. Grav gjerne en lomme inn i brøytekanten for å komme lengst mulig ut av veibanen.
 • Etter snøfall, parker forskjellige steder i veien. Da får brøytemannskapene ryddet opp den store haugen med snø som lå rundt bilen din. 
Vinterdrift av veier
Vinterdrift av veier

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no