Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. 

Garasje og carport - søknadsskjema

Før du søker, se her.

Du trenger ikke søke

Når garasjen er en frittliggende bygning på bebygd eiendom og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m².

Viktige forutsetninger

 • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan ikke være underbygget med kjeller.
 • Maksimal mønehøyde er 4 meter og gesimshøyde 3 meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.
 • Avstand fra nabogrense må være minimum 1 meter.
 • Avstand til en annen bygning på tomten må være minimum 1 meter.
 • Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger. Til orientering er det restriksjonsbelte på 4 m til offentlige ledninger, jfr. KP § 27.5.
 • Tiltaket må ikke plasseres i strid med byggegrense mot veg eller bane.

Nærmere om plassering i strid med byggegrense

 • Ved plassering nærmere vei/bane enn byggegrensen tilsier må du søke om dispensasjon (regulert eiendom) eller samtykke (uregulert eiendom).
 • Søknad om dispensasjon/samtykke fra byggegrense mot vei må begrunnes på eget ark. Videre må tiltaket inntegnes og målsettes på kommunens situasjonskart. Både begrunnelsen og situasjonsplanen må varsles til naboer før innsendelse til kommunen for behandling.
 • Ved plassering nærmere bane enn byggegrensen tilsier må du søke om dispensasjon jernbaneloven. Dette må du selv innhente fra BaneNor/Sporveien.

Om forholdene ligger til rette kan kommunen tillate plassering inntil 2 m fra regulert veiformål/gjerdelinje ved plassering parallelt med vei, og inntil 7 m fra regulert veiformål/gjerdelinje ved plassering vinkelrett på vei.

Dette kan du søke selv

Garasjen er frittliggende, og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 70 m². 

Viktige forutsetninger

 • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i 1 etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Hovedregelen er at garasje over 50 m² BRA/BYA skal plasseres 4 meter fra nabogrensen. Kommunen kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter dersom det foreligger nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.
 • Garasjer under 50 m² BRA/BYA kan plasseres inntil 1 m fra nabogrensen, men bør ikke ha mønehøyde over 5 m i front og være uten arker, opplett eller vinduer mot nabo.
 • Ved plassering nærmere vei enn byggegrensen tilsier må du søke om dispensasjon (regulert eiendom) eller samtykke (uregulert eiendom).
 • Om forholdene ellers ligger til rette for det kan kommunens tillate plassering inntil 2 m fra regulert veiformål/gjerdelinje ved plassering parallelt med vei, og inntil 7 m fra regulert veiformål/gjerdelinje ved plassering vinkelrett på vei. Dette forutsetter at BYA/BRA ikke er over 50 m2. Videre bør ikke garasjen ha mønehøyde over 5 m og takflatene bør være uten arker og opplett 

Søknad om dispensasjon/samtykke fra byggegrense mot vei må begrunnes på eget ark. Videre må tiltaket inntegnes og målsettes på kommunens situasjonskart. Både begrunnelsen og situasjonsplanen må varsles til naboer før innsendelse til kommunen for behandling.

 

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Garasjer over 70m².
 • Garasjer i mer enn én etasje.
 • Hvis garasjen skal inneholde rom for beboelse.

Viktig å huske på

 • Husk at du må ha snuplass på egen eiendom.
 • Du kan plassere en garasje med under 50 m² bruttoareal 2 m fra naboens bygning Skal du plassere en garasje over 50 m² nærmere annen bygning enn 8 meter, i egen eller annen bruksenhet, må du brannsikre garasjen i henhold til teknisk forskrift. 
 • I uregulert småhusområde skal garasjer/carporter oppføres med saltak med minimum 15 graders hellning, jfr. KP 7.4.3.d.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.