På denne siden finner du en oversikt over alle kommunale tilskuddsordninger, søknadsfrister og økonomiske rammer.

Sykkelparkering for borettslag og sameier

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Tilskudd til sykkelparkering for borettslag og sameier Fortløpende

Helse og velferd

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Helse og velferd 1.10.2023

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 

1. mars 2023

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak

Det er dessverre ikke kommet ut en utlysning av tilskuddsordningene Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak og Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak før nå. Bærum kommune beklager dette. Søknadsfristen forlenges med 1 uke. Ny frist er satt til 8.10.

Oversikt over tilskudd
Kommunale Tilskudd  søknadsfrist
Frivillighetsmidler 01.10.23
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - driftsstøtte 18.10.23
Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak 18.10.23
Frivilligsentraler - søknad om tilskudd 01.10.23

 

Oversikt over tilskuddsordninger til kulturformål

 

Kommunale tilskudd Kultur søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende

Tilskudd til arrangement eller prosjekt - fortløpende

Løpende
Tilskudd til arrangement eller prosjekt - årlig 01.10.2023 
Tilskudd til ordinær drift

01.10.2023

Kulturstipend 01.12.2023
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2023

 

Statlig tilskudd søknadsfrist
Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger  
Bufdir - Nasjonal tilskudd til inkludering av barn og unge  

 

Fylkeskommunal tilskuddsordning søknadsfrist
Vikens seksjon Kulturutviklings tilskuddsordninger for 2023.
Søknadsskjema med veiledning vil åpnes i begynnelsen av september, senest 6 uker før søknadsfristen.

Dette gjelder søknad til:
  • Kunst og kulturprosjekter i Viken
  • Tilskudd til festivaler
  • Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer
  • Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Les mer om de ulike ordningene på vår nettside her: Kultur - Viken fylkeskommune
1. november 2022
Ung Kultur – Ny fylkeskommunal tilskuddsordning

Dette er en nyetablert ordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet.

Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du også søknadsskjema:
  1. Tilskudd til ung deltakelse
  2. Tilskudd til ung medvirkning
  3. Tilskudd til aktiviteter initiert og drevet av unge
  4. Tilskudd til pilotprosjekter
Søknadsfristen er løpende

 

Stipend søknadsfrist
Ebeltofts til talentfulle ballettdansere 1. desember

 

Idrett

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter 15.01
Idrettsstipend 15.01
Tilskudd til snøproduksjon 15.01
Tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring 01.03
Tilskudd til idrettsskole 15.04
Tilskudd til klubbhus 21.04
Tilskudd - aktivitet 21.04
Tilskudd - leie 21.04
Tilskudd - anlegg 21.04
Grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne 21.04

 

Fritidsstipend

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Fritidsstipend Fortløpende

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 15.04.23
Dagsturhytter 15.04.23

Kulturvern

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Museer og frivillige organisasjoner 01.03.2023
Istandsetting av kulturminner  

Landbruket

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) 01.03.2022
Drenering av jordbruksjord 01.03.2022
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket  
Produksjonstilskudd  
Regionalt miljøprogram (RMP)  
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  
Ungskogpleie