Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og velferdsområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bærum.

Hovedformål med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og velferdsområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bærum.

Hvem kan søke? 

Frivillige lag og foreninger, ideelle organisasjoner og stiftelser.

Målgruppe

Kommunens befolkning. 

Søknadsfrist

1. oktober 2023

Søknadsskjemaet finner du her

Hva kan støtten brukes til?

Midlene skal gå til tiltak som bidrar til å oppnå kommunens hovedmål:

  1. I Bærumssamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
  2. Bærumssamfunnet er attraktivt og inkluderende
  3. Bærumssamfunnet er klima- og miljøklokt
  4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativt

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

tilskuddhelsevelferd@baerum.kommune.no

Krav til dokumentasjon

Dere må sende med følgende dokumentasjon:

  • Budsjett for tiltaket
  • Regnskap for foregående år for organisasjonen/prosjektet (unntak ved nyetablering)

Retningslinjer for tilskudd

Retningslinjer for tilskudd,helse og velferdsområdet.