Hovedformål med ordningen

 • Å sikre at medlemmene får anledning til ny utvikling gjennom fremføring
 • Å gi kommunens innbyggere mulighet til å nyte godt av organisasjonens/stiftelsens virksomhet

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist for beløp med en øvre tilskuddsgrense på 30 000 kroner og med søknadsfrist senest 4 uker før prosjektet/arrangementet finner sted.

Hvem kan søke? 

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål. Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål. Andre kulturaktører. 

Målgruppe

Kommunens befolkning med vekt på barn og unge.

Krav til dokumentasjon

 • Regnskap for virksomheten.
 • Budsjett for prosjektet/arrangementet

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

 

Søknadsskjema - Arrangement og prosjektstøtte 

Oversikt over tilskuddsordninger til kulturformål

 

Kommunale tilskudd Kultur søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende

Tilskudd til arrangement eller prosjekt - fortløpende

Løpende
Tilskudd til arrangement eller prosjekt - årlig 01.10.2024
Tilskudd til ordinær drift

01.10.2024

Kulturstipend 01.12.2024
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2024

 

Akershus fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til kulturutvikling og friluftsliv med søknadsfrist 10. mars søknadsfrist
Utlysning av tilskuddsordninger fra seksjon kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv 10. mars 2024

 

 

Statlig tilskudd søknadsfrist
Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger  
Bufdir - Nasjonal tilskudd til inkludering av barn og unge  

 

Fylkeskommunal tilskuddsordning søknadsfrist
Vikens seksjon Kulturutviklings tilskuddsordninger for 2023.
Søknadsskjema med veiledning vil åpnes i begynnelsen av september, senest 6 uker før søknadsfristen.

Dette gjelder søknad til:
 • Kunst og kulturprosjekter i Viken
 • Tilskudd til festivaler
 • Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer
 • Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken
1. november 2024
Ung Kultur – Ny fylkeskommunal tilskuddsordning

Dette er en nyetablert ordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet.

Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du også søknadsskjema:
 1. Tilskudd til ung deltakelse
 2. Tilskudd til ung medvirkning
 3. Tilskudd til aktiviteter initiert og drevet av unge
 4. Tilskudd til pilotprosjekter
Søknadsfristen er løpende

 

Stipend søknadsfrist
Ebeltofts til talentfulle ballettdansere 1. desember