Hvem kan søke?

Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige kulturorganisasjoner og lokale kulturforeninger som vil inkludere flyktninger fra Ukraina som ønsker å delta i en musikk- eller kulturaktivitet. Dette er organisasjoner og lag i det frivillige musikk- og kulturlivet, herunder medlemmer av nasjonale organisasjoner tilknyttet Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund eller Kulturalliansen. Aktuelle lag og foreninger er innen musikk, teater, dans og kulturarv samt de deler av kulturfrivilligheten som ikke er avgrenset til et spesifikt sjangeruttrykk. Enkeltpersoner kan ikke søke på ordningen.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Midlene skal benyttes for å fremme ny aktivitet og deltagelse blant ukrainske flyktninger bosatt i kommuner eller på mottak, fortrinnsvis ved å inkludere til foreningens eksisterende aktivitet.

Tiltak som kan motta tilskudd: 

  • Deltakelse på sommeraktiviteter
  • Introduksjonsaktiviteter i lokalsamfunn
  • Rekruttering til langsiktig deltagelse

Gjennom ordningen kan det søkes om tilskudd for å kunne etablere kontakt, skape muligheter for deltakelse og bidra til at flyktninger fra Ukraina kan delta i musikk- og kulturaktiviteter.

Midler vil bli prioritert:

  • Merkostnader av ekstraplasser og deltakelse på sommeraktiviteter for barn, forelder og voksne
  • Introduksjonsaktiviteter for å tilby og synliggjøre lokale aktiviteter, fortrinnsvis hvor lokale aktører går sammen på tvers av sjanger
  • Kostnader for å utvide eller tilpasse aktivitet, som merutgifter til lokaler for ekstra samlinger, instruktører, informasjonsmateriell og tjenester
  • Utstyr på individnivå dersom dette er en forutsetning for deltakelse i aktivitet

Hvordan er ordningen finansiert?

Tilskuddsordningen er bevilget av Kulturdepartementet, etter Stortingets vedtak i Prop 78 S (2021-2022). I tillegg har Musikkens studieforbund mottatt midler fra Sparebankstiftelsen for å inkludere ukrainske flyktninger i musikkaktiviteter. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund vil fordele innkomne søknader seg i mellom slik at de samlede midlene som er til rådighet kan nå bredest mulig ut.

Saksbehandling og frister

Tilskudd forvaltes ved hjelp av Norsk musikkråds saksbehandlingssystem. Dersom du ikke har benyttet stotteordninger.no tidligere, må du først opprette en bruker.

Vi ønsker at ordningen skal være enkel å søke på. I første omgang vil vi saksbehandle søknader som handler om sommerens aktiviteter. Kvitteringer må sendes inn og mottaker sende en rapport på bruk av midlene senest 30 dager etter at tiltaket er gjennomført. Husk å lese retningslinjene før du søker.

Søknadsskjema finner du her