Hovedformål med ordningen

 •  Stimulere og legge til rette for utvikling av kulturlivet i kommunen.
 • Gjennom kultur skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.
 • Ivareta og utvikle bredde og kvalitet i kulturtilbudet for utøvere og publikum.
 • Stimulere innbyggerne i Bærum til positiv fritidsbeskjeftigelse og til selv å ta ansvar for egen fritid.
 • Bedre oppvekstsvilkår i Bærum ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge.
 • Bidra til kontinuitet og kvalitet i kulturlivet

  Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk. 

Søknadsfrist

1. oktober

Målgruppe

Kommunens befolkning med vekt på barn og unge

Krav til dokumentasjon

 • Regnskap
 • Budsjett
 • Årsmelding
 • Medlemsoversikt for medlemsorganisasjoner

 

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

Søknadsskjema til Kultur - tilskudd til ordinær drift

 

Oversikt over tilskuddsordninger til kulturformål

 

Kommunale tilskudd Kultur søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende

Tilskudd til arrangement eller prosjekt - fortløpende

Løpende
Tilskudd til arrangement eller prosjekt - årlig 01.10.2024
Tilskudd til ordinær drift

01.10.2024

Kulturstipend 01.12.2024
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2024

 

Akershus fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til kulturutvikling og friluftsliv med søknadsfrist 10. mars søknadsfrist
Utlysning av tilskuddsordninger fra seksjon kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv 10. mars 2024

 

 

Statlig tilskudd søknadsfrist
Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger  
Bufdir - Nasjonal tilskudd til inkludering av barn og unge  

 

Fylkeskommunal tilskuddsordning søknadsfrist
Vikens seksjon Kulturutviklings tilskuddsordninger for 2023.
Søknadsskjema med veiledning vil åpnes i begynnelsen av september, senest 6 uker før søknadsfristen.

Dette gjelder søknad til:
 • Kunst og kulturprosjekter i Viken
 • Tilskudd til festivaler
 • Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer
 • Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken
1. november 2024
Ung Kultur – Ny fylkeskommunal tilskuddsordning

Dette er en nyetablert ordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet.

Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du også søknadsskjema:
 1. Tilskudd til ung deltakelse
 2. Tilskudd til ung medvirkning
 3. Tilskudd til aktiviteter initiert og drevet av unge
 4. Tilskudd til pilotprosjekter
Søknadsfristen er løpende

 

Stipend søknadsfrist
Ebeltofts til talentfulle ballettdansere 1. desember