Formål:

Formålet med aktivitetstilskuddet er å stimulere frivilligheten i idrettslagene gjennom idrettsaktivitet for barn og ungdom,uansett funksjonsdyktighet eller bakgrunn.

Søknad:

Idrettslag som er registrert som medlemmer av Norges Idrettsforbund og Bærum Idrettsråd innen siste år er søknadsberettiget.

 • Dersom regnskap ikke er revidert innen søknadsfristen, skal foreløpig regnskap vedlegges om mulig. Siste frist for å sende inn revidert regnskap er 15. mai. Dersom revidert regnskap ikke er levert, eller spesiell søknad om utsettelse er mottatt innen angitt dato, vil tilskudd ikke bli utbetalt.

Kriterier:

 • Kun fysisk aktive utøvere, 6-19 år (født 1999-2012), og utøvere med nedsatt funksjonsevne fra 6 år og eldre, som har betalt medlems-/treningskontingent kan oppgis under medlemstall som grunnlag for aktivitetsstøtte.
 • Det er kun deltakelse i minst 5 måneders aktivitetstilbud, minimum en gang per uke, som er tilskuddsberettiget. Det betyr bl.a. at rekrutterings- og opplæringskurs av kortere varighet ikke er tilskuddsberettiget.
 • Utøvere som deltar i flere særidrettsgrupper teller for hver gruppe. Ungdom 13-19 år og utøvere med nedsatt funksjonsevne vektes dobbelt. Utøvere med nedsatt funksjonsevne gis uansett alder et tilskudd innenfor fastsatt ramme. Utøvere som trenger egen ledsager vektes dobbelt.
 • For å bli tildelt aktivitetsstøtte kreves minimum 20 fysisk aktive aktive i målgruppa, bortsett fra utøvere med nedsatt funksjonsevne.
 • Revidert regnskap for sist avlagte regnskapsår skal legges ved søknaden. Det stilles strenge krav til nøyaktighet ved oppføring av antall. Treningsavgiften må framgå av regnskapet for kontroll av oppgitte aktivitetstall. Det skal legges ved en redegjørelse for eventuelle avvik. Om dette ikke samsvarer, beregnes antall aktive ut fra regnskap og oppgitt treningsavgift.
 • Bevilget tilskudd utbetales til hovedstyrets kontonummer. Organisasjonsopplysninger må fylles ut.
 • Arrangementsavgift for utendørsanlegg trekkes fra utbetalingen av de kommunale tilskuddene.
 • Beløp under kr 1 000,- utbetales/faktureres ikke.
 • Vedlegg som må følge søknaden:
  • Revidert regnskap
  • Revisjonsberetning/bekreftelse
  • Faktura(er) arealleie
  • Faktura(er) leie anlegg (dersom leiesum er synlig i revidert regnskap er det ikke nødvendig å sende inn faktura)
  • Oversikt treningsavgifter

 

Skjem for søknad om aktivitetstilskudd

Søknad om leiestilskudd

Formål - leietilskudd

Tilskuddsposten omfatter refusjon av arealleie og tilskudd til idretter med lav/ingen kommunal tilrettelegging, og med høye leiekostnader innenfor sin primæraktivitet. Formålet med leietilskudd er å stimulere idretter hvor kostnader til leie av anlegg er en kritisk faktor for å opprettholde aktivitet. Tilskudd vurderes av BIR etter innsendt søknad med dokumentasjon på utgifter.

Søknad leietilskudd

 • Idrettslag som er berettiget til å søke skal være registrert som medlem av Norges Idrettsforbund og BIR.
 • Idrettslag kan også søke om refusjon av arealleie.
 • Tilskudd vurderes etter søknad og dokumentasjon av utgifter.

Skjema for søknad om leietilskudd

Søknad om anleggstilskudd

Formål - anleggstilskudd

Anleggstilskuddet kan tildeles idrettslag som har drifts- og vedlikeholdsansvar for idrettsanlegg og klubbhus innen kommunen. For anlegg med kommunal driftsavtale er driftstilskuddet fastsatt i avtalen. Tilskudd tildeles på bakgrunn av søknad etter de til enhver tid gjeldende satser, samt vurdering av anleggets størrelse, kostnader og bruk. Satsene kan justeres i tråd med anleggsutviklingen innenfor total tilskuddsramme.

Søknad om anleggstilskudd 

 

Idrett

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter 15.01
Idrettsstipend 15.01
Tilskudd til snøproduksjon 15.01
Tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring 01.03
Tilskudd til idrettsskole 15.04
Tilskudd til klubbhus 15.04
Tilskudd - aktivitet 15.04
Tilskudd - leie 15.04
Tilskudd - anlegg 15.04
Grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne 15.04

Idrettslag - tilskudd til kunstgress