Hovedformål for ordningen

Formålet med grunntilskuddet er å bidra til delvis dekning av ekstrakostnader idrettslag har som følge av at det gis tilbud til utøvere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad

  • Det kan gis grunntilskudd til kostnader som ikke fanges opp av de øvrige tilskuddspostene. Idrettslag med høye kostnader med spesiell tilrettelegging for aktivitet for målgruppa er søknadsberettiget (f.eks. støtteapparat, sikkerhetstiltak o.l.).
  • Vivil IL tildeles minimum kr 150 000 (så sant aktivitetsnivået opprettholdes).

Kriterier:

  • Grunntilskudd tildeles etter søknad basert på antall aktive medlemmer som har betalt medlemskontingent og treningsavgift.
  • Kun deltakelse i minst 5 måneders aktivitetstilbud, minimum en gang pr uke, gir grunnlag for tilskudd. Det betyr at deltakere i rekrutterings- og opplæringskurs av kortere varighet ikke kan inngå i søknaden.

Søknadsfrist

15. april

Hvem kan søke?

Idrettslag

Målgruppe

Idrettslag som legger til rette for aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

Natur og idrett

Skjema for søknad om grunntilskudd utøvere nedsatt funksjonsevne

Krav til dokumentasjon

Oversikt over ekstrakostnader og revidert regnskap.

Hva kan støtten brukes til?

Å redusere ekstrakostnder forbundet med å tilrettelegge aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva skjer etter at søknaden er sendt?

Søknaden behandles av Bærum idrettsråd. Natur og idrett utbetaler midlene.

Idrett

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter 15.01
Idrettsstipend 15.01
Tilskudd til snøproduksjon 15.01
Tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring 01.03
Tilskudd til idrettsskole 15.04
Tilskudd til klubbhus 15.04
Tilskudd - aktivitet 15.04
Tilskudd - leie 15.04
Tilskudd - anlegg 15.04
Grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne 15.04

Idrettslag - tilskudd til kunstgress