Formålet med ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensingen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunens tiltaksstrategi skal gi overordnede retningslinjer for prioritering av SMIL-søknader. Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd.

Tilskudd kan gis til foretak som:

  • oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd
  • Har gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer

Dersom tiltaket skal gjennomføres på leid areal må det innhentes skriftlig tillatelse fra grunneier til gjennomføring av omsøkte prosjekt eller tiltak.

Mer informasjon om spesielle miljøtiltak i jordbruket kan du finne på Landbruksdirektoratets nettsider og hos Statsforvalteren i Oslo og Akershus.

Søknaden sendes til Landbrukskontoret i Bærum.

Søknadsfristen er 15. mai.

Bærum kommune har utarbeidet en egen tiltaksstrategi med lokale prioriteringer av tiltak og bruk av SMIL-midler. De lokale prioriteringene skal reflektere prioriteringene i RMP, med tilpasning til lokale utfordringer og målsettinger.