Et godt drenert jordbruksareal er viktig for en god jordstruktur og er avgjørende for en målsetting om økt matproduksjon. Med tanke på tendensen til økte nedbørsmengder i forbindelse med endring til et våtere klima, blir drenering stadig viktigere. Et godt drenert jordbruksareal reduserer faren for erosjon og vil bidra til en bedre vannkvalitet og et bedre vannmiljø. Tilskuddet fordeles kommunevis fra Statsforvalteren. Kommunene har ansvar for forvaltning av midlene.

  • Systematisk grøfting - maks kr 1000,-/dekar
  • Annen grøfting - maks kr 15,-/løpemeter (oppad til kr 1000,-/dekar)

Kriterier/vilkår

  • Arealet som skal dreneres må være tidligere grøftet
  • Tilskudd kan gis til eier eller leier av areal som skal dreneres
  • Tiltaket må ikke forårsake skade på automatisk fredede kulturminner
  • Tiltaket må ha et omfang som utløser minimum kr 3000,- i tilskudd
  • Det skal benyttes søknadsskjema fra Statens landbruksforvaltning
  • Søknaden skal følges av grøfteplan, grøftekart, og miljøinformasjon som beskriver tiltak og virkninger

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

På sidene til Landbruksdirektoratet kan du finne søknadsskjema, forskrifter, retningslinjer og faglige artikler.

Les mer på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist er 15. mai.