Formålet for frivillighetsmidlene er å stimulere frivillige organisasjoner til oppstart av nye aktiviteter eller tiltak, gjerne i samarbeid med andre.

Det er om lag 1 100 000 kr til fordeling.

Kommunen ønsker å styrke nye aktiviteter og tiltak som skal komme innbyggere i Bærum kommune til gode. Søknader som bidrar til satsning på følgende punkter vil bli prioritert:

  • Utvikling – oppstart av nye aktiviteter og tiltak, videreutvikling
  • Samarbeid – med frivillige organisasjoner, kommunale tjenester, næringsliv og andre
  • Mangfold – inkludering
  • Miljø og klimaklokt

Hvem kan søke?

Alle frivillige organisasjoner i Bærum som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Hva kan du søke tilskudd til?

Prosjekter, aktiviteter, arrangementer som planlegges gjennomført i Bærum.

Krav til dokumentasjon

Beskrivelse av prosjektet/aktiviteten, budsjett, oversikt over samarbeidspartnere, organisering og framdriftsplan.

Søknadsskjema Frivillighetsmidler

Kort om den ordinære ordningen

Her finner du informasjon om den ordinære ordningen.

Fra 2021 er ordningen med frivillighetsmidler endret og koblet tydeligere til kommunens satsning på frivillighet, innbyggersamarbeid og innovasjon.

Formålet med frivillighetsmidlene er å stimulere frivillige organisasjoner med midler til oppstart av nye aktiviteter eller tiltak, gjerne i samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Kommunen ønsker å styrke utviklingsdimensjonen – muligheten til å prøve ut nye frivillighetssamarbeid som skal komme innbyggere i Bærum kommune til gode. Søknader som bidrar til nysatsing, vil bli prioritert innenfor denne tilskuddsordningen. Hvis tiltakene er gode, virker og kan utvikles/utrulles videre er det andre tilskuddsordninger som kan bistå videre.

Søknadsfrist

1. oktober

Hvem kan søke? 

  • Frivillige organisasjoner i Bærum kommune. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret i henhold til frivillighetsregisterloven.

Målgruppe? 

Kommunens innbyggere

Krav til dokumentasjon

  • Beskrivelse av aktivitet og budsjett

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak

Det er dessverre ikke kommet ut en utlysning av tilskuddsordningene Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak og Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak før nå. Bærum kommune beklager dette. Søknadsfristen forlenges med 1 uke. Ny frist er satt til 8.10.

Oversikt over tilskudd
Kommunale Tilskudd  søknadsfrist
Frivillighetsmidler 01.10.24
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - driftsstøtte 18.10.24
Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak 18.10.24