Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats.

Oversikt over kommunale tilskudd (og tilskuddsordninger som kommunen forvalter) til frivillige organisasjoner, lag og foreninger. 

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak

Det er dessverre ikke kommet ut en utlysning av tilskuddsordningene Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak og Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak før nå. Bærum kommune beklager dette. Søknadsfristen forlenges med 1 uke. Ny frist er satt til 8.10.

Oversikt over tilskudd
Kommunale Tilskudd  søknadsfrist
Frivillighetsmidler 01.10.24
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - driftsstøtte 18.10.24
Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak 18.10.24
   

 

Helse og velferd

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Helse og velferd 1.10.2024

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 

15. februar 2024

Oversikt over tilskuddsordninger til kulturformål

 

Kommunale tilskudd Kultur søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende

Tilskudd til arrangement eller prosjekt - fortløpende

Løpende
Tilskudd til arrangement eller prosjekt - årlig 01.10.2024
Tilskudd til ordinær drift

01.10.2024

Kulturstipend 01.12.2024
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2024

 

Akershus fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til kulturutvikling og friluftsliv med søknadsfrist 10. mars søknadsfrist
Utlysning av tilskuddsordninger fra seksjon kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv 10. mars 2024

 

 

Statlig tilskudd søknadsfrist
Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger  
Bufdir - Nasjonal tilskudd til inkludering av barn og unge  

 

Fylkeskommunal tilskuddsordning søknadsfrist
Vikens seksjon Kulturutviklings tilskuddsordninger for 2023.
Søknadsskjema med veiledning vil åpnes i begynnelsen av september, senest 6 uker før søknadsfristen.

Dette gjelder søknad til:
  • Kunst og kulturprosjekter i Viken
  • Tilskudd til festivaler
  • Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer
  • Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken
1. november 2024
Ung Kultur – Ny fylkeskommunal tilskuddsordning

Dette er en nyetablert ordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet.

Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du også søknadsskjema:
  1. Tilskudd til ung deltakelse
  2. Tilskudd til ung medvirkning
  3. Tilskudd til aktiviteter initiert og drevet av unge
  4. Tilskudd til pilotprosjekter
Søknadsfristen er løpende

 

Stipend søknadsfrist
Ebeltofts til talentfulle ballettdansere 1. desember

 

Kulturvern

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Museer og frivillige organisasjoner 01.03.2024
Istandsetting av kulturminner  

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 15.04.24
Dagsturhytter 15.04.24

 

Akershus fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til kulturutvikling og friluftsliv med søknadsfrist 10. mars søknadsfrist
Utlysning av tilskuddsordninger fra seksjon kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv 10. mars 2024