Søkeresultat:

Politisk behandling av E18

Beslutningsprosessen for ny E18 omfatter Nasjonal transportplan (NTP), Statens Vegvesens planprosesser og kommunale planprosesser. Stortinget behandler også saker om det nye veisystemet i forbindelse med de årlige statsb...

Sist oppdatert:

Positiv E18-avgjørelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente i dag områderegulering for ny E18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta i Bærum. Dette betyr at Oslo kommunes innsigelse ikke ble tatt til følge.

Sist oppdatert:

Nasjonal transportplan – helhetlig E18

– Vi er svært glad for at Regjeringen legger til grunn at hele den første E18-strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta av skal bygges ut uten opphold. Det betyr at vi unngår unødvendig og fordyrende byggestopp på Stran...

Sist oppdatert:

Gledelige E18-signaler

- Det er svært positivt at Transportetatene nå legger til rette for et nytt helhetlig transportsystem gjennom Asker og Bærum med ny E18, separat bussvei og hovedsykkelvei, noe som er avgjørende for å sikre bærekraftig sa...

Sist oppdatert:

Enighet om ny E18

- Vi er glad for at usikkerheten er over og at ny E18 blir bygd, men vi skulle gjerne sett et bedre resultat. Vi lover å fortsette kampen for tunell som skal skjerme bomiljøene på Høvik og Stabekk, sier ordfører Lisbeth ...

Sist oppdatert:

E18-farsen må stoppes

- Byrådet i Oslo kommer med nye miljøfiendtlige kuttforslag på viktige kollektivtiltak i Bærum. Det begynner å ligne en farse når byrådspartier opphøyer seg til planmyndighet i andres kommune og vil detaljstyre utforming...

Sist oppdatert:

Grønn urbanisering

Bærums arealplan 2015-2030 har fått tilnavnet "Grønn urbanisering". Planen legger til rette for den kommende befolkningsveksten i kommunen.

Sist oppdatert:

Bakgrunnsdokumenter

Nasjonal transportplan 2018-2029 Oslopakke 3 revidert 5. juni 2016 Fakta om E18 - sammenfatning utarbeidet av Asker og Bærum kommuner (februar 2016) Finansiering av E18 Vestkorridoren - Grunnlag for lokalpolitiske...

Sist oppdatert:

Finansiering

Ny E18 skal i hovedsak finansieries av bilistene som bruker veisystemet.

Sist oppdatert:

Lysaker - Ramstadsletta

Områdereguleringen for E18-korridoren Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes - Fornebu ble vedtatt av Kommunestyret 31. mai 2017. Lysaker med kollektivknutepunktet er en egen planprosess i regi av Statens ...

Sist oppdatert:

Forslag - ny bompengeordning

Bærum kommune har fått oversendt forslag til ordning for bompengefinansiering av ny E18 fra Statens vegvesen. Forslaget er til lokal høring og er grunnlag for en stortingsproposisjon fra Samferdselsdepartementet.

Sist oppdatert:

Nytt veisystem

Planen for ny E18 gjennom Bærum innebærer et helt nytt veisystem som tilrettelegger bedre for busser, fotgjengere, syklister og næringstransport. Det nye veisystemet åpner også for spennende byutvikling og vil gi bedre l...

Sist oppdatert:

Nasjonal transportplan 2018-2029

Formannskapet 19. april behandlet høringsuttalelse til fagetatenes innspill til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.

Sist oppdatert:

0 - 24 av totalt 57

Sektor miljø, idrett og kultur

Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur inviterer til høringsmøte torsdag 12. oktober kl. 18.00. Påmelding innen 11. oktober kl 15.00 til stig.kapskarmo@baerum.kommune.no. Velkommen!

Sist oppdatert:

8 Investeringer

Investeringene fremstilles som i fjorårets handlingsprogram samlet i et eget kapittel og ikke som en del av områdene. Investeringsplanen i langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2018–2037 og påfølgende endringer ve...

Sist oppdatert:

5. Miljø, idrett og kultur

Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur har det politiske ansvaret for programområdene: Kultur og fritid, Kirke og andre religiøse formål, Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, Brann- og ulykkesvern, Sam...

Sist oppdatert:

Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø

Plan- og byggesaksbehandlingen skal bidra til å sikre en god og balansert samfunnsutvikling som er bærekraftig, grønn og mangfoldig. Utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutep...

Sist oppdatert:

Bærum 2035: Tenke langt og handle nå

Offentlig sektor, som innbyggerne først og fremst møter gjennom de tjenestene kommunen leverer, står overfor store utfordringer de nærmeste tiårene. Viktige stikkord er en aldrende befolkning, bortfall av oljeinntekter, ...

Sist oppdatert:

Miljø, idrett og kultur

Sektor Miljø, idrett og kultur omfatter virksomhetene frivillighet, idrett, kultur og kirke, miljø, klima, plan- og byggesaksbehandling og kommunalteknikk. Kommunen har ansvar for finansiering av Bærum kirkelige fellesrå...

Sist oppdatert:

Politisk styring og politiske disposisjonsposter

Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen, som kjennetegnes ved at de øverste organene, som ikke er direkte folkevalgte, blir valgt etter forholdstallsprinsippet.

Sist oppdatert:

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester av høy kvalitet er viktig for innbyggerne, miljøet og samfunnsutviklingen.

Sist oppdatert:

Samfunn

Kultur og samarbeid, Bærum bibliotek, Bærum kulturhus, natur og idrett, samt kirke.

Sist oppdatert:

Organisasjon og utvikling

Organisasjon og utvikling har en sentral rolle som tilrettelegger, pådriver og samspiller innenfor blant annet innovasjon, forbedringsarbeid og økonomisk omstilling – og ikke minst i det pågående digitaliseringsløftet i ...

Sist oppdatert:

Klima og miljø

Miljøansvaret i kommunen ligger hos alle tjenestesteder, som forutsettes å ta miljø- og klimahensyn innenfor sine virkeområder.

Sist oppdatert:

Lederkommentar

Tenk langt og handle nå En kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester til innbyggerne fra dag til dag, men også samtidig evne å ha blikket rettet fremover på fremtidens utfordringer og løsninger. Vi vil at...

Sist oppdatert: