Søkeresultat:

Politisk behandling av E18

Beslutningsprosessen for ny E18 omfatter Nasjonal transportplan (NTP), Statens Vegvesens planprosesser og kommunale planprosesser. Stortinget behandler også saker om det nye veisystemet i forbindelse med de årlige statsb...

Sist oppdatert:

Finansiering

Ny E18 skal i hovedsak finansieres av bilistene som bruker veisystemet.

Sist oppdatert:

Bakgrunnsdokumenter

Nasjonal transportplan 2018-2029 Oslopakke 3 revidert 5. juni 2016 Fakta om E18 - sammenfatning utarbeidet av Asker og Bærum kommuner (februar 2016) Finansiering av E18 Vestkorridoren - Grunnlag for lokalpolitiske...

Sist oppdatert:

Grønn urbanisering

Bærums arealplan 2015-2030 har fått tilnavnet "Grønn urbanisering". Planen legger til rette for den kommende befolkningsveksten i kommunen.

Sist oppdatert:

Nytt veisystem

Planen for ny E18 gjennom Bærum innebærer et helt nytt veisystem som tilrettelegger bedre for busser, fotgjengere, syklister og næringstransport. Det nye veisystemet åpner også for spennende byutvikling og vil gi bedre l...

Sist oppdatert:

Nasjonal transportplan 2018-2029

Formannskapet 19. april behandlet høringsuttalelse til fagetatenes innspill til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.

Sist oppdatert:

0 - 15 av totalt 61

Sektor miljø, idrett og kultur

Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur inviterer til høringsmøte torsdag 12. oktober kl. 18.00. Påmelding innen 11. oktober kl 15.00 til stig.kapskarmo@baerum.kommune.no. Velkommen!

Sist oppdatert:

8 Investeringer

Investeringene fremstilles som i fjorårets handlingsprogram samlet i et eget kapittel og ikke som en del av områdene. Investeringsplanen i langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2018–2037 og påfølgende endringer ve...

Sist oppdatert:

5. Miljø, idrett og kultur

Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur har det politiske ansvaret for programområdene: Kultur og fritid, Kirke og andre religiøse formål, Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, Brann- og ulykkesvern, Sam...

Sist oppdatert:

Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø

Plan- og byggesaksbehandlingen skal bidra til å sikre en god og balansert samfunnsutvikling som er bærekraftig, grønn og mangfoldig. Utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutep...

Sist oppdatert:

Miljø, idrett og kultur

Sektor Miljø, idrett og kultur omfatter virksomhetene frivillighet, idrett, kultur og kirke, miljø, klima, plan- og byggesaksbehandling og kommunalteknikk. Kommunen har ansvar for finansiering av Bærum kirkelige fellesrå...

Sist oppdatert:

Bærum 2035: Tenke langt og handle nå

Offentlig sektor, som innbyggerne først og fremst møter gjennom de tjenestene kommunen leverer, står overfor store utfordringer de nærmeste tiårene. Viktige stikkord er en aldrende befolkning, bortfall av oljeinntekter, ...

Sist oppdatert:

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester av høy kvalitet er viktig for innbyggerne, miljøet og samfunnsutviklingen.

Sist oppdatert:

Politisk styring og politiske disposisjonsposter

Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen, som kjennetegnes ved at de øverste organene, som ikke er direkte folkevalgte, blir valgt etter forholdstallsprinsippet.

Sist oppdatert:

Samfunn

Kultur og samarbeid, Bærum bibliotek, Bærum kulturhus, natur og idrett, samt kirke.

Sist oppdatert:

Organisasjon og utvikling

Organisasjon og utvikling har en sentral rolle som tilrettelegger, pådriver og samspiller innenfor blant annet innovasjon, forbedringsarbeid og økonomisk omstilling – og ikke minst i det pågående digitaliseringsløftet i ...

Sist oppdatert:

Klima og miljø

Miljøansvaret i kommunen ligger hos alle tjenestesteder, som forutsettes å ta miljø- og klimahensyn innenfor sine virkeområder.

Sist oppdatert:

Lederkommentar

Tenk langt og handle nå En kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester til innbyggerne fra dag til dag, men også samtidig evne å ha blikket rettet fremover på fremtidens utfordringer og løsninger. Vi vil at...

Sist oppdatert: