Søkeresultat:

Politisk behandling av E18

Beslutningsprosessen for ny E18 omfatter Nasjonal transportplan (NTP), Statens Vegvesens planprosesser og kommunale planprosesser.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:49   |  Oppdatert 07. feb. 2020 kl. 11:50

Ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei

Den kommende befolkningsveksten skaper behov for mer effektive og miljøvennlige samfersdelsløsninger. Ny E18 og Fornebubanen er to av dem.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:48   |  Oppdatert 05. feb. 2019 kl. 14:32

Krever fortgang for ny E18 med buss- og sykkelvei

Ny E18 mellom Asker og Bærum er en nasjonal hovedpulsåre, et byutviklingsgrep og et nødvendig miljøtiltak for å begrense støy og bedre luftkvaliteten.

Publisert 18. feb. 2019 kl. 10:40   |  Oppdatert 30. des. 2019 kl. 14:40

Finansiering

Nye E18 med bussvei og hovedsykkelvei. E18 er et eget prosjekt utenfor Oslopakke 3 fordi det er for stort til å finansieres gjennom pakken.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:53   |  Oppdatert 07. feb. 2020 kl. 11:49

Bakgrunnsdokumenter

Konsekvenser ved dagens E18 og muligheter ved nytt veisystem med bussgate og sykkelvei er dokumentert i en rekke studier og rapporter.

Publisert 10. nov. 2017 kl. 08:32   |  Oppdatert 12. feb. 2020 kl. 12:57

Grønn urbanisering

Bærums arealplan 2015-2030 har fått tilnavnet "Grønn urbanisering". Planen legger til rette for den kommende befolkningsveksten i kommunen.

Publisert 28. aug. 2015 kl. 09:39   |  Oppdatert 13. jan. 2020 kl. 12:03

Vei og kollektivtrafikk

Den kommende befolkningsveksten skaper behov for mer effektive og miljøvennlige samfersdelsløsninger. Ny E18 og Fornebubanen er to av dem.

Publisert 14. aug. 2015 kl. 15:11   |  Oppdatert 13. jan. 2020 kl. 12:03

Nytt veisystem

Planen for ny E18 gjennom Bærum innebærer et helt nytt veisystem som tilrettelegger bedre for busser, fotgjengere, syklister og næringstransport.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:48   |  Oppdatert 07. feb. 2020 kl. 11:52

Luftkvalitet

Sjekk luftkvaliteten ved E18 på Strand og på Bekkestua på www.luftkvalitet.info. Her overvåkes luftkvaliteten kontinuerlig.

Publisert 08. jan. 2016 kl. 10:36   |  Oppdatert 30. jan. 2019 kl. 08:21

0 - 13 av totalt 84

7. Miljø, idrett og kultur

Bærum kommune skal ha en langsiktig, bærekraftig utbyggingsstrategi hvor urbane og blågrønne kvaliteter skal sikre kommunen varierte boligtilbud og nærmiljøer.

Publisert 23. sep. 2019 kl. 13:10   |  Oppdatert 21. okt. 2019 kl. 10:00

1. Bærum 2040 – utvikling og samarbeid

De neste 20 årene vil forandre mye av det vi kjenner i dag. Det vil komme nye teknologier, kommunikasjonsformer, tjenester og ikke minst endringer i idegrunnlag.

Publisert 18. sep. 2019 kl. 08:46   |  Oppdatert 21. okt. 2019 kl. 09:54

2. Bærum – Veikart 2024

Tenke langt – handle nå er sentralt som rettesnor for kommunens aktiviteter. Tenke langt – handle nå er sentralt som rettesnor for kommunens aktiviteter.

Publisert 18. sep. 2019 kl. 09:17   |  Oppdatert 07. feb. 2020 kl. 14:27

Bærum 2035: Tenke langt og handle nå

Offentlig sektor, som innbyggerne først og fremst møter gjennom de tjenestene kommunen leverer, står overfor store utfordringer de nærmeste tiårene.

Publisert 19. sep. 2016 kl. 14:10   |  Oppdatert 02. jan. 2019 kl. 08:42

Sektor miljø, idrett og kultur

Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur har det politiske ansvaret sektor miljø, idrett og kultur. Sektoren omfatter virksomhetene frivillighet, idrett m.m.

Publisert 28. sep. 2017 kl. 11:27   |  Oppdatert 30. des. 2019 kl. 14:20

8 Investeringer

Investeringene fremstilles som i fjorårets handlingsprogram samlet i et eget kapittel og ikke som en del av områdene.

Publisert 28. sep. 2017 kl. 13:49   |  Oppdatert 06. jan. 2020 kl. 14:33

5. Miljø, idrett og kultur

Området omfatter virksomhetene frivillighet, idrett, kultur og kirke, miljø, klima, plan- og byggesaksbehandling og kommunalteknikk.

Publisert 25. sep. 2018 kl. 00:37   |  Oppdatert 08. nov. 2018 kl. 14:46

Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø

Plan- og byggesaksbehandlingen skal bidra til å sikre en god og balansert samfunnsutvikling som er bærekraftig, grønn og mangfoldig.

Publisert 27. sep. 2016 kl. 09:34   |  Oppdatert 12. nov. 2018 kl. 14:41

Miljø, idrett og kultur

Utfordringene krever en kontinuerlig omstilling hvor målet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av fellesskapets ressurser.

Publisert 19. sep. 2016 kl. 14:08   |  Oppdatert 12. nov. 2018 kl. 14:00

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester av høy kvalitet er viktig for innbyggerne, miljøet og samfunnsutviklingen.

Publisert 29. mar. 2016 kl. 12:45   |  Oppdatert 17. feb. 2020 kl. 09:24

Politisk styring og politiske disposisjonsposter

Formannskapet består av 13 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret.

Publisert 29. mar. 2016 kl. 12:46   |  Oppdatert 17. feb. 2020 kl. 09:09

Samfunn

Kultur og samarbeid, Bærum bibliotek, Bærum kulturhus, natur og idrett, samt kirke.

Publisert 27. mar. 2018 kl. 12:46   |  Oppdatert 04. apr. 2018 kl. 08:20

Organisasjon, styring og utvikling

Organisasjon og utvikling har en sentral rolle som tilrettelegger, pådriver og samspiller innenfor blant annet innovasjon

Publisert 03. apr. 2018 kl. 09:20   |  Oppdatert 28. okt. 2019 kl. 08:46

Lederkommentar

Vi vil at innbyggerne, særlig barn og unge, og personer som trenger særskilt støtte eller omsorg, skal ha gode tjenester også i fremtiden – om 20 og 40 år.

Publisert 03. apr. 2018 kl. 09:22   |  Oppdatert 02. jan. 2019 kl. 10:19

Klima og miljø

Miljøansvaret i kommunen ligger hos alle tjenestesteder, som forutsettes å ta miljø- og klimahensyn innenfor sine virkeområder.

Publisert 03. apr. 2018 kl. 09:21   |  Oppdatert 14. des. 2018 kl. 10:36