Søkeresultat:

Politisk behandling av E18

Beslutningsprosessen for ny E18 omfatter Nasjonal transportplan (NTP), Statens Vegvesens planprosesser og kommunale planprosesser.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:49   |  Oppdatert 17. jun. 2020 kl. 15:13

E18 -prosjektet

Gjennom vinteren 2020 har det vært intense forhandlinger i Oslopakke 3 for å gjøre E18 prosjektet bedre, billigere og «grønnere».

Publisert 16. jun. 2020 kl. 08:11   |  Oppdatert 21. jul. 2020 kl. 20:03

Bærum stiller E18-garanti

Kommunestyret 23. september vedtok å stille garanti på inntil 3,18 mrd. for å sikre låneopptak til ny E18.

Publisert i går kl. 19:32

Ny E18 – vi ber om dialog og fremdrift

Fra rød støysone til grønn byutvikling: Ny E18 – vi ber om dialog og fremdrift. Uttalelse fra Interkommunalt politisk råd – Asker og Bærum 04.02.2020

Publisert 05. feb. 2020 kl. 22:10   |  Oppdatert 13. feb. 2020 kl. 17:57

Gode nyheter om E18 fra Stortinget

Arbeiderpartiets beslutning om å støtte ny E18 på Stortinget er gode nyheter, slår ordførerne i Asker og Bærum, Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog fast.

Publisert 04. jun. 2020 kl. 13:59

Ny løsning for E18

Fylkesrådet i Viken, bestående av AP og SP, støtter garantien mellom Lysaker og Strand, og Bærum kommune vil bidra til at hele etappen frem til Ramstadsletta blir realisert.

Publisert 24. aug. 2020 kl. 14:19   |  Oppdatert 24. aug. 2020 kl. 14:51

Ny E18: Tiden inne for å finne løsninger

Fylkestinget i Viken vedtok 13. februar å trekke garantien for E18 Lysaker – Ramstadsletta som tidligere er vedtatt av Akershus fylke i oktober 2018.

Publisert 13. feb. 2020 kl. 17:28   |  Oppdatert 03. mar. 2020 kl. 10:46

Krever fortgang for ny E18 med buss- og sykkelvei

Ny E18 mellom Asker og Bærum er en nasjonal hovedpulsåre, et byutviklingsgrep og et nødvendig miljøtiltak for å begrense støy og bedre luftkvaliteten.

Publisert 18. feb. 2019 kl. 10:40   |  Oppdatert 21. jul. 2020 kl. 11:12

Ber kommunedirektøren utrede E18-handlingsrom

Forhandlingene om Oslopakke 3 skulle være avsluttet og resultatet formidlet til statsråd Hareide innen 21. april. Det forhandles nå på overtid.

Publisert 22. apr. 2020 kl. 14:43   |  Oppdatert 27. apr. 2020 kl. 10:50

Bakgrunnsdokumenter

Konsekvenser ved dagens E18 og muligheter ved nytt veisystem med bussgate og sykkelvei er dokumentert i en rekke studier og rapporter.

Publisert 10. nov. 2017 kl. 08:32   |  Oppdatert 18. jun. 2020 kl. 15:02

Finansiering

Nye E18 med bussvei og hovedsykkelvei. E18 er et eget prosjekt utenfor Oslopakke 3 fordi det er for stort til å finansieres gjennom pakken.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:53   |  Oppdatert 17. jun. 2020 kl. 15:12

Ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei

Den kommende befolkningsveksten skaper behov for mer effektive og miljøvennlige samfersdelsløsninger. Ny E18 og Fornebubanen er to av dem.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:48   |  Oppdatert 17. jun. 2020 kl. 15:11

Nytt veisystem

Planen for ny E18 gjennom Bærum innebærer et helt nytt veisystem som tilrettelegger bedre for busser, fotgjengere, syklister og næringstransport.

Publisert 01. nov. 2017 kl. 12:48   |  Oppdatert 17. jun. 2020 kl. 15:13

Grønn urbanisering

Bærums arealplan 2015-2030 har fått tilnavnet "Grønn urbanisering". Planen legger til rette for den kommende befolkningsveksten i kommunen.

Publisert 28. aug. 2015 kl. 09:39   |  Oppdatert 13. jan. 2020 kl. 12:33

Nytt om byggeprosjektet

Her vil du finne små og store nyheter om byggeprosjektet.

Publisert 10. jun. 2020 kl. 10:18   |  Oppdatert 17. sep. 2020 kl. 14:34

Kommunegården

Kommunegården skal totalrehabiliteres for å skape en god møteplass for innbyggere, næringsliv, organisasjoner og kommunen.

Publisert 03. jun. 2020 kl. 15:12   |  Oppdatert 12. sep. 2020 kl. 10:10

Parkering i Sandvika

Her finner du oversikt over parkeringsplasser i Sandvika.

Publisert 17. jun. 2020 kl. 15:50   |  Oppdatert 26. jun. 2020 kl. 10:34

Plan og sikkerhet

Trafikksikkerhetsplan, veityper, fartsgrenser, "tiltak for redusert fart" Trafikksikkerhet

Publisert 05. aug. 2015 kl. 08:59   |  Oppdatert 04. mai. 2020 kl. 08:37

Den viktige nabopraten

NÅR FORANDRINGENS VIND BLÅSER, GÅR NOEN I SKJUL MENS ANDRE GÅR UT FOR Å BYGGE VINDMØLLER. Jeg opplever dette kinesiske ordtaket som en inspirasjon.

Publisert 18. mar. 2016 kl. 13:01   |  Oppdatert 07. mai. 2020 kl. 10:48

Sandvika sjøfront

Arealer langs sjøfronten vil kunne utvikles til nye formål, når ny E18 står ferdig rundt 2030.

Publisert 23. okt. 2019 kl. 12:32   |  Oppdatert 05. aug. 2020 kl. 12:00

0 - 25 av totalt 124

Politisk styring og politiske disposisjonsposter

Formannskapet består av 13 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret.

Publisert 29. mar. 2016 kl. 12:46   |  Oppdatert 17. feb. 2020 kl. 09:09

Politisk styringssystem

Formannskapet består av 13 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret.

Publisert 19. mar. 2019 kl. 12:47   |  Oppdatert 03. jul. 2020 kl. 07:53

Samfunn

Kultur og samarbeid, Bærum bibliotek, Bærum kulturhus, natur og idrett, samt kirke.

Publisert 27. mar. 2018 kl. 12:46   |  Oppdatert 04. apr. 2018 kl. 08:20

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester av høy kvalitet er viktig for innbyggerne, miljøet og samfunnsutviklingen.

Publisert 29. mar. 2016 kl. 12:45   |  Oppdatert 29. jun. 2020 kl. 14:12

Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø

Plan- og byggesaksbehandlingen skal bidra til å sikre en god og balansert samfunnsutvikling som er bærekraftig, grønn og mangfoldig.

Publisert 27. sep. 2016 kl. 09:34   |  Oppdatert 29. jun. 2020 kl. 09:59

Organisasjon, styring og utvikling

Organisasjon og utvikling har en sentral rolle som tilrettelegger, pådriver og samspiller innenfor blant annet innovasjon

Publisert 03. apr. 2018 kl. 09:20   |  Oppdatert 28. okt. 2019 kl. 08:46

Politisk styring

Kommunen styres etter formannskapsmodellen. Den kjennetegnes ved at de øverste organene, som ikke er folkevalgte, blir valgt etter forholdstallsprinsippet.

Publisert 26. mar. 2020 kl. 09:41   |  Oppdatert 21. jul. 2020 kl. 13:21

Klima og miljø

Miljøansvaret i kommunen ligger hos alle tjenestesteder, som forutsettes å ta miljø- og klimahensyn innenfor sine virkeområder.

Publisert 03. apr. 2018 kl. 09:21   |  Oppdatert 29. jun. 2020 kl. 14:38

Sektor miljø, idrett og kultur

Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur har det politiske ansvaret sektor miljø, idrett og kultur. Sektoren omfatter virksomhetene frivillighet, idrett m.m.

Publisert 28. sep. 2017 kl. 11:27   |  Oppdatert 29. jun. 2020 kl. 14:37

Lederkommentar

Vi vil at innbyggerne, særlig barn og unge, og personer som trenger særskilt støtte eller omsorg, skal ha gode tjenester også i fremtiden – om 20 og 40 år.

Publisert 03. apr. 2018 kl. 09:22   |  Oppdatert 02. jan. 2019 kl. 10:19

Miljø, idrett og kultur

Utfordringene krever en kontinuerlig omstilling hvor målet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av fellesskapets ressurser.

Publisert 19. sep. 2016 kl. 14:08   |  Oppdatert 24. jul. 2020 kl. 11:20

5. Miljø, idrett og kultur

Området omfatter virksomhetene frivillighet, idrett, kultur og kirke, miljø, klima, plan- og byggesaksbehandling og kommunalteknikk.

Publisert 25. sep. 2018 kl. 00:37   |  Oppdatert 29. jun. 2020 kl. 14:27

1. Bærum 2040 – utvikling og samarbeid

De neste 20 årene vil forandre mye av det vi kjenner i dag. Det vil komme nye teknologier, kommunikasjonsformer, tjenester og ikke minst endringer i idegrunnlag

Publisert 18. sep. 2019 kl. 08:46   |  Oppdatert 03. jul. 2020 kl. 07:56

2. Bærum – Veikart 2024

Tenke langt – handle nå er sentralt som rettesnor for kommunens aktiviteter. Tenke langt – handle nå er sentralt som rettesnor for kommunens aktiviteter.

Publisert 18. sep. 2019 kl. 09:17   |  Oppdatert 29. jun. 2020 kl. 14:31

Bærum 2035: Tenke langt og handle nå

Offentlig sektor, som innbyggerne først og fremst møter gjennom de tjenestene kommunen leverer, står overfor store utfordringer de nærmeste tiårene.

Publisert 19. sep. 2016 kl. 14:10   |  Oppdatert 03. apr. 2020 kl. 10:20

8 Investeringer

Investeringene fremstilles som i fjorårets handlingsprogram samlet i et eget kapittel og ikke som en del av områdene.

Publisert 28. sep. 2017 kl. 13:49   |  Oppdatert 29. jun. 2020 kl. 14:37