E18 - Ramstadsletta - Nesbru

Etappe 2 E18 Ramstadsletta – Nesbru tar med utviklingsområder i Sandvika sjøfront, Ramstad/Solvik og Slependen/Billingstad

Veistrekningen innbefatter 5,7 km. ny vei med følgende:

  • tunnel under Sandvika, med innslag øst fra Ramstadsletta og vest Slependen
  • nytt lokalveisystem langs Sandvika sjøfront – som utløser byutviklingspotensiale
  • fra øst - påkobling til E16 i tunnel, fra vest – eksisterende vei dagen med påkobling Kjørbo
  • utviklingspotensiale ved Ramstadsletta og Slependen

Som et ledd i planarbeidet med E18, har Bærum kommunen opprettet et eget planprosjekt kalt Sandvika sjøfront Bærum kommune ser utviklingen av sjøfronten i et langsiktig perspektiv – og som en del av den øvrige utviklingen av Sandvika.

Oppstart planarbeid for E18

Statens vegvesen, i samarbeid med Bærum og Asker kommune, varslet 3. mai 2021 oppstart av Felles planarbeid for ny E18 Ramstadsletta–Nesbru, med utviklingsområder i Sandvika sjøfront, Ramstad/Solvik og Slependen/Billingstad.

Her finner du kunngjøringsannonsen 

Dette planarbeidet skal bygge på allerede vedtatte kommunedelplaner:

Statens vegvesen er forslagsstiller, med Norconsult som rådgiver. Bærum og Asker kommune vil være planmyndighet. Bærum kommune vil samarbeide tett med Statens vegvesen om utvikling av felles planprogram for E18 i første omgang, dernest utarbeidelse av reguleringsplan for veiprosjektet.

Ved behov kan det bli aktuelt å skille ut delområder i egne reguleringsplaner.

Medvirkingsportal til Statens vegvesen: Etappe 2  Ramstadsletta – Nesbru. 

Hensikten med planarbeidet

Gjennom planarbeidet har Statens vegvesen til hensikt å legge til rette for ny E18 forbi Sandvika. Prosjektet vil bidra til å:

  • Gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport.
  • Bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående.
  • Redusere miljøbelastningene.
  • Redusere vegens barrierevirkning på områdene vegen går igjennom.
  • Redusere antall ulykker på strekningen.

Relevante prosjekter