Sjøfronten

Hva menes med Sandvika sjøfront?

Store utbyggingsplaner fører til at Sandvika etter hvert vil bestå av flere byområder. Sjøfronten er foreløpig benevnt som et «byområde». Dette nye byområdet strekker seg fra Bjørnsvika/Kjørbo i vest til Sjøholmen i øst.

I Kommuneplanens arealdel er Sandvikas sjøfront vist som et langsiktig byutviklingsområde. 

Sjøfronten

Felles planprogram for Sandvika sjøfront og nytt veisystem

Statens vegvesen har for etappe 2 E18 Ramstadsletta- Slependen opprettet et totalkonsept som består av:

 • Nytt hovedveikonsept E18 - med tilkoblingsramper (innbefatter tunnel med tilkoblingsramper til lokalvei)
 • Nytt lokalveisystem (innbefatter ny lokalvei i dagen, bussløsning og sykkelekspress pås trekningen Blommenholm – Sandvika sjøfront – Bjørnsvika).

Etappe 2 er delt inn i «soner», hvor planområdet for sjøfronten inngår som del av dette og ligger i sone 2.

Bærum kommune og Statens vegvesen har utarbeidet et felles planprogram for Sandvika sjøfront og for det nye lokale veisystemet langs sjøen. Programmet beskriver rammer, utrednings- og undersøkelseskrav for fremtidig planarbeid innenfor området, både for ny lokalvei og delområdene.

Planprogram Sjøfronten 3 soner mai 2022

Europaveitrafikken vil bli lagt i tunell under Sandvika. Den gamle E18 traseen vil bli erstattet av et nytt lokalveisystem i dagen. Dette åpner muligheter for at Sandvika igjen får kontakt med fjorden. 

Bærum kommune og Statens vegvesen har utarbeidet et felles planprogram for Sandvika sjøfront og for det nye lokale veisystemet langs sjøen.  

Programmet beskriver rammer, utrednings- og undersøkelseskrav for fremtidig planarbeid innenfor området, både for ny lokalvei og delområdene.

Anbefalt alternativ til hovedveikonseptet

Statens vegvesen har gitt sin faglige anbefaling om å legge alternativ B til grunn som hovedveikonsept. Hovedveikonseptet ligger til grunn for plassering av lokalvei og i planalternativet.

SVV alternativ B Hovedveikonseptet

Den nye lokalveien vil danne en ny gjennomgående «ryggrad» langs sjøfronten, en ryggrad som binder sammen del- og byområder.
Grepet vil både gjøre det mulig og aktivisere mange utviklingsområdene og ivareta miljø- og naturområder.

Hva er målet med planprogrammet?

Europaveitrafikken vil bli lagt i tunell under Sandvika. Den gamle E18-traseen vil bli erstattet av et nytt lokalveisystem i dagen. Dette åpner muligheter for at Sandvika igjen får kontakt med fjorden.

Hensikten med planarbeidet er derfor å sikre en helhetlig og langsiktig utvikling av området med innplassering av ny lokalvei, god byutvikling, kobling av eksisterende sentrum med nye byområder i Sandvika, sikre gode møteplasser og tilrettelegging for gående og syklende.

Sjøfronten består av flere delområder, hvor den nye lokalveien inngår som ett av disse delområdene. For å sikre god sammenheng mellom planlegging av ny lokalvei og utvikling av sjøfronten er det utarbeidet forslag til felles planprogram. Planprogrammet gjelder for regulering av ny lokalvei, men også ved framtidig regulering av sjøfrontens delområder.

Felles rammer for planarbeidet

Bærum kommune og Statens vegvesen har som formål at felles planarbeid for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem skal:

 • redusere miljøbelastningene og veiens barrierevirkning – for å muliggjøre byutvikling langs sjøfronten ved å skape gode koblinger og et nettverk av forbindelser mellom byen og fjorden
 • tilrettelegge for bolig, næring, rekreasjon og attraktive fellesarealer
 • bedre forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk langs korridoren, og skape forutsigbar fremkommelighet for kollektiv- og næringstransport
 • etablere bymessig lokalvei som skal betjene omkringliggende områder
 • tilrettelegge for løsninger som kan skape attraktive bymiljø – ved å bygge opp om høy kvalitet i byrom, arkitektur og blågrønn struktur
 • redusere antall trafikkulykker
 • utvikle Sandvika som kommunesenter og en mangfoldig og attraktiv regional by i Viken.

Byplangrep for Sandvika sjøfront

Til planarbeidet er det utarbeidet et byplangrep for sjøfronten. Plangrepet viser hvordan sjøfronten kan utvikles. Dette tar utgangspunkt i den valgte løsningen for ny lokalvei. Høsten 2021 ble det vedtatt «Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront». Disse prinsippene danner utgangspunkt for plangrepet.

Plangrepet «tegner opp» de overordnede rammene for hvordan utviklingen av sjøfronten kan bli med nye muligheter for:

 • utviklingsområder
 • natur- og friområder
 • byrom og fjordtorg
 • nye gang- og sykkelveiforbindelser

i tillegg til ny lokalvei.

Sjøfrontens delområder
Sjøfrontens delområder

Planprogrammet er ute på høring

Planprogrammet ble politisk 1.gangs behandlet av Planutvalget 5. mai 2022. Planutvalget vedtok å legge planprogrammet ut til høring.

Her kan du lese planprogrammet.

Har du innspill til planprogrammet?

Vi hører gjerne dine innspill. Innspillene kan sendes til post@baerum.kommune.no eller Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Vennligst merk innspillet til planprogrammet med: «Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem» og saksnr. 21/7039 planID 2021019.

Fristen for å sende inn innspill er 20. juni 2022.

Planprogrammet fastsettes høsten 2022.

Her kan du lese presentasjonen som ble holdt for Planutvalget 21. april 2022.

Om «Prinsipper for utvikling av Sandvika sjøfront»

I gjeldende kommunedelplan for E18 Lysaker – Slependen er E18 lagt i tunnel under Sandvika, og dagens E18-trasè skal erstattes av et mindre omfattende lokalveisystem. Statens vegvesen har høsten 2020 startet opp forberedende arbeider for kommende reguleringsplan for E18.

Utviklingen av sjøfronten i Sandvika har et langsiktig tidsperspektiv. Bærum kommune har behov for en overordnet planmessig avklaring som viser trinnvis utvikling før og etter ny E18. Kommunen trenger å vite hvordan dette langstrakte sjøfront området bør «møte» ny lokalvei, men også hvordan overgangen mellom sjø og land best kan skje.

Planutvalget behandlet prinsippsaken 08.10.20. I møtet ble det vedtatt at «Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront» skal legges ut til høring. Kommunen har foreslått følgende føringer og prinsipper for å sikre en helhetlig utvikling av Sandvika sjøfront med delområder;

 • Hele sjøfronten skal være allment tilgjengelig og tilrettelegges for ferdsel og opphold, med variert arealbruk og innhold
 • Utvikling av sjøfronten skal styrke Sandvikas identitet som kultur- og rekreasjonsby
 • Naturområder og biologisk mangfold skal ivaretas og styrkes
 • E18-prosjektet må tilpasses Sandvikas behov og bidra til byutvikling, redusert forurensing og bedre lokale sammenhenger og forbindelser
 • Det legges til grunn en trinnvis utvikling som ivaretar helheten

Her kan du lese hele saken Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront

Lakseberget – et delområde i sjøfronten

Lakseberget inngår som ett av delområdene i sjøfronten. «Lakseberget - offentlig detaljregulering med konsekvensutredning» ligger også ute til høring i samme periode som sjøfronten.

Her finner du mer informasjon om Lakseberget

Sjøfronten bilde nummer 2 skisse
Prinsipp om at sjøfronten skal være allment tilgjengelig, og delområdene skal utvikles utfra variert arealbruk og innhold

Litt mer om framtidig utvikling av sjøfronten

I Kommuneplanens arealdel er Sandvikas sjøfront vist som et langsiktig byutviklingsområde.

Her kan du lese mer om arealdelen.

For å sikre sammenheng mellom kommende veiplanlegging og byutvikling stiller kommuneplanen krav om felles planlegging for hele sjøfronten. Det vil si at planer for arealene langs sjøfronten må foreligge samtidig med planer for ny E18.

Sjøfronten overordnet
Utsnitt av Kommunedelplan E18. Lakseberget er angitt som friområde

Kunnskapsgrunnlag for en sjøfront, men flere delområder

Sjøfronten består av flere delområder; Kjørbo, Kadettangen, Sandvika, Lakseberget og Sjøholmen. Delområdene vil kunne ha ulik rolle når det gjelder utforming, bruk og tidshorisont for utvikling. 

Dagens sjøfront serieskisse 4 Sjøfront - skisse 5 Sjøfront skisse 6 Sjøfront skisse 7 Sjøfront - skisse 8 Sjøfront skisse 9

Ved videre planlegging og utvikling av delområdene vil det dukke opp flere utfordringer, bl.a utforming og bruk av utfyllingsområdet ved Lakseberget, videre utvikling av Kadettangen og hvordan nytt lokalveisystem skal forholde seg til byen.

For å få bedre kunnskap og forståelse har kommunen gjennomført mulighetsstudier for sjøfronten, avholdt ulike former for medvirkning i Sandvika og utarbeidet Stedsanalyse Sandvika.

Rapporter og dokumenter, se se fanene nedenfor. 

Mulighetsstudiet sjøfronten - oppsummeringsnotat

Medvirkning Sandvika 

Stedsanalyse Sandvika

Dette grunnlagsmaterialet viser at sjøfronten har et potensiale for både bevaring, utvikling og utbygging, noe som har dannet grunnlag for utarbeidelse av de foreslåtte prinsippene for sjøfronten og delområdene.

 • styrke sjøfronten og Sandvikas identitet – ved å utvikle og styrke de naturgitte, identitetsskapende og stedlige kvalitetene
 • planlegge og tilrettelegge for en balansert og bærekraftig utbygging og transformasjon som bidrar til mer byliv – med flere bosatte, arbeidstagere, tilreisende og helårsaktiviteter
 • etablere og videreutvikle attraktive byrom, bedre sammenhengen mellom bydelene og øke den allmenne tilgjengeligheten til området
 • fremme sjøfrontens samfunnsrolle som et aktivt og attraktivt rekreasjons- og bymiljø – både til vanns og lands
Perler ferdig

Premisser for utvikling av sjøfronten

I arbeidet med et overordnet plangrep for sjøfronten, har kommunen lagt til grunn følgende premisser;

 • FNs bærekraftsmål inkorporeres ved utvikling av sjøfronten når det gjelder mobilitet, bygg og ressursforvaltning både på land og i vann- og ved opparbeidelse av sosial infrastruktur (møteplasser og boliger).
 • E18 blir lagt i tunnel under Sandvika, og nytt lokalveissystem kommer langs sjøfronten.
 • Byvekstavtalen av 2019 - med nullvekstmål for personbiltrafikken legges til grunn når det gjelder framtidens mobilitet i Sandvika. Gatenett utformes ut fra dette.
 • Kommuneplanens langsiktige vekstgrense for Sandvika viser sjøfronten som mulig byutviklingsområde.

Planprogrammet ute på høring

Planprogrammet ble politisk 1.gangs behandlet av Planutvalget 05.05.22. Planutvalget vedtok å legge planprogrammet ut til høring. Se saken her…. (lenke)
Høringsperioden er fra 05. mai til 20. juni 2022.

Vi ber om at innspill til planprogrammet merkes med:
«Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem»
 og saksnr. 21/7039 planID 2021019
Innspillene kan sendes til
post@baerum.kommune.no eller
Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika

Fristen for å sende inn innspill er innen 20. juni.

Folkemøte E18 Ramstadsletta-Nesbru (Vestkorridoren)

11.mai 2022 ble holdt et folkemøte på Kunnskapssenteret i Sandvika.  

 Nedenfor ser du en illustrasjon av dette alternativet. 

Statens vegvesen orienterte om Hovedveikonseptet, som  ligger til grunn for plassering av lokalvei og i planalternativet. Det beskrev den faglige anbefalingen om å legge alternativ B til grunn som hovedveikonsept for etappe 2 Ramstadsletta- Slependen Statens vegvesen .  

Bærum kommune orienterte om "Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem" som er ute på høring.  Deltagerne ble oppmuntret til å sende sine innspill skriftlig til kommunen.

 Møtet var åpent for alle.

Her er presentasjonen som ble viste i møtet 11. mai.

SVV alternativ B Hovedveikonseptet

Informasjonsmøte høringsforslaget

Bærum kommune inviterte til åpent digitalt informasjonsmøte torsdag 12. november 2021. Temaet for møtet var prinsippene for fremtidig utvikling av sjøfronten. Detaljreguleringsplanen for Lakseberget var også et tema for møtet.

Her er presentasjonen fra møtet. 

Her finner du referatet fra møtet.

Kontaktpersoner