Fornebu

Massehåndteringsområdet, Felt 8: Dette området var det sentrale området for håndtering av masser fra Fornebu-utbyggingen frem til 2019. På grunn av reviderte utbyggingsplaner vil det være ønskelig og nødvendig å gjenåpne området i en begrenset periode for mellomlagring og gjenvinning av stedlige masser. Dette gjelder masser fra Fornebubanen og E18 Vestre lenke, som skal gjenvinnes og gjenbrukes lokalt.

«Dumpa»: På grendehustomta nord på Fornebu er det behov for oppfylling og forbelastning av grunnen før bygging av formålsbygg på området. Overskuddsmasser fra E18 er tenkt brukt til dette formålet.

Mulige mottak