Avtjerna

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) har fått godkjent bruk av store deler av området Avtjerna nord som ligger litt sør for Sollihøgda til mellomlagring, gjenvinning og varig deponi av stein og andre typer masser fra utbyggingen. I de kommende seks årene vil den tilgjengelige kapasiteten på Avtjerna være fullt utnyttet av FRE16, samt muligens deler av E16-prosjektet. Når anleggsarbeidene til FRE16 nærmer seg sin avslutning (2027) vil det bli ledig kapasitet på Avtjerna. Bærum kommune er i dialog med BaneNOR om å etablere en ressursbank (gjenvinningsanlegg) for andre utbyggingsprosjekter på deler av området som FRE16 har brukt. I tillegg vil det sannsynligvis ligge igjen en god del stein på Avtjerna som FRE16 ikke har bruk for. Denne steinen kan gjenvinnes og utnyttes i fremtidige prosjekter.

Mulig mottak