Ressursbanken skissebilde

Det finnes også andre områder i regionen for mottak av stein, jord og gravemasser.

Flere pukkverk i regionen har mulighet for å ta imot overskuddsmasser for gjenvinning og mellomlagring. Blant disse kan Lierskogen pukkverk i Lier, Lyngås grustak i Lier og Vinterbro pukkverk i Nordre Follo.

Drammen kommune har i mange år kunnet ta imot store mengder overskuddsmasser i forbindelse med utvikling av Drammen Havn. Pågående etappe av utfyllingen er i ferd med å avsluttes men det er omsøkt å få utvide havnen ytterligere. Andre alternativer for nyttiggjøringsprosjekter i Drammensregionen er ved oppfylling for nytt regionalt sykehus og utfylling av Gilhuus-bukta i Lier. Leveranser til disse nyttiggjøringsprosjektene fra Oslo og Bærum konkurrerer imidlertid med leveranser fra andre store infrastrukturprosjekter i Drammensregionen (E134, ny jernbanetunnel etc.) som ligger betydelig nærmere.

I Ringerike kommune er det regulert inn flere store områder for uttak av jord- og grus. Disse uttakene har også godkjente mottak for gravemasser, men i begrenset volum. Godkjennelsen er ofte koblet opp mot re-strukturering av uttaksområdene.

Oslo by har stor anleggs- og byggevirksomhet, men bare ett større anlegg for mottak av masser (Bondkall pukkverk). Overskuddsmasser fra Oslo blir av den grunn fraktet langt utover byens grenser for (i hovedsak) deponering, uavhengig av kvaliteten på massene. Dette resulterer i stor konkurranse om begrensede mellomlagrings- og deponialternativer i regionen, noe som gir høye kostnader og lange kjøreavstander.

 

Mulig mottak