Mulig mottak - Brenna

Det er i dag en betydelig mangel på arealer for forvaltning og lagring av masser fra store infrastrukturprosjekter i regionen.

Fra et ressurs-, kostnads- og klimaperspektiv er det ønskelig at masser både gjenbrukes og håndteres lokalt. Dette vil innebære at massene mellomlagres med tanke på senere bruk lokalt, fremfor å sendes til varig deponi. Bærum Ressursbank arbeider derfor med etablering av midlertidige massemottak og regulering av nyttiggjøringsprosjekter i kommunen for å håndtere den store mengden overskuddsmasser fra infrastrukturprosjektene de neste ti årene. Gjennom arbeidet i Bærum Ressursbank er det identifisert flere mulige arealer for mellomlagring og gjenvinning, og prosjekter som kan sikre nyttig gjøring:

 

Mulige mottak