Omriss Lakseberget

Lakseberget er området som ligger innerst i Sandviksbukta, sør for E18, mellom holmen Danmark og Sjøholmen. Gjennom å bruke utfylte masser skal området utformes som et maritimt område for friluftsliv og rekreasjon.

Kommunestyret 27. oktober 2021 vedtok utfylling av Lakseberget med 40-50 daa. Lakseberget utformes i første omgang som et maritimt område for friluftsliv og rekreasjon for allmennheten med ulike former for sjøkontakt, møte- og aktivitetsplass, service og servering. Det kan også legges til rette for aktivitet på vann, herunder båtpool, utleie båt/kajakk, dykkerskole, sjøskole og gjestebrygge. Deler av Lakseberget kan utformes til å bli trenings- og aktivitetspark med ulike fasiliteter. 

Om planforslaget til Lakseberget

Planforslaget til Lakseberget er en detaljregulering som legger rammer for utviklingen av Lakseberget som et friluftsområde, og samtidig tilrettelegger for annen fremtidig bruk med etablering av bygningsmasse. Planforslaget innebærer at det legges til rette for utfylling av masse i et avgrenset område mellom Øya Danmark og Sjøholmen. Hensikten er å sikre kontakt mellom Sandvika, Høvikodden og fjorden når E18 blir lagt i tunell under Sandvika. I dag er denne kontakten brutt av E18.  

Oversiktsbilde over nytt landskap Lakseberget

Nytt landareal etableres i Sandviksbukta med utfylte masser. Småbåthavnen flyttes lenger ut i bukta.

Dokumenter i saken

Les hele saken - 2. gangsbehandlet i kommunestyret 27. oktober 2021

Se plandokumentene - behandlet i Planutvalget 22. oktober 2020

Protokoll fra behandling i Planutvalget 22. oktober 2020

Plankart 1. gangs behandling

Bestemmelser 1. gangs behandling

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1. gangs behandling

Plankart Lakseberget

Lakseberget – en del av Sandvika sjøfront

«Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront» omhandler utviklingen av sjøfronten i Sandvika i et langsiktig tidsperspektiv. Bærum kommune har behov for en overordnet planmessig avklaring som viser trinnvis utvikling før og etter ny E18.  Prinsippsaken er på høring i samme periode som detaljregulering for Lakseberget. 

Her kan du lese mer om «Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront» og Sandvika sjøfront.

Stikkord fra planforslaget

 • Reetablering av biologisk mangfold. Det skal tilrettelegges for reetablering av biologisk mangfold i fjæra (tidevannssonen) i dette området. Utformingen av området i strandsonen og under vann skal ha som hovedformål å legge til rette for reetablering av natur, og planområdet utenfor fyllingen skal reetableres som naturlig habitat for laks og sjøørret. Se prinsippsnitt for reparasjon av strandlinje her.
 • Byutvikling, kyststi og fjordpark. Området skal utvikles i etapper, der Lakseberget i første omgang utformes som et maritimt område for rekreasjon for allmennheten med ulike former for sjøkontakt, service/servering og møte- og aktivitetsplasser. Når E18 er fjernet fra overflaten kan det vurderes å åpne for noe byutvikling som både hensyntar Sandviksåsen og sikrer tilstrekkelig rom for en kyststi og fjordpark mot sjøen.
 • Utfyllingen ved Lakseberget vil gi Bærum kommune et nytt landareal på ca. 40-60 nye dekar.
 • Dagens båtplasser foreslås flyttet lenger ut i Sandviksbukta, utenfor nytt friluftsområde.
Prinsippsnitt for reparasjon av strandlinje.

Prinsippsnitt for reparasjon av strandlinje. Elin Sørensen.

Fremdrift

 1. 22. oktober 2018 Varsel om oppstart
 2. 22. oktober – 5. desember 2018 Høring av planprogram
 3. 28. februar 2019 Fastsetting av planprogram
 4. 11. september 2019 – 9. oktober 2019 Varsel om utvidet planområde
 5. 22. oktober 2020 1. gangsbehandling av planforslag i Planutvalget
 6. 5. november – 17. desember 2020 Høring og offentlig ettersyn
 7. 27.10.2021 2. gangsbehandling av planforslag og kunngjøring av vedtak
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontaktpersoner