Realisering av ny E18 gjennom Bærum har vært en årelang og krevende prosess. Vi ble svært glade da det endelig ble fattet et stortingsvedtak om å bygge veien, og for at arbeidene nå er godt i gang.

Vi ble advart om at det å bygge om en så stor vei gjennom tettbygd strøk vil være krevende. Det har nabolagene til det nye veisystemet fått merke, og det beklager vi. Samtidig har vi erfart at noen av de saker vi løfter frem får støtte fra Statens vegvesen, og blir omgjort til fordel for innbyggere.

Stortingets vedtak var betinget av kostnadsreduserende tiltak. Dette måtte både Asker og Bærum akseptere for å få veien.

Endringer i Stabekklokket

Et kostnadsreduserende tiltak er forkorting av det planlagte «Stabekklokket» ved å flytte østre portal ca. 50 meter mot vest. Dette kommer til å bety økt støynivå for boliger langs Riiser-Larsens vei og Prof. Kohts vei sammenliknet med regulert løsning. Tiltaket får også konsekvenser nord for Prof. Kohts vei og vil gi noe økt støy for boliger langs Fagerhøyveien.

Endring av reguleringsplanen har vært til høring, og nabolag som påvirkes av denne endringen har avgitt formell uttalelse. Det som nå skjer er at Statens vegvesen vil kommentere alle innspill. Deretter vil kommunens planavdeling vurdere innspillene og lage en innstilling til vedtak av reguleringsplanen. Planen vil bli behandlet av planutvalg og formannskap før den blir endelig vedtatt av kommunestyret.

Saken vil altså komme til politisk behandling en gang før påske. Da vil vi politikere få hele saken fremlagt, og da kan vi gå nærmere inn på de momentene som nabolaget på nedre Stabekk trekker frem.

Krevende for naboene

Det er svært krevende å være nabolag til en så stor og omfattende utbygging, med støv, støy og krevende boforhold. Det er viktig for kommunen å understreke at det er Statens vegvesen som sitter med prosjektansvaret. Vårt ansvar som kommune er selvfølgelig å prøve å hjelpe naboene så godt vi kan.

Folkehelsekontoret i Bærum vil om kort tid ferdigbehandle klager fra naboer til E18, først og fremst over støy. Hvis det er grunnlag i folkehelseloven, vil de kunne gi pålegg om tiltak.

Kommunen vil fortsette samarbeidet med E18-prosjektet for å prøve å få til bedre løsninger for naboene, slik vi har gjort helt siden byggearbeidene startet. På sikt vil fordelene for en stor del av nabolagene langs veien være større med ny vei, enn den gamle E18.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 14. januar 2022