Franzefoss illustrasjon av Tag arktitekter Franzefoss illustrasjon berg og trapp Franzefoss illustrasjon av boligene

Hvor er Franzefoss?

Franzefoss ligger mellom Bærumsveien mot nord, Sandvikselva mot vest, den bratte skråningen mot Dønski mot øst og Hamang mot sør. I sør inkluderer området Sandvikselva og Franzefossveien ned til broen i Bjørnegårdsvingen. Underjordisk areal i gruvene er med i planområdet.

Hva er planen?

Planen er en ny bydel med ca. 4 000 innbyggere, to barnehager, to 7-er fotballbaner og en flerbrukshall. Det blir også torg, kafeer, butikker og servicefunksjoner for innbyggerne.

Områdene mellom husene blir bilfrie med parker og lekeplasser. 

Byggingen kan starte i 2026 og stå ferdig 10-15 år senere.

Områderegulering - høring

Franzefoss har siden 2015 samarbeidet med Bærum kommune om et planforslag for å regulere området til boligbebyggelse. Planutvalget 27. april 2023 vedtok å sende forslag til reguleringsplan på høring. Høringsperioden er 19. mai til 1. september 2023.  Les den politiske saken her.

Merknader til planarbeidet sendes innen fristen til post@baerum.kommune.no eller Bærum kommune, By- og områdeutvikling, Postboks 700, 1304 Sandvika. Merk henvendelsen med arkivsakID 16/22247 og planID 2016018.

Åpne kontordager

Kommunen inviterer til åpne kontordager om planforslaget for regulering av Franzefoss. Velkommen til møterom U1C13 i Kommunegården for en prat, onsdag 23. august kl. 13-15 og fredag 25. august kl. 13-15.

Presentasjoner fra informasjonsmøte

Det ble holdt et åpent informasjonsmøte 5. juni 2023.

Planprogram for områdereguleringen

Planen skal blant annet sikre: 

  • Et godt boligområde med tydelig stedsidentitet, med mulighet for andre formål som naturlig kan innpasses i et boligområde. Varierte boligtyper og størrelser, god arkitektur og gode uteområder.
  • En utvikling med høy utnyttelse, som bygger opp under Sandvika som byutviklingsområde og regionalt knutepunkt.
  • Gjennomgående blågrønne strukturer, der elva er hovedstruktur og med tverrgående strukturer på tvers av dalføret. Sandvikselva som en viktig fiskeelv. Kulturmiljø og kulturminner knyttet til elva og industrihistorien. 
  • Gode gang- og sykkelforbindelser som binder nærområdene til elverommet og til Sandvika. 

Delprosjekter og dokumenter

Les den politiske saken om Franzefoss - områderegulering fastsettelse av planprogram her.

Relevante prosjekter i Sandvika

Bærum i utvikling