Franzefoss

Hvor er Franzefoss?

Franzefoss ligger mellom Bærumsveien mot nord, Sandvikselva mot vest, den bratte skråningen mot Dønski mot øst og Hamang mot sør. I sør inkluderer området Sandvikselva og Franzefossveien ned til broen i Bjørnegårdsvingen. Underjordisk areal i gruvene er med i planområdet.

Hva er planen?

Planprogram for områdereguleringen er utformet og til behandling.

Planen skal blant annet sikre: 

  • Et godt boligområde med tydelig stedsidentitet, med mulighet for andre formål som naturlig kan innpasses i et boligområde. Varierte boligtyper og størrelser, god arkitektur og gode uteområder.
  • En utvikling med høy utnyttelse, som bygger opp under Sandvika som byutviklingsområde og regionalt knutepunkt.
  • Gjennomgående blågrønne strukturer, der elva er hovedstruktur og med tverrgående strukturer på tvers av dalføret. Sandvikselva som en viktig fiskeelv. Kulturmiljø og kulturminner knyttet til elva og industrihistorien. 
  • Gode gang- og sykkelforbindelser som binder nærområdene til elverommet og til Sandvika. 

Delprosjekter og dokumenter

Les den politiske saken om Franzefoss - områderegulering her.