Flyfoto Sandvika sentrum

Sandvika sentrum nord omfatter kollektivknutepunktet og det tilstøtende byområdet. Området strekker seg fra Engervannet i øst til Elias Smiths plass i vest og rammes inn av Engervannsveien/Elias Smiths vei i nord og jernbanen i sør.

Området omfatter også vestre del av Engervannet, Rønne elv og deler av Sandvikselva, samt Gamle Drammens vei og flere historiske bygg.

Planavgrensning Sandvika sentrum nord

Vedtatt planprogram med byplangrep

Planprogram med byplangrep ble behandlet over to møter og vedtatt i planutvalget 20. mai 2021. Les den politiske saken her.

Planprogrammet gir føringer for fremtidige detaljreguleringer i planområdet. De viktigste elementene i byplangrepet er:

Byrom og forbindelser 

 • Willy Greiners vei som torg og adkomstplass til kollektivknutepunktet
 • Elias Smiths vei som hovedtrase for buss, sykkel og gange
 • Forlengelse av Jørgen Kanitz gate

Blågrønn struktur

 • Rønne elv – det legges til rette for bredere elvekant for å gi plass for elvepromenade/-park til opphold og aktivitet, samt for å heve elvens økomangfold

Kulturminner og kulturmiljø

 • Gamle Drammensvei / Elias Smiths vei utvikles som hovedakser gjennom sentrumsområdet
 • Elias Smiths vei 10 / «Kjettingen» søkes bevart samtidig som det åpnes for utvikling av eiendommen
 • Willy Greiners vei 22 / fiskebutikken bevares og flyttes eventuelt ved fremtidig sporutvidelse

Bebyggelse – høyder og utnyttelse

 • Det åpnes for høyere byggehøyder enn i dag samtidig som det sikres god plass til aktivitet og opphold på gateplan og langs elvene.
 • Viktige premisser er høy arkitektonisk kvalitet, funksjonsblanding og aktive fasader som bygger opp om byrom og bylivet.

Mobilitet

 • Gående og syklende skal prioriteres sammen med kollektivtrafikk.
 • Taxi og kiss-and-ride flyttes for ikke å beslaglegge et viktig plassrom og plasseres med adkomst nærmest mulig Sandviksringen.

Miljø

 • Det oppfordres til høye miljøambisjoner i alle fremtidige byggetiltak.
Byplangrep Sandvika sentrum nord
Byplangrep for Sandvika sentrum nord.

Fremtidig kollektivterminal

I planprosessen er det gjort en vurdering av utviklingsmuligheter for Sandvika kollektivknutepunkt. Tre alternativer for fremtidig lokalisering av bussterminalen er vurdert, som følge av jernbanens utvidelse med to nye spor.

Her finner du mulighetsstudien med oversikt over de ulike alternativene

Planprogram med byplangrep kan du se her.

Fremtidig kollektivterminal

 • Kommunen anbefaler å legge alternativ A til grunn.
 • Sporutvidelse ønskes fortrinnsvis nordvest for stasjonsområdet med nye oppganger lenger vest for å koble stasjonsområdet bedre til Sandvika vest.
 • Ny bussterminal løses samtidig med sporutvidelse, og søkes plassert under bakken ved dagens lokasjon.
Alternativ A Sandvika sentrum nord
Byplangrep med sporutvidelse for Jernbanen.
Byplangrep med sporutvidelse for Jernbanen.

Bakgrunn

Arbeidet med planprogram med byplangrep for Sandvika sentrum nord ble igangsatt og gitt prioritet fordi Viken fylke ønsker å bygge hovedkontor på Leif Tronstads plass 7 - arkivsakID 19/15136

Plasseringen er strategisk riktig da Sandvika er knutepunkt for regionen, en rolle som vil ytterligere forsterkes når Ringeriksbanen kommer.

I tillegg er det på sikt planer om å utvide jernbanestasjonen med to nye spor, noe som blant annet utløser behov for ombygging av dagens bussterminal. Videre har flere andre grunneiere i området også uttrykt ønske om en utvikling med høy utnyttelse.

Utviklingen av Sandvika nord må baseres på et helhetlig byplangrep som gir forutsigbarhet for alle og sikrer viktige kvaliteter i området.

Norconsult har på vegne av Bærum kommune utarbeidet en mulighetsstudie for planområdet som grunnlag for arbeidet planprogram med byplangrep.

Hva er et planprogram med byplangrep?

Planprogrammet redegjør for området slik det er i dag, hvilke mål og ambisjoner kommunen har for fremtidig utvikling, og beskriver rammer, utrednings- og undersøkelseskrav for fremtidig planarbeid innenfor området. 

Planprogrammet skal:

 • Tilrettelegge for kommende detaljregulering av Vikens hovedkontor i Sandvika og inneholder utredningsprogram for utvikling av eiendommen Leif Tronstads plass 7.
 • Avklare rammer for videre utvikling av Sandvika kollektivknutepunkt og byområdet Sandvika nord.

Byplangrepet avklarer:

 • Struktur for offentlige rom (torg og møteplasser)
 • Blågrønn struktur
 • Viktigste gang- og sykkelforbindelser
 • Prinsipper for utvikling av kollektivterminalen
 • Premisser for sporutvidelse (øst-vest plassering, evt. plassering av nye/flere oppganger/nedganger til perrong)
 • Føringer for plassering, utforming og høyder for ny bebyggelse

Formål

Formålet med planarbeidet er å videreutvikle Sandvika som sentrum i Bærum og Viken og som et effektivt regionalt knutepunkt med høy utnyttelse, samt å sikre utvikling av et attraktivt bymiljø med høy kvalitet i byrom, arkitektur og blågrønn struktur.

Sandvika skal være et attraktivt sted for næringslivet samtidig som det skal være et godt sted å bo. Byen skal ha allsidige sentrumsfunksjoner tilpasset behovene til innbyggere i Bærum og en større region. Det skal være enkelt å orientere seg og trygt å bevege seg i byen.

 • Gode bykvaliteter, enkle og lesbare forbindelser og en utvikling av områdets naturverdier og blågrønn struktur.
 • Tilrettelegging for transformasjon av bebyggelse i tråd med regional plan for areal og transport (fortetting rundt knutepunkt).
 • En fremtidig utvidelse av jernbanestasjonen med to nye spor nord for dagens stasjon
 • Fremtidig mulighet for ombygging og flytting av bussterminalen.

Vedtak i planutvalget 20. mai 2021

Planutvalget behandlet 20. mai 2021 fastsettelse av planprogram for Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Forslag til Planprogram med byplangrep for Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt, som vist i dokument 5324620, fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.

Behandlingen i møtet

Forslag fremmet av Kim Erik Zimmer, MDG

Maksimal høyde på hovedkontoret til Viken fylkeskommune på Leif Tronstads plass 7 skal være 12 etasjer.

Forslag fremmet av Kim Erik Zimmer, MDG

Utvikleren av Elias Smiths vei 10 oppfordres til å finne løsninger i samarbeid med kommunen for aktiv formidling av industrihistorien på stedet og i området.

Votering

Forslagene fra Zimmer fikk 1 stemme og falt. Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer (SV).

PLAN - 111/21 - 20.05.2021:

Vedtak:

Forslag til Planprogram med byplangrep for Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt, som vist i dokument 5324620, fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.

Her kan du se planprogrammet og mulighetsstudien

Saksfremlegg (lenke til 21/36644)

Mulighetsstudie

Oppfølging av planforslaget

Etter vedtak av planprogrammet er det lagt til grunn at Bærum kommune skal utarbeide:

 • veiledende plan for offentlige rom (VPOR) – oppstart høst 2021
 • veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL)
 • en kostnadsberegning som grunnlag for kostnadsfordeling og avtaleforhandlinger for å sikre gjennomføring av byplangrepet. Gjennom arbeid med denne vil man vurdere fremtidig eierforhold knyttet til bystrukturen (gater, torg, park mv.).

Det er parallelt med dette planarbeidet igangsatt arbeid med Gate- og byromsplan for Sandvika. Denne skal legges til grunn for videre reguleringsplaner innenfor avgrensningen av planprogrammet / byplangrepet.

Planprogrammet vil også følges opp av detaljreguleringer for de enkelte eiendommene.

Detaljregulering Viken hovedkontor –   arkivsakID 19/15136

Fremdriftsplan Sandvika sentrum nord

 1. 17. februar 2020 Varsel om oppstart
 2. 5. november 2020 1. gangsbehandling planprogram
 3. 30. november 2020-24. januar 2021 Høring/offentlig ettersyn
 4. 20. mai 2021 2. gangsbehandling planprogram
 5. Høst 2021 Oppstart av VPOR Sandvika nord
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen